Грајфер у МЗ Росуље и Царина

По плану је реализација одвожења отпада за понедељак. Грајфер одвози кабасти отпад из месних заједница Росуље и Царина.

До поновог постављања наранџастих контејнера за кабасти отпад  (задњи викенд месеца фебруара), грађани исти могу да одложе у рециклажно двориште ЈКП “Дубоко”, без надокнаде.

Одвожење пепела

Послови чишћења и одржавања града реализују се по плану и програму за уторак.

 Врши се одвожење пепела по реонима за уторак у две смене: 

Прва смена трећи реон: Николе Тесле, Војвођанска, Ратарска, Царинска, Немањина, Војводе Демира, Николе Пашића, Карађорђева, IV Пука, Ђуре Даничића, Хероја Јерковића, Арсенија Чарнојевића, Сланушка, Жупана Брајана, Ристе Тешића, Његошева, Солунска, Добросава Ружића, Алексе Шантића, Јоакима Вујића, Јована Стерије Поповића, Др.Веселина Маринковића, Вујића Брдо.

Друга смена први реон: Доситејева, Ресторан “Ера”, Краља Петра Првог (Ужичке Републике- Друге Пролетерске), Друге Пролетерске, Јакшићева +крак, Пора, Учитељска, Београдска, Видовданска, Марије Маге Магазиновић, Милоша Божановића, Димитрија Туцовића бр.84 (двориште), Студеничка, Војводе Бојовића, Златиборска и Хероја Луна.

Активности ЈКП Водовод

Предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима и кoнтрола хлора у мрежи и на подстаницама за дохлорисање у плану су ЈКП “Водовод” за уторак 31. јануар. Планиран је и наставак радова на  замени прикључка за Народно позориште Ужице.

 

45 милиона динара за субвенциосану набавку опреме, механизације, сточних грла

Пољопривредни произвођачи са подручја града Ужица ће и ове године моћи да рачунају на подршку у развоју и унапређењу производње. 50 милиона динара су средства намењена за рурални развој и директне субвенције, док је 3,6 милиона динара опредељено за новоосновани Фонд за развој пољопривреде.

Према речима члана Градског већа за привреду и пољопривреду Слободана Кузмановића из године у годину буџет се увећава и мере прилагођавају потребама пољопривредника.

“Да се буџет за пољопривреду значајно увећао у протеклом периоду сведочи и податак да је 2014. године износио 17,4 милиона, а прошле године 37 милиона динара. Подаци говоре и да је у протеклих девет година 3 400 пољопривредних произвођача искористило субвенције града Ужица у укупном износу од 211,5 милиона динара. Само прошле године око 800 пољопривредника искористило је неку од субвенција, а највеће интресовање владало је за набавку нове механизације. На другом месту су субвенције у сточарству, пре свега говедарству, где је субвенционисана набавка телади, јуница и крава. У овчарству су корисници субвенција могли да набаве јагњад, јарад, овце, козе и овнове”.

Све веће интересовање пољопривредници са подручја нашег града показују и за субвенције за набавку  система за заливање, противградних мрежа и мрежа за сенчење, као и за набавку сертификованог садног материјала. Поред могућности да уз подршку града набаве неопходну опрему, оно што сами истичу као разлог за задовољство је и ефикасност у обради захтева, јер пољопривредници, субвенцију добију у року од најдуже 30 дана од дана подношења захтева.

Кузмановић подсећа да је прошле године основан и Фонд за развој пољопривреде.

“Фонд је основан у сарадњи са фондацијом “Ана и Владе Дивац” и “РРА Златибор” са циљем да се кроз веома повољан програм пружи подршка пре свега младим пољопривредним произвођачима и женама, носиоцима пољопривредног газдинства. Они оствараују субвенцију у износу од 30% и у првој години улажу само 10% од инвестиције, а наредне две године враћају по 30% без камате. Код Фонда могу конкурисати за набавку опреме за прераду воћа и поврћа, инвестиције у сеоска туристичка газдинства
набавку мрежа за засену и противградних мрежа, инвестиције за копање бунара за наводњавање и система за наводњавање, пластеника и сертификованог садног материјала. Такође заједно са овом фондацијом  учествовали смо и у програму за оснаживање младих пољопривредника, који се реализује са Пољопривредном школом у Пожеги. Неколико ученика ове школе са подручја наше локалне самоуправе су добили подстицајна подстицајна средства за развој породичног газдинства”.

Према речима Кузмановића град ће и у овој години подржати пољопривреднике кроз пројекте који се реализују са Фондацијом Дивац али и кроз директне субвенције. На подршку ће као и претходних година моћи да рачунају и пчелари, а у зависности од интересовања и они који се баве органском производњом. 45 милиона динара су средства опредељена за директне субвенције и то је износ за осам милиона већи у односу на 2022. годину.

Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12. став 1. тачка 2) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV Број: 404-16/2023
Датум:  30.01.2023. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број IV 404-16/2023 од 27.01.2023. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа Града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка набавке: Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет набавке:Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге радија и телевизије  – 92200000-3.

Предмет набавке обликован у две партије, и то:

Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2023. години.

Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2023. години.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници.

Иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку: „Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града, са назнаком партије за коју се понуда подноси;   IV  број 404-16/23 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 03.02.2023. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 03.02.2023. године у 11:15 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 1. 10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 2. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана отварања понуда и одлука ће бити објављена на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 4. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs.

