Од 31.07. до 02.08. неће саобраћати туристички возић клисуром Ђетиње

Обавештавамо Вас да туристички возић клисуром Ђетиње, популарни “Ужички Ћира”, неће саобраћати данас 31. јула, као ни 01. и 02. августа због редовног сервисирања возића. Извињавамо се свима који су планирали да уживају у лепоти клисуре Ђетиње у наредна три дана и молимо их за разумевање.

Луна парк “Обилић”

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Прва група

 1. Ђачка
 2. Душана Поповића
 3. Станоја Главаша
 4. Милоша Паровића
 5. Таковска
 6. Коштичка
 7. Светозара Марковића
 8. Стазе на плажи

Друга група

 1. Добросава Ружића
 2. Његошева
 3. Доварје
 4. Железничка
 5. Паркинзи “Међај” и “Ђетиња”

План прања улица у ноћној смени

Прва група

 1. Карађорђева
 2. Бањичка
 3. Пекарска
 4. Радничка
 5. Мендино брдо (доњи део)
 6. Љубише Веснића
 7. Видовданска (једносмерна)
 8. Петра Ћеловића (горњи део)
 9. Хероја Луна (мост код Јавне гараже)
 10. Паркинг код ПИО  – а

Друга група

 1. Пора
 2. Учитељска
 3. Београдска
 4. Марије М. Магазиновић
 5. Краља Петра I (Росуље – Петра Ћеловића)
 6. Росуље
 7. Страхињића Бана (горњи део)
 8. Љубе Стојановића
 9. Косовска

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Обавештење о употреби паркинга код аутобуске станице

Обавештавају се грађани да паркиралиште код Аутобуске станице није у власништву ЈКП Биоктош, па наплата паркинга путем СМС система није могућа. Обавештење важи и за повлашћене кориснике и претплатнике који имају склопљене уговоре са Паркинг сервисом  да није могуће коришћење истог.

Петковић: “Крчагово нови трговински центар и нови центар високог школства”

Последњих неколико дана “Путеви Ужице” завршавају радове на реконструкцији Улице Милоша Обреновића у Крчагову, од Кожаре до ужичке болнице. По речима градоначелника Ужица Тихомира Петковића ова инвестиција вредна око 46 милона динара је још једна у низу која је реализована у Ужицу уз финансијску подршку “Путева Србије”.

Реконструкција 2,5 км Улице Милоша Обреновића вредна 46 милиона динара финансирана је од стране “Путева Србије”

“Ове и прошле године је доста тога у граду урађено уз финасијску помоћ ЈП „Путеви Србије“. У то спадају изградња кружног тока на улазу у град, реконструкција Ложионичког моста, асфалтирање стапарске обилазнице, улица Краља Петра I, Радничке и Милоша Обреновића а у плану је и изградња малог кружног тока код јавне гараже”- рекао је Петковић.

Петковић: “У Крчагово је прошле и ове године уложено више милиона евра са циљем да се ова средина претвори у трговински центар и центар високог школства”

“Пуно средстава и енергије улажемо последњих година и у развој Крчагова, пре свега у развој инфраструктуре. У Крчагово је прошле и ове године уложено више милиона евра са циљем да ову средину претворимо у веома жив и значајан део града, односно у нови трговински центар и нови центар високог школства”- рекао је Петковић и додао да очекује да ће до краја године почети са радом “Лидл” као и да ће у наредном периоду почети изградња тржног центра од преко 5000м2 на простору бившег ФАСАУ-а.

“Добили смо новац и за завршетак радова на спортској хали у Крчагову, али због проблема у односу између Инвестиционе банке и ресорног министартва ти радови највероватније неће почети до краја године већ почетком наредне, када ћемо добити сасвим нову спортску халу у овом насељу”-истакао је Петковић.

506 000 евра је добијено од Министарства омладине и спорта за завршетак радова на спортској хали у Крчагову

Градоначелник Петковић је истакао и да очекује подршку Министарства привреде за инвестицију од преко 60 милиона динара везану за реконструкцију бившег образовног центра у кругу касарне у Крчагову где треба да буде заједнички студијски програм Техничког факултета из Новог Сада и ужичке високе школе као и start up компаније из области информационих технологија. У овом објекту је планирано и отварање иновационог центра где треба да буду врло брзо запослене десетине младих Ужичана у фирмама које се баве информационим технологијама.

Јавна набавка – Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV Број 404-181/18
30.07.2018. године
У ж и ц е

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-181/18 од 30.07.2018. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града,општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

3. Врста предмета јавне набавке: добра.

4. Предмет јавне набавке: Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци.

5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама

6. Назив и ознака из општег речника набавке: апарати за откривање дроге –38544000-0.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци (добра): IV Број 404-181/18- НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 08.08.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 08.08.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs,

Наташа Вукашиновић, natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Прва група

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска (први део)
 4. Солунска
 5. Косанчићева
 6. Церска
 7. Студеничка
 8. Друге пролетерске
 9. Јакшићева
 10. Војводе Маслаћа
 11. Страхињића Бана (горњи део)

Друга група

 1. Царинска
 2. Жеље Ђурића
 3. Бошка Бухе
 4. Јоже Јехличке
 5. Пролаз испод железничке станице
 6. Међај (поред “Скале)
 7. Војводе Бојовића
 8. Стазе у Великом парку

План прања улица у ноћној смени

Прва група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до Алексића моста)

Друга група

 1. Ристе Тешића
 2. Војводе Демира
 3. Теразије
 4. Радничког батаљона (део)
 5. Кнеза Лазара (први део)
 6. Страхињића Бана (доњи део)
 7. Омладинска
 8. Паркинг код стадиона

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Употреба зелених контејнера

ЈКП “Биоктош” подсећа суграђане да у зелене контејнере за тзв. “суви отпад”, одлажу искључиво картон, папир, тетрапак, пластику, текстил, обућу и металну амбалажу, која касније подлеже процесу рециклаже.

После девет година стигла градска вода и у засеок Зариће у Качеру

Данас су после девет година од почетка изградње водовода у засеоку Зарићи у Качеру, 43 домааћинства добила могућност прикључења на градски водовод. Први који је то и урадио је Миливоје Зарић староседелац овог села који је истакао да је ово велики дан за његову породицу, комшије, јер су до сада куповали воду за пиће обзиром да вода из сеоског водовода није била исправна за пиће. “Од данас воду пијемо са чесме као и сви остали грађани Ужица”- рекао је Зарић.

Вредност изградње водовода дугог 4100 метара изграђеног у Зарићима је 11,5 милиона динара

Још 2009. године мештани Качера, тачније засеока Зарићи су започели пројекат изградње овог водовода када су са фирмом “Јединство” потписали уговоре о изградњи. Након убрзаног почетка радова уследиле су године застоја и чинило се да водовод неће скоро бити завршен.

Завршетком изградње водовода у Зарићима 43 домаћинства имају могућност прикључења на градски водовод

“Прошле године су нам се обратили мештани из Качера са својим проблемом. Како је кочница реализацији овог за њих веома битног пројекта била финансијске природе, градско руководство је одлучило да помогне. Уплатили смо 1,5 милиона динара извођачу и радови су настављени”- рекао је на отварању овог водовода градоначелник Ужица Тихомир Петковић и додао да је укупна инвестиција вредна око 11,5 милиона динара а да је Град Ужице учествовао са око 4,5 милиона како би се изградња водовода завршила.