Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у Градској општини Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-267/19
Датум: 30.09.2019

На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-267/19 од 30.09.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Радови на путној инфраструктури у Градској општини Севојно
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на путној инфраструктури у Градској општини Севојно и то: I)Асфалтирање код Вучковића-Смиљанић л=155м, ш=2,8м асфалт, II) Асфалтирање крака ул.Гаврила Принципа бр.,37 до бр.39 л=140м, ш=3 м асфалт, III) Асфалтирање пута Младово-Миливојевићи л=90м, ш=2,5 м асфалт, IV) Пут у Цркварима-Аксентијевићи л=100м, ш=2,5 м асфалт; обим радова дефинисан предмером радова на путној инфраструктури у Градској општини Севојно; место извођења радова – ГО Севојно.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-267/19 Радови на путној инфраструктури у Градској општини Севојно – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 09.10.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 09.10.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs

 

Почела настава у комплетно обновљеној школи у Турици

Од данас око 170 основаца издвојеног одељења Основне школе Стари град у Турици похађа наставу у комплетно обновљеној школи. Церемонији отварања школе присуствовао је градоначелник Ужица Тихомир Петковић који је том приликом рекао:

“Деца су наша будућност и наша обавеза је да им обезбедимо услове у којима могу безбрижно и безбедно да одрастају и савлађују школско градиво, друже се и играју. Посебно када је реч о школама на сеоском подручју, тамо где, хвала богу, имамо малишане,морамо уложити напор да они имају исте услове, као њихови вршњаци у граду.”

“Подсетио бих само да је у школи у Турици извршена замена свих инсталација, уместо дрва и угља од сада ће се за грејање користити пелет, што је далеко чистији и рационалнији начин грејања, замењена је столарија и урађена вентилисана фасада што такође доприноси енергетској ефикасности, извршена реконструкција санитарних чворова, замена подова, крова и кровне конструкције.  Укупна вредност радова је око 63 милиона динара”, навео је Петковић.

Пројекат реконструкције школе у Турици реализован је у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања  кроз Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини. Град Ужице је обезбедио пројектну документацију и неопходне прикључке, а радови су изведени по највишим стандардима. Једини проблем је био, по речима градоначелника, тај што се каснило са извођењем радова због проблема око фасаде. У плану је да се у наредном периоду, како наводи Петковић, постави и мобилијар који ће ученицима ове школе обезбедити додатне садржаје за игру.

“Желим да истакнем да ће у оквиру пројекта енергетске ефикасности јавних објеката, који наш Град реализује у сарадњи са Швајцарском канцеларијом за сарадњу, бити уложена укупна средства у износу  од 1, 7 милиона швајцарских франака у школе у Крвавцима, Карану, Гостиници, “Наду Матић” и вртић “Полетарац”. Исто тако, у наредном периоду ће у нашем граду бити реализован први пројекат паметне школе у Златиборском округу, вредан  24.800.000 динара и то у Првој основној школи краља Петра II. Oн подразумева постављање 12 интерактивих табли, сензора, инсталирање најсавременијег система за детекцију пожара, видео надзор, озвучење. Надам се да ће у будућности и остале школе на подурчју Ужица и Златиборског округа бити опремљене на исти начин”, навео је градоначелник и пожелео деци да буду здрави, весели, успешни у  учењу и да уживају у новом школском амбијенту. 

Директорка ОШ “Стари град” Станимирка Смиљанић Раонић је навела да је за ученике, родитеље и запослене у овој школи данас посебан дан, дан радости.

“170 ученика наше школе ће од данас похађати наставу у потпуно измењеним и конфороним просторијама. Сам простор ће мотивационо деловати на успехе ученичких постигнућа и да ће они поред тога што ће уживати у том простору, стицати знања и верујем да ће са радошћу долазити у школу, јер има довољно разлога за једно лепо расположење и лепе мисли” рекла је директорка.

Ученица четвртог разреда Јована Пејић је рекла да је срећна и задовљна што је сређена школа, а ученик трећег разреда Сергеј Ристевски каже да је срећан што је кренуо баш у ову школу, што је школа сређена, а волео би да овде може да иде до осмог разреда.

