Амбасадорка Канаде у посети Ужицу

Aмбасадоркa Канаде у Републици Србији Кати Чаба била је данас у посети Ужицу. Након пријема у кабинету градоначелника Тихомира Петковића амбасадорка је у Великом парку, поред дрвета канадског црвеног јавора, који је засађен 2017. године као поклон Канаде граду Ужицу свечано открила таблу која представља симбол љубави и сарадње између нашег града и Канаде.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић и амбасадорка Канаде у Републици Србији Кати Чаба

“Град Ужице има последњих неколико година веома успешну сарадњу са Канадским народом, пре свега на пољу културе и заштите животне средине. Оно што је значајно поменути за Град Ужице, јесте да је Канада веома развијена на пољу заштите животне средине и да је то шанса да ми сазнамо у ком правцу се развија свет, да када буде било прилике постанемо учесници у неким од пројеката везаних за ту област”, навео је градоначелник Ужица Тихомир Петковић и додао да је град Ужице био један од градова у коме се обележвало 150 година од оснивања Канаде.

Амбасадорка Канаде Кати Чаба и градоначелник Петковић у друштву ужичких гимназијалаца

Претходних неколико година у ужичкој Градској галерији гостовали су канадски уметници, а 2013. године један уметник добио је Гранд при на Међународном графичком бијеналу “Сува игла”.

Табла поред канадског црвеног јавора представља симбол љубави и сарадње између нашег града и Канаде

“Долазак Њене Екселенције је прилика да још више развијемо сарадњу два народа, да се међусобно упознамо, да попричамо који су то пројекти од највећег значаја за наш град и да заједнички подржимо пројекте везане за заштиту животне средине”, истакао је Петковић и додао да је табла у Великом парку симбол љубави и сарадње између нашег града и Канаде, наше две земље и да верује да ће Њена Екселенција бити чест гост у нашем граду.

“Драго ми је да сам у Ужицу, ово је први пут да долазим овде. Све што видим је дивно, хвала градоначелнику на лепом пријему. Задовољство ми је што видим ову таблу као производ заједничког пројекта који је започео мој колега господин Пинингтон у сарадњи са градом, а односио се на чишћење парка” истакла је Њена Екселенција амбасадорка Канаде Кати Чаба и додала да се нада да ће будућа сарадња бити још успешнија.

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ГАГА ПРЕВОЗ” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «ГАГА ПРЕВОЗ ДОО» Чајетина, матични број 20531932, ПИБ: 106110894,  ул. Златиборска бр.27, Општина Чајетина, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Радионица за поправку аутобуса са помоћним објектом – перионицом и засебним пословним објектом»  који се планира са изградњом на кат. парцели број 1513/1 КО Качер, Бела Земља, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-23/19 од  30. oктобра 2019. године да  за напред наведени пројекат: «Радионица за поправку аутобуса са помоћним објектом – перионицом и засебним пословним објектом», није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта  на животну средину. У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, да се налази на периферији градског насеља и да је локација добро повезана са ширим окружењем, а просторним капацитетом задовољава потребе предузећа.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.

 

 

Јавна набавка – Набавка водоводних и канализационих цеви за потребе МЗ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-316/19
Датум: 31.10.2019.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретњу поступка јавне набавке мале вредности број VIII 404-316/19 од 30.10.2019. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
објаљује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: добра
4. Предмет јавне набавке: Набавка водоводних и канализационих цеви за потребе мз
Назив и ознака из општег речника набавке: канализационе цеви 44163130-0, цеви – 44163100-1.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности број VIII 404-316/19 Набавка водоводних и канализационих цеви за потребе мз – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 08.11.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 08.11.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе Града Ужица у Малој сали.
10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У петак 1.11.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Липа.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

План прања улица

У плану је прање следећих улица:

(ЧЕТВРТАК)

Дневна смена:

I група

 1. Шумадијска
 2. Кнеза Михаила
 3. Курсулина
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Милована Глишића
 6. Војвођанска, други део
 7. Краља Петра I (од Росуља до Ужичке републике)
 8. Југ Богданова, горњи део

II група

 1. Јаворска
 2. Милића Косјеровића (део)
 3. Соколска
 4. Сремска (део)
 5. Гаврила Принципа (део)
 6. Браће Николић (део)
 7. Цара Душана
 8. Мајке Јевросиме
 9. Вишеслава Бугариновића

Ноћна смена:

I група

 1. Јована Дучића
 2. Кнегиње Љубице
 3. Југ Богданова, доњи део
 4. Видовданска
 5. Косовска
 6. Љубе Стојановића
 7. Петра Ћеловића, горњи део
 8. Краља Петра Првог, од Росуља до ул. Петра Ћеловић
 9. Немањина од споменика Незнаном јунаку

II група

 1. Миливоја Марића
 2. Хероја Дејовића
 3. Браће Чолић
 4. Радише Бугариновића
 5. Александра Вучковића
 6. Ада
 7. Орловац
 8. Марије Маге Магазиновић

Јавна расправа о Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину-III

Јавна расправа о Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину-III и Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Ужица одржаће се у Великој сали Градске куће у среду 13.11.2019. године у 16 часова.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину-III и Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ

Због радова на водоводној мрежи у четвртак 31.октобра без воде потрошачи у Хиландарској улици

ЈКП Водовод обавештава грађане да ће због радова на водоводној мрежи у Улици Милоша Обреновића, без воде бити од 08 до 11 часова потрошачи из Хиландарске улице и поједини објекти у склопу болнице.

Обележена 101. годишњица ослобођења Ужица у Великом рату

У порти Цркве Светог Ђорђа свечано је обележена 101. годишњица коначног ослобођења Ужица у Првом светском рату. Служен је помен, положени венци и цвеће на спомен плоче погинулих Ужичана у ратовима 1912-1918 , затим на спомен бисте мајора Косте Тодоровића, пуковника Душана Пурића, ратног сликара Михаила Миловановића, социјалдемократе Димитрија Туцовића, споменик 1300 каплара испред Гимназије и споменик Великој победи на кружном току.

Председница Градског одбора потомака ратника “Мајор Коста Тодоровић” Миљка Пилчевић подсетила је на херојске дана из октобра 1918. године када је у Ужице ушао коњички дивизион Тимочке дивизије која је била у саставу Друге армије којом је командовао прослављени војсковођа Степа Степановић.

Преци нам поручују да се слобода не подразумева, она се у мукама рађа и са жртвама одржава. Слобода није све, али без слободе све друго је ништа – поручила је Пилчевић наводећи да је у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918. године из ужичког краја погинуло 16.113 ратника , а из самог Ужица 2.871 док је епидемија тифуса однела животе преко десет хиљада људи у нашем крају.

Председник Републичког одбора Савеза удружења потомака ратника Србије 1912-1918. пуковник Љубомир Марковић изразио је задовољство што у свом родном граду има прилику да Ужичанима честита Дан ослобођења у Великом рату.

Ово је велики дан за целу северозападну Србију зато што је ослобођењем Ужица најављен дефинитивни крај Првог светског рата. Преласком преко Дрине и изласком на Јадранско море славни Степа је крунисао све своје победе и битке кроз које је прошао. Први светски рат је велико искушење за целу нацију у коме су Србији изгубили 1.247.000 војника и старешина што је било 28 посто укупног броја становништва – рекао је Марковић и истакао да “оваквом ценом ни једна земља на свету није платила своју слободу и независност”.

Он је додао да су Србија и њена војска у свим ослободилачким, праведним и одбрамбеним ратовима као по закону односила победе, зато што је била ослоњена на свој народ и земљу из које је црпила снагу.

Поред представника републичког одбора Савеза удружења потомака ратника 1912-1918., регионалних и окружних одбора венце су положили представници Градског одбора потомака ратника “Мајор Коста Тодоровић”, Града Ужица и других удружења и организација које су одале дужну пошту погинулим Ужичанима у Великом рату чија су имена уклесана на двема плочама на улазу у ужичку цркву, рад краљевог сликара Михаила Миловановића.

Извор: Infoera.rs