Започети припремни радови на изградњи производног погона фабрике муниције “Први Партизан” на Белој земљи

На локацији Даутовац на преко 70 хектара површине ових дана су започети припремни радови на изградњи производног погона фабрике муниције „Први Партизан“.
„Први Партизан“ из Ужица ће на Белој земљи, према речима директора Добросава Андрића, инвестирати преко 12 милиона евра у изградњу објеката укупне површине преко 20 000 м2.
„Тренутно највећи део производње муниције обављамо у подземном објекту и без обзира што ту имамо примењене највише стандарде у погледу безбедности, отворени простори са инжињерског аспекта имају знатну предност и за безбедност и за здравље људи који раде у фабрици. Кроз изградњу овог погона ми у једном делу проширујемо капацитете и додајемо нову производну опрему која ће подићи и квантитет али и квалитет наших производа а све у циљу задовољења потреба тржишта. Локација је изабрана на тај начин што се пратио концепт да сва безбедна производња буде у граду а да оно што представља рад са експлозивним материјама изместимо из града“- рекао је директор фабрике муниције „Први Партизан“, Добросав Андрић.
https://www.youtube.com/watch?v=r3JYGzSeaTU

Завршетак радова се очекује до новембра 2018. године када предузеће навршава 90 година од оснивања.
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић је изразио задовољство чињеницом да тако озбиљан привредни субјекат послује на територији нашег града, знајући податак да предузеће запошљава преко 1700 људи којима је просечна нето плата око 70 000 динара, а да ће изградњом новог погона запошљавати још неколико стотина радника више.
„Град Ужице је учинио све што је у његовој моћи да помогне кад је у питању планска документација и све неопходне дозволе и наставиће и у будуће да помаже овај пројекат колико и када то буде било потребно“- рекао је Тихомир Петковић градоначелник Ужица.

Потписан уговор о донацији вредан 2 милиона евра за пројекте енергетске ефикасности у граду Ужицу

Министар рударства и енергетике Александар Антић, швајцарски амбасадор Филип Ге и градоначелник Ужица Тихомир Петковић потписали су данас у Београду уговор о донацији за подршку пројектима енергетске ефикасности у граду Ужицу, вредан 2 милиона евра.

У Ужицу су програмом обухваћени: објекти основних школа „Алекса Дејовић“ у Крвавцима, „Миодраг Миловановић Луне“ у Карану и Нада Матић, издвојено одељење у Гостиници, као и објекат одељења психијатрије у Општој Болници Ужице.

За још два објекта ће бити одлучено након избора имплементационог консултанта, а у обзир долазе: објекат Основне школе „Нада Матић“, објекат дечијег вртића „Полетарац“, објекат Основне школе „Алекса Дејовић“ у Злакуси и објекат интерног одељења Опште Болнице Ужице.

Програм енергетске ефикасности Град Ужице спроводи у сарадњи са Швајцарском канцеларијом за сарадњу СЦО и он је финансиран од стране Швајцарског секретаријата за економске послове СЕКО.

Програм се спроводи од јуна 2013. године. На самом почетку, у програм је било укључено 45 градова и општина из Србије. Након првог круга селекције у програму је остало 15 општина које су биле посећене од стране консултаната „Energy saving group“ који су извршили селекцију и након тога у програму је остало 6 градова и општина међу којима је био и град Ужице.

Наредне активности програма спроведене су у новембру и децембру 2014. Том приликом конзорцијум консултаната из Србије и Швајцарске посетио је свих 6 градова и општина и том приликом предате су пројектне идеје из свих локалних самоуправа, након чега је у фебрурау месецу одлучено да се са реализацијом програма наставља у 4 локалне самоуправе и то Врбас, Параћин, Крушевац и Ужице.

Радови на уређењу Зелене стазе

Град Ужице је у протекле три године уложио око 200 000 евра у бициклистичку стазу и шеталиште кањоном Ђетиње. Ове године је асфалтирно додатних 1,5 км стазе и план је да се у наредном периоду настави даље ка Стапарској бањи и Врутцима.

Једна од најлепших бициклистичких стаза у Србији је изградњом лифта на Градској плажи и реконструкцијом старог железничког моста постала доступнија и особама са инвалидитетом, мајкама са децом у колицима, бициклистима али и свим другим.

Ретко који град или општина може да се похвали шеталиштем и бициклистичком стазом кроз нетакнуту природу са прелепим амбијентом, на само пет минута од центра града.

