Рaни јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs .

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта-Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-5/20
Датум: 28.02.2020.год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Град Ужице, Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. број:  07157983, ПИБ: 101503055, поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње потисног цевовода за дистрибуцију воде од резервоара Пора 1 до резервоара Пора 2 у дужини приближно 1075 метара“, у Ужицу, на кат. парцелама бр. 1746/1, 1746/2, 1745/1, 1746/3, 5532, 1954, 12058, 586/1, 587, 1757  и 1746/4 све КО Ужице, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН Севојно”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 504-2/20

 

   Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, на основу члана 69. и члана 70.  Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закони), објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица. Надлежни орган обавештава јавност да је 27.02.2020.године носилац пројекта „Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН Севојно“ ул. Радише Бугариновића бб., 31205 Севојно (регистарски број 64345451, ПИБ 109670284) поднео захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица.

Оператер ће неопасан отпад преузимати у предузећима у кoјима настају одређене врсте отпада у поступку производње и даље транспортовати до крајње локације. Са предузећима је оператер склопио уговор  о преузимању одређених врста отпада са њихових локација. Приликом преузимања отпада, оператер је дужам да неопасан отпад рaзврста у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. Гласник РС“, бр. 56/10).

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб, у Ужицу.

Обавештење објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs дана 28.02.2020.године.

 

 

147. седница Градског већа: Предложено оснивање друштва са ограниченом одговорношћу “Стари град Ужице”

Ужице, 28. фебруар: Чланови ужичког Градског већа утврдили су предлог одлуке којом се оснива друштво са ограниченом одговорношћу “Стари град Ужице”. Ово будуће друштво обављало би послове од значаја за развој туризма и биће специјализовано за одређене дестинације. Дестинације које су предвиђене су Градска плажа, Ужички град – ”Стари град” и то подручје обухваћено Планом детаљне регулације ”Стари град”, затим Клисура реке Ђетиње са Стапарском бањом и Стапарска градина.

Од послова, између осталог, друштво “Стари град Ужице”, радиће организацију и реализацију туристичких програма и путовања, посредовање у пружању услуга боравка, смештаја, забаве, излета, као и на развијању дестинацијских производа како би био иновативан и занимљив. На овој седници, утврђен је и предлог састава Скупштине Друштва.

Веће је прихватило захтев Безбедносно информативне агенције и продужило им право коришћења пет паркинг места за службене потребе.

 

Изложба: “Удружење Ужичана у Београду”

Одбор сликара Удружења Ужичана у Београду поводом 8. марта, Дана жена, за ужичке даме припремио је продајну изложбу слика, цртежа, фотографија и ручних радова под називом “Ере Београда – завичају на дар”. Отварање изложбе је у суботу 7. марта са почетком од 18 часова у холу Градског културног центра. Заинтересовани суграђани изложбу могу погледати до 21. марта.

 

Пројекција концерта групе „Depesche Mode“

Пројекција концерта групе „Depesche Mode“ биће приказана у Градском културном центру у петак 06. марта у 21 час.

“Global Spirit Tour” била је светска концертна турнеја енглеског бенда за електронску музику “Depesche Mode” промовишући свој 14. студијски албум “Spirit”. Током лета 2017. бенд је свирао пред више од 3 милиона фанова.
Турнејом су наставили своје добротворно партнерство са швајцарским произвођачем сатова, фирмом “Hublot”, прикупљајући новац и ширећи свест за хуманост за своју мисију доступности “сигурне” воде за пиће свима у свету. Како би промовисао своју светску турнеју, “Depesche Mode“ је 17. марта одржао промотивни концерт у “Funkhaus” у Берлину пред 1000 фанова и уживо га је преносио интернет.

Са 130 концерата, “Global Spirit Tour” најдужа је турнеја групе “Depeche Mode”. Пре тога, најдужи је био “Touring the Angel”, са 124 концерта. Улаз је бесплатан.

 

Меморијално поетско вече посвећено Вукоману Вулу Татовићу

У четвртак 05. марта у 19 часова у Народној библиотеци Ужице биће одржана 15. Меморијално поетско вече посвећено Вукоману Вулу Татовићу, песник, музичар, добар човек, „Куда ме то воде наде изгубљене“. Меморијално вече организују Народна библиотека Ужице и Међуопштинска организација савеза слепих Србије Ужице. Учествују: Црквени хор „Ђурђевак“, ученици Медицинске школе Ужице и Вулови пријатељи.