Јавна набавка - Радови на уређењу платоа испред Градске куће
20/03/2017

Јавна набавка – Радови на уређењу платоа испред Градске куће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за
инфраструктуру и развој
VIII Број: 404-75/17
14.03.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника градске управе града Ужица за инфраструктуру и развој, о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку, ЈН  VIII број: 404-75/17 од 14.03.2017. године

ГРАД УЖИЦЕ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Начелник, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.graduzice.org

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка : Отворени поступак јавне набавке
 2. Врста предмета: радови.
 3. Предмет јавне набавке су радови на уређењу платоа испред градске куће.

Ознака из општег речника набавки је: Сектор Ф – грађевинарство; Шифра ОРН: 45432112-2 Поплочавање, 45233253 Радови на површинском слоју пешачких стаза, 45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45316100 Инсталације спољне расвете.

 1. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.graduzice.org

 1. 7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
 2. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку радова у отвотеном поступку, ЈН VIII број 404-75/17- НЕ ОТВАРАТИ. – Радови на уређењу платоа испред градске куће.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 19.04.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 19.04.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда и биће објављен на порталу управе за јавне набавке и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лица за контакт су: Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs ; телефон 031/590-138

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Питања и одговоре можете преузети ОВДЕ.
Измене конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о измени уговора можете преузети ОВДЕ.