Јавни позив у отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17 – Набавка електричне енергије

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника градске управе града Ужица за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку набавке добара

ГРАД УЖИЦЕ
ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

у  отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17

1. Наручилац : Град Ужице, ул.Д.Туцовића 52. Корисник буџетских средстава. Интернет страница наручиоца : www.uzice.rs

2. Поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступаку.

3. Предмет јавне набавке су добра: Набавка електричне енергије

Ознака из општег речника набавки је 0931000- електрична енергија.

4. Јавна  набавка није обликована по партијама.

5. Критеријум за избор најповољније понуда и доделу уговора  је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса. Конкурсна документација се преузима непосредно у згради Градске управе града Ужица, Димитрија Туцовића број 52 у канцеларији број 47 сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова до истека рока за подношење понуда, и на интернет адреси наручиоца www.uzice.rs или са портала Управе за јавне набавке.www.portal.ujn.gov.rs

7. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Град Ужице – Градска управа Ужице, Димитрија Туцовића број 52. у затвореној коверти са назнаком  – Понуда за набавку добара – Набавка електричне енергије, ЈН IV бр. 404-100/17, – Не отварати. На полеђини коверте уписати тачан назив, адресу, број телефона и особу за контакт  понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.

Крајњи рок за достављање понада је  30-ти дан од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН и сајту града Ужица, www.uzice.rs и то до 11,00 часова,тј. до 24.04.2017.године, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда  сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку последњег дана истека рока за подношење понуда, тј. 24.04.2017.године у 12,00 часова у просторијама Градске управе града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52  у Малој сали уз присуству овлашћених представника понуђача.

9. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

11. Контакт особа: Славиша Пројевић, дипл. економиста и Вера Вукосављевић, дипл.правник., тел  031/590-138.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Измену конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Јавна набавка – Радови на уређењу платоа испред Градске куће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за
инфраструктуру и развој
VIII Број: 404-75/17
14.03.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника градске управе града Ужица за инфраструктуру и развој, о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку, ЈН  VIII број: 404-75/17 од 14.03.2017. године

ГРАД УЖИЦЕ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Начелник, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.graduzice.org

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка : Отворени поступак јавне набавке
 2. Врста предмета: радови.
 3. Предмет јавне набавке су радови на уређењу платоа испред градске куће.

Ознака из општег речника набавки је: Сектор Ф – грађевинарство; Шифра ОРН: 45432112-2 Поплочавање, 45233253 Радови на површинском слоју пешачких стаза, 45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45316100 Инсталације спољне расвете.

 1. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.graduzice.org

 1. 7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
 2. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку радова у отвотеном поступку, ЈН VIII број 404-75/17- НЕ ОТВАРАТИ. – Радови на уређењу платоа испред градске куће.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 19.04.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 19.04.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда и биће објављен на порталу управе за јавне набавке и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лица за контакт су: Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs ; телефон 031/590-138

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Питања и одговоре можете преузети ОВДЕ.
Измене конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о измени уговора можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на постављању и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације

Број: 07-370/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак – прва фаза бр. 23. ”  Извођење радова на постављању и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације “за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ

у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је, на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.
У предметном поступку јавне набавке, уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице, www.direkcijaue.rs
Наручилац је Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, Ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице www.uzice.rs
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти, с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу новог Наручиоца. Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој,ул. Димитрија Туцовића 52.
Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 23. – „ Извођење радова на постављању и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације “.
Услуге одржавања саобраћајне сигнализације  – 50232200.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од  3  ( три)  године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 23.11.2016.год. до 23.11.2019.год.
Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити  ; 27.03.2017.год. ; 23.06.2017.год. ; 23.12.2017.год. ; 23.06.2018.год. ,  23.12.2018.год.и 23.06.2019.
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 23.11.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 23.06.2017.год. ; 23.12.2017.год. ; 23.06.2018.год.   23.12.2018.год. и 23.06.2019.
Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата. Интернет страна наручиоца је www.direkcijaue.rs
Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.23 „Извођење радова на постављању и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације “, су следећи подносиоци пријава:
Назив/име подносиоца пријаве
1. “Боја“ Сомбор,Ул.Арсенија Чарнојевића  бр.16 ,   25 000 Сомбор
2. “Модел 5“,Београд,Бачванска 21/9 , 11 000 Београд
3. „Стабил про“Ужице,Ул.Ратарска 152, 31 000 Ужице
4. А.Д.“Нови Пазар пут“, ул.Шабана Коче 63,Нови Пазар , 36 300 Нови Пазар
5. „Марк интегра“д.о.о.Расна, Пожега , 31 210 Пожега
ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за  ЈН бр.23.  :   470  или  870  или  770 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: машина за фарбање гарнитуром (компресор,млазнице,шаблони ), самоходна машина за фарбање уздужне линије.
Лица за контакт:
Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs
Вера Вукосављевић, дипл.правник, vera.vukosavljevic@uzice.rs
Милица Николић,дипл.економиста, milica.nikolic@uzice.rs
 тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

