Због радова на водоводној мрежи без воде у суботу 29. јуна од 22 до недељу 30. јуна у 08 часова биће потрошачи у Улици Лазе Лазаревића

ЈКП Водовод обавештава грађане да због радова на водоводној мрежи у суботу 29. јуна од 22 часа до недеље 30. јуна до 08 часова без воде бити потрошачи у улици Лазе Лазаревића

Реконструисана Бањичка улица

У току су завршни радови на реконструкцији Бањичке улице у Крчагову. Предузеће Путеви Ужице данас поставља завршни слој асфалта и по речима извршног директора у ужичким Путевима Слободана Божовића, већ од сутра ова улица ће бити у потпуности отворена за саобраћај.

Никола Максимовић, директора ЈП Ужице развој, је рекао да су ову инвестицију вредну око 15 милиона динара, која је обухватила комплетну реконструкцију коловоза заједно са изградњом нових тротоара у пуној дужини, заједнички су финансирали Министарство привреде и Град Ужице са по 50 %.

Никола Максимовић, директор ЈП Ужице развој

“Осим у Бањичкој улици, што се тиче градског подручја, у току су радови и на постављању асфалтног застора у улицама Петра Ћеловића и Милоша Божановића”, рекао је Максимовић.

Јавна набавка – Наставак изградње унапређења локалитета Стапарска бања

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

VIII Број: 404-186/19
Датум: 28.06.2019. године

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке VIII Број 404-186/19 од 27.06.2019 године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
3. Врста предмета јавне набавке: радови.
4. Предмет јавне набавке: Наставак изградње унапређења локалитета Стапарска бања
5.Природа, обим и основна обележја радова: Извођење спољних, монтажних, бетонских, армирачких и осталих радова, радови и материјал су према приложеном предмеру радова и материјала место извођења радова: Територија града Ужица-Стапарска бања,
6. Предмет јавне набавке није обликован по партијама
7.Назив и ознака из општег речника набавке: : 4521500-јавни тоалети; 4524000-радови на изградњи хидро-грађевинских објеката.
8.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку отворени поступак: Наставак изградње унапређења локалитета Стапарска бања (радови): VIII Број 404-186/19 – НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда:31.07.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
10. Понуда са варијантама није дозвољена.
11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 31.07.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
13. Понуда мора имати рок важења минимум 120 дана од дана јавног отварања понуда.
14. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
15. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Јавни позив за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, Комисија за доделу средстава за економско оснаживање и  осамостаљивање интерно расељених лица кроз доходовне активности  (у даљем тексту: Комисија),  објављује:

 

Јавни позив

за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

 

I  Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства намењенa за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву и бораве на територији града Ужица.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до 200.000,00 РСД , по породичном домаћинству Корисника.

II     Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице/има легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да имају боравиште / пребивалиште на територији Града, у моменту објављивања јавног позива;
 3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшање услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. да нису корисници помоћи у пројектима побољшања услова живота више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 5. уколико су били корисници помоћи у побољшању услова живота да су исти наменски користили;
 6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 7. да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 8. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

–  За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

–  За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

–  За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

III   Потребна документација

Уз пријаву је потребно доставити следеће документе којима се доказује испуњење наведених услова:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 4. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или побољшања услова живота кроз доходовне активности, у текућој години;
 5. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 6. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 5) овог става (докази о приходима);
 7. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 8. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 9. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 3. Доказ да има регистровану делатност;
 4. Доказ да покреће активност:
 • да је регистровао и покреће нову активност,
 • изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће) Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

IV   Мерила за избор корисника

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

 • Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота
  породичног домаћинства Корисника                                                                                                            – 10 бодова 
 • Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова
  или обуку Националне службе за запошљавање                                                                                        – 10 бодова
 • Да има претходно искуство у обављању активности                                                                              – 10 бодова
 • Да поседује знање и вештине за обављање активности                                                                        – 10 бодова
 • Да има регистровану делатност                                                                                                                 – 20 бодова
 • Да покреће активност – Помоћ користи први пут                                                                                   – 20 бодова
 • Да је корисник  Помоћи – други пут                                                                                                           – 10 бодова
 • Да је корисник Помоћи – трећи пут                                                                                                           – 5 бодова
 • Једнородитељско домаћинство / породица  са дететом / децом до 18 година
  и/или студентом до 26 година                                                                                                                     – 10 бодова   
 • Жена носилац домаћинства                                                                                                                      – 10 бодова

V    Поступак за утврђивање предлога листе Корисника

Комисија ће у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве, извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера  навода из пријаве на терену .

У складу са бројем бодова Комисија ће утврдити предлог листе Корисника за доделу помоћи и објавити је на огласним таблама Града Ужица и МЗ „Липа“.

VI    Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 28.јуна 2019.године до 02.августа 2019.године

Пријава се подноси у писарници Града Ужица, канцеларија број 12,  приземље зграде.

Приложена докумeнта се подносе у фотокопији. Приложени документи, као што су изводи из матичних књига и медицинска документација не смеју бити старији од 6 (шест) месеци.

Уколико комисија то затражи оригинал документа се  доставља на увид.

 

Број  88-2/19-05

Датум  28.06.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Видоје Дрндаревић

План прања улица

У плану је прање следећих улица (дневна смена):

I група

 1. Иве Андрића
 2. Јоже Јехличке
 3. Бошка Бухе
 4. Златиборска
 5. IV пука
 6. Југ Богданова (горњи део)

У плану је прање следећих улица (ноћна смена):

I група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља Петра I, део (Петра Ћеловића – Слануше)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића, од Доварја до РК “Прогрес”

II група

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Димитрија Туцовића, део (Макси – РК “Прогрес”)
 4. Кнеза Лазара, део
 5. Страхињића Бана, део
 6. Омладинска
 7. Момчила Тешића
 8. Липа

Због извођења радова за саобраћај затворена Бањичка улица

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане да ће  у петак 28.06.2019. године, Бањичка улица бити затворена за саобраћај у временском интервалу од 08.00 до 17.00 часова због извођења радова на постављању завршног, хабајућег, слоја асфалта.

Молимо грађане да учествују у саобраћају уз повећан опрез, користе алтернативне правце и поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

 

Јавни позив за финансирање проjеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“

Јавни позив за финансирање проjеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ можете погледати ОВДЕ.

Образац пријаве за проjекат од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ можете преузети ОВДЕ.

Образац буџета пројекта можете преузети ОВДЕ.