Активности ЈКП Биоктош

Послови чишћења и одржавања града реализују се по плану и програму за уторак.

Ради зимска служба одржавања и чишћења.

Врши се одвожење пепела по реонима у две смене за уторак:

–  Прва смена, трећи  реон: Николе Тесле, Војвођанска, Ратарска, Царинска, Немањина, Војводе Демира, Николе Пашића, Карађорђева, 4.Пука, Ђуре Даничића, Хероја Јерковића, Арсенија Чарнојевића, Сланушка, Жупана Брајана, Ристе Тешића, Његошева, Солунска, Добросава Ружића, Алексе Шантића, Јоакима Вујића, Јована Стерије Поповића, Др.Веселина Маринковића и Вујића Брдо.

–  Друга смена, први реон:  Доситејева,Ресторан “Ера”, Краља Петра Првог (Ужичке Републике до Друге Пролетерске), Друге Пролетерске,Јакшићева + крак, Пора, Учитељска, Београдска, Видовданска, Марије Маге Магазиновић, Милоша Божановића, Димитрија Туцовића бр. 84(двориште),  Студеничка, Војводе Бојовића, Златиборска и Хероја Луна.                            

По плану је реализација одвожења отпада за уторак.

Активности ЈКП Водовод

Предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима и кoнтрола хлора у мрежи и на подстаницама за дохлорисање у плану је ЈКП “Водовод”. У плану је и детекција и санација квара у Балканској улици.

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације, усвојене мере за што брже превазилажење новонастале ситуације

На седници Градског штаба за ванредне ситуације, одржаној данас после обилних падавина претходног дана и ноћи донет је низ закључака и мера које ће се предузимати. Како је након седице истакла градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић, све релевантне институције поднеле су своје извештаје и на основу тога усвојене су одређене мере.

“Ангажовали смо комплетну механизацију локалних јавних предузећа на чишћењу снега, као и приватне предузетнике који су склопили уговор о ангажовању са градом. По потреби а на основу стања на терену биће ангажована и додатна механизација других предузећа и предузетника. Због неизвесне ситуације са снабдевањем електричном енергијом на сеоском подручју у договору са директорима  основних школа доносиће се одлука о одржавању наставе”.

Према речима градоначелнице проблем са изваљивањем стабала био је присутан у многим деловима града али су стабла у сарадњи са Ватрогасним јединицама уклоњена.

“Нажалост имали смо и један инцидент у коме су троје деце и једна старија особа лакше повређени након пада стабла на шеталишту на Градској плажи. На срећу сви су доброг здравственог стања и пуштени на кућно лечење. Како бисмо избегли овакве ситуације предузећемо све неопходне мере у циљу заштите становништва од снеголома и снегоизвала дрвећа и одрона током и након топљења снега. Ово се посебно односи на локацију Градске плаже где је потребно израдити план и извршити уклањање ризичног дрвећа. У кањону реке Ђетиње поставићемо додатне табле са упозорењем на опасност од одрона који се може очекивати због наглог топљења снега”.

Заменик начелника Градског штаба за ванредне ситуације Зоран Милитаров саопштио је да су сви кварови локалног карактера на електромрежи у току јутра отклоњени, а у сарадњи са екипама Електромрежа Србије у чијој је ингеренцији далековод ради се на отклањању квара, због кога је без струје остало око 4 600 домаћинстава. Водоснабдевање је за сада редовно и сви резервоари имају довољно воде.

Према речима директора ЈП “Ужице развој” Милоша Миливојевића највише проблема тренутно има у сеоским месним заједницама, где је ангажована додатна механизација и где ће како је истакао најкасније сутра у јутарњим сатима бити очишћени путеви и нормализован саобраћај. Градске улице и путеви чисте се по приоритетима и утврђеном плану.

ЧИШЋЕЊЕ ТАЛОЖНИКА, ПРЕДТАЛОЖНИКА, РЕШЕТКИ И ПРОПУСТА – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-40/23
Датум: 27.02.2023. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број VIII 404-40/23  од 24.02.2023. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о  извођењу радова на чишћењу таложника, предталожника, решетки и пропуста у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена врадност мања од 3.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Назив и ознака из општег речника набавке: инсталације за таложење (таложници) 45252121-2.

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број VIII 404-40/23 Чишћење таложника, предталожника, решетки и пропуста – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 06.03.2023. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 06.03.2023. године у 11:30 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs

 

 

 

 

Година великог јубилеја Доборовољног ватрогасног друштва Ужице

Првих 20 полазника обуке за припаднике добровољне ватрогасне јединице обишла је градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић у друштву председнице ДВД Ужице Драгице Јевтовић. Ово је како је истануто, тек прва активност у години у којој ово друштво обележава великих 100 година постојања.