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 1.10.2019.године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у  МЗ Теразије.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

План прања улица

У плану је прање следећих улица:

Дневна смена:

I група

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска (први део)
 4. Солунска
 5. Косанчићева
 6. Церска
 7. Студеничка
 8. Друге пролетерске
 9. Јакшићева
 10. Војводе Маслаћа
 11. Страхињића Бана (горњи део)

II група

 1. Олге Ђуровић
 2. Царинска
 3. Жеље Ђурића
 4. Пролаз испод железничке станице
 5. Међај, поред “Скале”
 6. Војводе Бојовића
 7. Стазе у Великом парку

Ноћна смена:

I група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Св. Саве
 4. Краља Петра I (П. Ћеловића -Сланушка)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића (улица Доварје – РК “Прогрес”)

II група

 1. Ристе Тешића
 2. Војводе Демира
 3. Теразије
 4. Радничког батаљона, део
 5. Димитрија Туцовића, део (Макси – РК ”Прогрес”)
 6. Кнеза Лазара, први део
 7. Страхињића Бана, доњи део
 8. Омладинска
 9. Паркинг код стадиона

Кајаком кроз кањон Ђетиње

У оквиру пројекта Унапређење туристичке инфраструктуре у регији Западна Србија у Ужицу је набављено 10 кајака којима ће се посетиоци возити стазом дугом 900 метара кањоном реке Ђетиње.

„Овај пројекат финансирало је Министарство туризма са 1,4 милиона динара. Поред кајака, који су намењени првенствено вожњи рекреативаца, урађено је пристаниште, стављена заштитна ограда на брани, а из градског буџета урађене су приступне степенице. Ово је новина у туристичкој понуди клисуре реке Ђетиње, која са бициклистичком стазом, зип лајном, неолитским насељем чија изградња је у току, као и реконструкција Старог града, сигурно ће привући још више туриста у Ужице“, рекао је директор ТО Регије Западна Србија Мирослав Рађен.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић подсетио је да је Министарство туризма уложило више милиона евра у развој туризма у граду на Ђетињи и да ће нови садржај још више утицати на разноврсност туристичке понуде.

„Зеленом стазом у кањону Ђетиње подстакли смо Ужичане да се више баве бициклизмом, а сада им нудимо могућност да пробају и вожњу кајаком, који је један од најздравијих и најлепших видова рекреације“, истакао је Петковић.

Тренер кајакашке репрезентације Србије Миленко Нашагаћин који је учествовао у организацији вожње кајаком по Ђетињи, рекао је да је ово једна од најлепших кајакашких стаза у земљи.

„Локалитет је савршен. Предивна је природа. Онај ко дође и проба вожњу кајаком сигурно неће погрешити. Биће у прилици да доживи нешто ново и мислим да је ово једини, прави начин да се Ђетиња доживи са воде“, поручио је Нашагаћин.

После промо вожње, која је организована протеклог вокенда, Ужичани ће од пролећа, као и сви гости овог града, моћи да се возе кајацима реком Ђетињом од Велике бране низводно 900 метара.

Извор: zoomue.rs/Град Ужице

Изложба слика “Време, протицање и отицање – занатско Ужице кроз историјат радње „Петровић и синови“

У оквиру обележавања Дана Града Ужица, у уторак 8. октобра у 13 часова, Народни музеј Ужице организује изложбу “Време, протицање и отицање – занатско Ужице кроз историјат радње „Петровић и синови“.

 

 

Јавни час цртања на тему „Мој град“

На Градском тргу у организацији Предшколске установе Ужице у понедељак 08. октобра у 10 часова, биће одржан јавни час цртања на тему „Моја град“, где ће малишани из ужичких вртића и основних школа, кредама изразити своју креативност.

Напомена: У случају кише маскенбал и програм за децу ће се одржати у неком другом термину.

Изложба слика: “Рајски отоци”

Изложба слика “Рајски Отоци” биће одржана у понедељак 07. октобра са почетком у 20 часова у Градском културном центру.
Аутор Зоран Домановић – рођен 1953. године у Ужицу, и још увек жив( и ) у Крчагову. Имао више самосталних и групних изложби у и ван Србије.
Читач искуства реке Ђетиње, схвата воду као временску категорију која каналише и уређује свој ток као набујала мисао. Доживљај њених боја и звукова нуди неслућена задовољства чулима урбаног човека.
Изложба се реализује са Удружењем ” Ужичанствено ” и Градским Културним Центром, Ужице. Изложба је отворена до 21.10.2019. године.