Представа “Свињски отац”

Представа “Свињски отац” по тексту Александра Поповића, у режија Хаџи Немања Јовановић биће изведена у четвртак 2. фебруара у 20 часова.

Свињски отац је прича о људским слабостима, страстима, прича о љубави и страху од исте. Посесивна, каква у корену потенцијално и јесте свака мајчинска љубав “љубав” мајка Даре прераста у једну општу метафору друштва, себичног несвесног себе и неспремног за промене.

Активности ЈКП Биоктош

По плану је реализација одвожења отпада за понедељак. Грајфер одвози кабасти отпад из месних заједница Центар и Царина.

Склањају се наранџасти контејнери који су постављени 26. и 27.01.2023.године на територији града Ужица по BWL пројекту. До поновог постављања наранџастих контејнера за кабасти отпад  (задњи викенд месеца фебруара), грађани исти могу да одложе у рециклажно двориште ЈКП “Дубоко”, без надокнаде.

Одвожење пепела

Послови чишћења и одржавања града реализују се по плану и програму за понедељак.

Прва смена четврти реон: Хаџи Мелентијева, Кнеза Михаила, Шумадијска, Југ Богданова, Змај Јовина, Омладинска, Кнегиње Љубице, Јована Цвијића, Александра Вучковића, Браће Николић, Браће Чолић, Вишеслава Бугариновића, Војводе Мишића, Јаворска, Мајке Јевросиме, Милића Косјеровића, Радише Бугариновића, Хероја Дејовића, Цара Душана, Крсте Смиљанића и Соколска.

Друга смена, други  реон: Ужичке Републике, Коштичка, Херцеговачка, Градска, Иве Андрића, Станоја Главаша, Милоша Б.Јанковића, Исидоре Секулић, Ђачка, Душана Поповића, Шарганска, Теразије, Милоша Паровића, Радничког батаљона, Вука Караџића + крак, Крцунова, Устаничка, 1300 Каплара и Војислава Илића.

Одржан отворени састанак у оквиру Јавне расправе о Нацрту Плана развоја

Отворени састанак у оквиру Јавне расправе о предлогу нацрта Плана развоја града Ужица за период 2023-2030. година, са заинтересованим грађанима, удружењима, организацијама цивилног друштва, привредницима, представницима медија одржан је данас уз веома конструктивне предлоге и сугестије али и појашњења од стране чланова Координационог тима.

Према речима заменика градоначелнице Ужица Драгољуба Стојадиновића данашњим отвореним састанком ушло се у завршну фазу Јавне расправе али и у завршну фазу израде Плана развоја.

“План развоја града Ужица за период од 2023. до 2030.године од посебног је значаја за наш град, креиран у тренутку великих светских изазова, али и у тренутку када велики инвестициони пројекти подржани од стране Републике Србије мењају лице нашег града. Оно што карактерише цео овај процес започет у мају прошле године јесте велико учешће појединаца, организација, приведника, установа, јавних предузећа. Драгоцена је и помоћ коју смо добили Секретаријата за јавне политике Републике Србије чији консултант је учествовао у свим фазама израде овог стратешког документа за даљи развој Ужица. Искрено се надам да ће после разматрања свих предлога и сугестија пристиглих током поступка Јавне расправе План развоја бити усвојен од стране градских већника, а након тога и одборника”.

Бранислав Митровић координатор  Координационог тима за израду Плана развоја подсећа да је 2018. године републичка скупштина усвојила Закон о планском систему који предвиђа да локалне самоуправе доносе своје стратешке развојне планове и да је План развоја по хијерархији највиши планкси развојни документ једне локалне самопураве.

“Управо због тога веома озбиљно приступили смо изради овог стратешког документа и у последњих више од годину дана град Ужице у јако широком друштвеном дијалогу ради на његовом креирању. Оно што свакако јесте за похвалу је висок степен транспарентности. Од првог дана наши суграђани у свакој фази, а било их је седам, били су информисани и имали могућност да дају своје примедбе и сугестије. Такође, једна од особености овог процеса јесте да смо на самом почетку преко СОН-а на 24 000 адреса у нашем граду проследили лифлет, где смо обавестили суграђане да смо приступили изради Плана развоја, али и о начинима на које могу да утичу на креирање овог документа”.

Митровић додаје и да поступак Јавне расправе траје месец дана, иако је законска обавеза 15, као и да је на више од 750 мејл адреса прослеђен Нацрт Плана развоја. Како објашњава све то допринеће кеирању и усвајању једног заиста квалитетног документа који ће пратити развој града у периоду од осам година.

Највећи број сугестија и данас и током претходних дана односио се на свакодневне проблеме са којима се грађани суочавају, који се односе углавном на недостатак путне и комуналне инфарструктуре.Такође када је у питању сеоско подручје исказана је потреба за отварањем вртића и другим садржајима који тренутно нису доступни људима на селу. Стигао је и велики број предлога који се односе на економски развој града, културу, спорт и остале области. Сви ови предлози биће прослеђени Тематским радним групама и размотрени. Након тога Нацрт Плана развоја града Ужица за период 2023-2030. година наћи ће се пред већницима и одборницима.

Након усвајања овог документа уследиће поступак за израду годишњих планова из којих ће проистицати креирање  буџета. Такође превиђено је и праћење и мерење свих циљева који су наведени у овом документу.