“Добровољно ватрогасни друштво Ужице ове године обележава својих сто година постојања у континуитету, па ће све активности бити у знаку прославе, али и промоцији и приближавању грађанима свега што је ово друштво радило некада и што ради и данас”, истакла је председница ДВД Ужице Драгица Јевтовић.

Према њеним речима, циљ је такође привући и што већи број грађана свих узраста а нарочито најмлађих, како би у будућности могли да дају свој допринос и раду друштва и заједници у којој живе.

“Поред обука овај јубилеј биће обележен и другим активностима. Са жељом да прикажемо како је друштво функционисало у временима када је била немаштина и како се развијало у “Ноћи музеја” приредићемо изложбу која ће обухватити период од оснивања ДВД Ужице до данас. У Љубишу ћемо организовати првомајски уранак а део активности везан је за наше пријатеље из иностранства односно Словеније, Словачке и Хрватске којима ћемо бити домаћини али и гости. Желимо да видимо и чујемо њихова искуства и пренесемо све оно што је добро. Морам да нагласим и да је све о чему говоримо могуће захваљујући првенствено разумевању и подршци наше локалне самоуправе”.

Да ће Добровољно ватрогасно друштво Ужице имати подршку и годинама које долазе потврдила је и градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић.

“Ова година је година великог јубилеја 100 година од оснивања ДВД. Добровољно ватрогасно друштво Ужице има своју далеку прошлост још из једног великог пожара који се десио у нашем граду када је општина Ужице наложила набавку једног возила, а осим тога они су узели своје безрезервно учешће за време другог светског рата и први су се појавили и када се десила велика експлозија у трезору и нажалост тада је неколико њих изгубило животе. ДВД је симбол племенитости, храбрости, сви људи који су чланови друштва су волонтери, сваког тренутка су спремни да изађу на терен и да помогну људима у разним ситуацијама а наравно ту си и да спасавају животе наших суграђана. Зато им овом приликом честитам јубилеј са жељом да трају и успешно раде још много година”.

Централна свечаност планирана је за 9. јун на Градском тргу, када ће бити одржана и велика показна вежба уз учешће припадника ужичког али и добровољних ватрогасних друштава из других градова и општина Србије и иностранства.

Активности ЈКП Биоктош

Послови чишћења и одржавања града реализују се по плану и програму за понедељак.

Ради зимска служба одржавања и чишћења.

Поподневна смена, одношење пепела у трећој групи- радиће у зависности од временских услова и проходности путева.

По плану је реализација одвожења отпада за понедељак.

Склања се 20 наранџастих контејнера постављених на територији града Ужица и Градске општине Севојно, запремине 3 ,5 и 7 м3 за кабасти отпад по BWL пројекту . До поновог постављања контејнера (задњи викенд у месецу марту), грађани могу одложити кабасти и зелени отпад на депонији Дубоко где је за то оформљено рециклажно двориште.

 Наставља се подела канти за примарну селекцију у Градској општини Севојно.

Усвојена нова Одлука о бесплатном и регресираном превозу на територији града Ужица

Одлука о бесплатном и регресираном превозу усвојена на последњој седници Скупштине града Ужица  предвиђа одређене измене у остваривању тог права самих корисника, односно усклађивање са растом пензија.

Како објашњава члан Градског већа за саобраћај Слободан Шиљковић, најбитније измена која се прописује новом одлуком у односу на досадашњу, састоји се у томе што право на бесплатан превоз за пензионере имају они пензионери чији износ пензије не прелази 30 хиљада динара, док је раније износ био 25 хиљада динара.

“Поред тога, право на регресиран превоз имају пензонери са пребивалиштем на територији града Ужица, старији од 65 година, са пензијом од 30.001,00 закључно са 35.000,00 динара, док је раније тај износ био 25.001 до 30.000 динара.Предвиђа се и период важења легитимације на годишњем нивоу у односу на досадашњи шестомесечни период важења,а износ учешћа пензионера за тај период је 3 000 динара”.

Шиљковић подсећа да Одлука о бесплатном и регресираном превозу, има за циљ побољшање животног стандарда старијих, оболелих суграђана, особа са инвалидитетом и социјално угрожених особа уз напомену да остали корисници бесплатног превоза остају исти.

“То су ученици основних школа, одређени добровољни даваоци крви, особе са инвалидитетом, лица оболела од тежих повреда,  док регресирани превоз имају ученици средњих и високих школа”.

Рок важења легитимација лица која су већ остварила право на бесплатан превоз је до 30. јуна ове године, након чега се издају нове са роком важења од годину дана. Лицима са регресираним легитимацијама рок од годину дана тече од дана када су добили легитимације, а потенцијални нови корисници који испуњавају наведене услове  за легитимације се могу обратити у Одељење за саобраћај, ЈП “Ужице развој”.