ЕУ ПРО представља позив за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима

Позив, који је објављен 22. маја, отворен је до 6. јула 2018. године, а право учешћа имају предузетници и предузетнице, микро и мала предузећа регистрована у 99 градова и општина укључених у програм ЕУ ПРО, која се примарно баве производњом или пружају ИТ услуге, а основана су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2017. године.

„Европска унија путем овог позива пружа подршку малом бизнису који чини стуб привреде и кључан је за економски раст и повећање запослености, те су тако опредељена средства намењена за набавку опреме и увођење услуга што ће допринети већој продуктивности, увођењу иновација, побољшању квалитета постојећих или развоја нових производа, а најважније, отварању нових радних места“, рекла је Оливера Костић, менаџерка сектора за мала и средња предузећа у програму ЕУ ПРО.

У оквиру позива подржаће се две групе предузећа- прва група обухвата новооснована предузећа која су регистрована између 1. јануара 2016. и 31. децембра 2017. године, за које бесповратна средстава по појединачном пројекту износе од 10.000 евра до 20.000 евра.

У другој групи су предузећа која послују дуже од три а највише пет година, односно регистрована су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2015. године, док вредност појединачних пројеката износи од 10.000 евра до 30.000 евра, или 50.000 евра за брзорастућа и извозно оријентисана предузећа.

Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном власништву и да имају остварену пословну добит на крају 2017. године као и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса. Такође, корисници средстава треба да обезбеде финансијско учешће у пројекту у висини од 20 одсто за прву групу предузећа, односно 30 одсто укупних прихваћених трошкова пројекта за другу групу предузећа.

Избор корисника ће се одвијати кроз две фазе, прво оцењивањем и рангирањем поднешених концепата пројеката, а затим у другој фази евалуацијом разрађених предлога пројеката који су позитивно оцењени у првој фази.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту ЕУ ПРО-а: Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа .

Представљањe позивa за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима у Ужицу је петак, 8. јуна 2018. у 10 часова у Високој пословно – техничкој школи струковних студија (Трг Светог Саве 34).

Јавна набавка – Услуге на крчењу зелених површина

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-118/18
31.05.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретњу поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-118/18 од 31.05.2018. године

 

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Услуге на крчењу зелених површина

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге крчења – 77211300.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Услуге на крчењу зелених површина;  VIII Број 404-118/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 11.06.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 11.06.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 9 (девет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

Од 01. јуна почиње званично летња сезона на Градском базену

Од петка, 01. јуна 2018. године, почиње званично летња сезона на Градском базену Ужице. Од петка биће отворена тераса за сунчање са лежаљкама и отворен летњи кафе „Спортисимо“ уколико временске прилике буду дозвољавале. Поред базена, базена за децу, сауне, масаже, спорт кафеа, на располагању током лета биће и татами сала, стони тенис, игре за децу ( билијар, пикадо, стони фудбал ).

МЗ Крчагово – путна инфраструктура

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
Број 404-119/18
31.05.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-119/18 од 31.05.2018. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 05.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 26.07.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 07.02.2018.године.

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза.
 2. Врста предмета јавне набавке: радови.
 3.  Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња путне инфраструктуре на подручју МЗ Крчагово, радови и материјал су према приложеном предмеру радова и материјала.

Место извођења радова: подручје МЗ Крчагово.

 1. Предмет јавне набавке: Крчагово путна инфраструктура.

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радови на изградњи путева-45233120-2

 1. Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: МЗ Крчагово-путна инфраструктура ЈН VIII Број 404-119/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 11.06.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 11.06.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs Наташа Вукашиновић дипл. правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

Представа “Мандрагола”

Представа “Мандрагола”, по тексту Никола Макијавелија, у режији Марка Торлаковића, биће изведена у петак 08. јун на Великој сцени Народног позоришта Ужице, са почетком у 20 часова. Опширније о представи прочитајте ОВДЕ.

Град за субвенционисање мера аграрне политике издвојио 27,5 милиона динара

Град Ужице је ове године определио 27,5 милиона динара за субвенционисање мера аграрне политике и како је најавила Сања Јанковић, члан Градског већа задужена за пољопривреду, конкурс ће бити расписан 11. јуна. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а ужички пољопривредници моћи ће да конкуришу за средства из области сточарства, воћарства, набавке механизације, органске производње и одрживог коришћења пољопривредног земљишта.

Чланица Градског већа задужена за пољопривреду Сања Јанковић

Јанковићева је навела да је ове године издвојено 3,5 милиона динара више него лани и субвенције могу бити у укупном износу до 250 хиљада динара јер пољопривредници могу да конкуришу за више мера из различитих области.

“У области сточарства биће субвенционисана набавка стеоних јуница, телади и јагњади, а максималан повраћај средстава је 250 хиљада динара” – рекла је Јанковићева и додала да за ову меру града могу конкурисати пољопривредници који имају до 19 грла стоке.

Они који имају већи број грла, мораће да се обрате Министарству пољопривреде. И ове године ће бити настављена сарадња са Фондацијом Ана и Владе Дивац која је прошле године резултирала субвенцијама усмереним на развој овчарства и козарства.

Највећа заинтересованост пољопривредника код мера за воћарство је набавка система за наводњавање, мрежа за засене и садни материјал за које је максималан повраћај средстава до 100 хиљада. До 100 хиљада повраћај је и за набавку механизације.

“Желимо да се више људи бави органском производњом, тако да ћемо и ове године субвенционисати прелазак са обичне на органску, као и добијање сертификата до 50 хиљада динара”, рекла је Јанковићева.

Нова аграрана мера која ће бити субвенционисана је одрживо коришћење пољопривредног земљишта, калцификација и употреба креча, а максималан повраћај средстава је 25 хиљада динара.