 

Надлежни орган Наручиоца
Начелник,
 Милоје Марић, дипл.економиста

Обавештење о признавању квалификација у квалификационом поступку – Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења

Број: 07-349/9

Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр.1 „ Пројектовање улица,путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења.“, за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице,Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице, www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52,Ужице www.uzice.rs

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца, Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија  Туцовића 52

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 1 – ” Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења .“

Услуге техничког пројектовања  – 71320000,

Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу – 71322000.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 16.07.2016.год. до 16.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год ;16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 16.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.1 „ Пројектовање улица,путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења.“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. Институт за путеве „Београд, Ул.Булевар Пека Дапчевића бб,11 000 Београд
2. “Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,15 000 Шабац
3. “Хармонија пројект“ ,Ваљево Ул.Војводе Мишића бр.13/в,      14 000 Ваљево
4. “ДП-ИНГ“ ДОО Нови Бечеј, Ул.Револуције бр.4а, 23 272  Нови Бечеј
5. Институт „ИМС „ Београд, Ул.Булевар Војводе Мишића бр.43,11 000 Београд
6. Заједничка пријава :“Модел 5 „ ДОО Београд  (носилац посла ) Ул. Бачванска бр.21/1,11 000 Београд  и „ Пут инвест „ Београд ,Ул.Лазара Саватића , 11 000 Београд
7. Сапутник – М Сомбор , Ул. Трг Светог Ђорђа бр.6,25 000 Сомбор
8. “ Еуро гарди гроуп“ Нови Сад ,Ул.Руменачка бр.17 , 21 000 Нови Сад
9. “ Шид пројект „  Шид , Ул.Кнеза Милоша бр.2 ,22 240 Шид
10. “Гео пут „ ДОО Београд, Ул.Генерала Рајевског бр.1,11 000 Београд
11. Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд
12. “ Инново цонсултинг “ Шабац , Ул.Драгољуба Поповића бр.6,     15 000 Шабац
13. Заједничка пријава: :“ Терра пројект „ Шабац Ул. Патријарха Павла бб ,15 000 Шабац  и Пројектни биро „ Град пут „ Лозница ( носилац посла),Ул.Плоче бб , 15 300 Плоче ,Лозница
14. “Крип инжењеринг“ Београд, Ул.Грамшијева бр.2, 11 000 Београд
15. “ Гинеx интернатионал Градбени инжењеринг“ ДОО Београд, Ул.Владете Ковачевића бр.2а, 11 000 Београд
16. “Арт ројал инжењеринг“ Ужице ,Ул.Николе Пашића бр.48 ,     31 000 Ужице
17 “ Гранит плус“ ДОО Севојно , Ул.Драгачевска бб, 31 205 Севојно

ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за ЈН бр.1 :  312  или 315  или 318.

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.економиста , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић, дипл.економиста ,milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ  

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

 

Надлежни орган Наручиоца

Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње (мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона

Број: 07-364/9
Датум: 17.03.2017.год.
На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 16. ” Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона“за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку
Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.
У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице, www.direkcijaue.rs
Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој, Ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице www.uzice.rs.
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца.
Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 16 – ” Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона“
Радови на изградњи мостова и тунела,окана и подземних железница  – 45221000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3     ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 17.07.2016.год. до 17.07.2019.год.
Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 17.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 17.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.
Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.
Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.16 „ Извођење радова на изградњи констрктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона “, су следећи подносиоци пријава :
Назив/име подносиоца пријаве
1. МБА „ Ратко Митровић „ Београд ,Ул.Савски насип бр.1-3 , 11 000 Београд
2. ГП“Стабил про „Ужице, Ул.Ратарска бр.152, 31 000  Ужице
3. Заједничка пријава :“Старт хоусе „Ужице  (носилац посла ) Ул. Марије Маге Магазиновић бр.26 , 31 000 Ужице  и „ Кнез плус „ Ужице ,Ул.Дечанска бр.21 , 31 000 Ужице
4. “Нови Пазар пут „ АД Нови Пазар, Ул.Шабана Коче бр.67, 36 300 Нови Пазар
5. Заједничка пријава :“Гранит плус „ДОО Севојно (носилац посла ) Ул. Драгачевска бб ,31 205 Севојно  и „ ЦХПУ“ ДОО Ивањица , Ул.Крајишких бригада бр.11, 32 250 Ивањица
6. “ Ентеко „ ДОО Ужице, Ул.Вуколе Дабић бр.1 , 31 000 Ужице
ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за  ЈН бр.16 : 410
ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ : комбинована машина за ископ и утовар , камион мин.носивост 10 тона , цевна скела и подупирачи за разупирање и подупирање , первибратор и компресор са гарнитуром пнеуматских пикамера.

ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ : комбинована машина за ископ и утовар , камион мин.носивост 10 тона, багер или утоваривач, первибратор и компресор са гарнитуром пнеуматских пикамера.

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста , milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлука о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Надлежни орган Наручиоца

Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на пословима санације клизишта

Број: 07-363/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 15. Извођење радова на пословима санације клизишта“ за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице,www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој, Ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице www.uzice.rs.

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца. Град Ужице, градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића 52.

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 15 – ” Извођење радова на пословима санације клизишта“

Ископавање и затрпавање  – 45112600.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3   ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 17.07.2016.год. до 17.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 17.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 17.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна наручиоца је www.direkcijaue.rs

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.15 „ Извођење радова на пословима санације клизишта“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. АД „ Путеви „ Чачак ,Ул.600 бр.2 , 32 000 Чачак
2. ГП“Стабил про „Ужице, Ул.Ратарска бр.152,    31 000  Ужице
3. Заједничка пријава :“Старт хоусе „Ужице  (носилац посла ) Ул. Марије Маге Магазиновић бр.26 ,31 000 Ужице  и „ Кнез плус „ Ужице ,Ул.Дечанска бр.21 , 31 000 Ужице
4. СГР “ Мајстор“ Ужице, Ул. Ратарска бр.142,     31 000 Ужице
5. “Нови Пазар пут „ АД Нови Пазар, Ул.Шабана Коче бр.67,      36 300 Нови Пазар
6. Заједничка пријава :“Гранит плус „ДОО Севојно (носилац посла ) Ул. Драгачевска бб ,31 205 Севојно  и „ ЦХПУ“ ДОО Ивањица , Ул.Крајишких бригада бр.11,32 250 Ивањица
7. ГПР“Ћумур“ Севојно, Ул.Мајке Јевросиме бр.15, 31205 Севојно

 

ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за  ЈН бр.15  : 410 – 415  или  418 

ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ : комбинована машина за ископ и утовар , камион мин.носивост 10 тона, багер или утоваривач, первибратор и компресор са гарнитуром пнеуматских пикамера.

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста , milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлука о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

 

Надлежни орган Наручиоца

Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталација

Број: 07-352/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 4. ” Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталацијаза период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3, Ужице, www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој, Ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице www.uzice.rs.

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца. Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул Димитрија Туцовића 52.

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 4 – ” Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталација .“

Услуге техничког пројектовања  – 71320000,

Услуге пројектовања електроенергетских система- 71323100.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 16.07.2016.год. до 16.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 16.01.2017.год. ;27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 16.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација па до 16.01.2017. до 12 часова . Отварање нових пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторији „мала сала“ Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.4 „ Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталација.“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. “ КВБ ДАТА ЦОМ „ ДОО Београд, Ул.Милентија Поповића бр.9,11 000 Београд
2. “Л.В.Д. инжењеринг“ ДОО Шид, Ул.Саве Шумановић бр.125 а ,   22 240 Шид
3. „Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,15 000 Шабац
4. “ Шипинг „ ДОО Београд,Ул.Драгана Ракића бр.20е/4 , 11 080 Земун , Београд
5. “ Шид пројект „  Шид , Ул.Кнеза Милоша бр.2 22240 Шид
6. “ Еуро гарди гроуп“ Нови Сад ,Ул.Руменачка бр.17, 21 000 Нови Сад
7. “Гео пут „ ДОО Београд, Ул.Генерала Рајевског бр.1,11 000 Београд
8. Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд
9. “ Крип инжењеринг“ Београд ,Ул.Трнска бр.4,11 000 Београд
10. СГР “ Мајстор“ Ужице, Ул. Војводе Радомира Путника бр.12, 31 000 Ужице
11. “ Стандард инвест гроуп „ ДОО Београд,Ул.Генерала Хорватовића бр.58 ,     11 000 Београд

ПОТРЕБНА ЛИЦЕНЦА  за ЈН бр.4 :   350 .

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста , milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлука о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

 

 

Надлежни орган Наручиоца

Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста