Одржива пољопривреда од кључног значаја за опстанак села

Одржива пољопривреда била је тема “Нојева барка, разговора”, скупа одржаног у организацији града Ужица и Удружења “Мотика.рс” у Свечаној сали Градске куће у присуству великог броја пољопривредних произвођача из Ужица и околине и еминентних стручњака.

“Нојева барка није била мала барка или чамац какав данас подразумевамо, већ велики брод који је по Божијим упутствима саградио Ноје, да би сапасао своју породицу и себе, носећи примерке свих биљних и животињских врста. Наша данашња барка није као ова из библијске приче, већ је барка знања, иновације и напретка”, истакла је обраћајући се присутнима градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић.

“Одржива пољопривреда јесте веома важна тема о којој морамо говорити и на чијем унапређењу морамо стално радити. Ми као доносиоци одлука трудимо се да изађемо у сусрет захтевима, најпре пољопривредних произвођача који јесу најбитнија карика у овом ланцу. Због тога из године у годину издвајамо све већа средства за субвенције, а са друге стране и организацијом оваквих догадјаја пружамо подршку унапређењу њихове производње. Данас су овде и врхунски стручњаци који ће помоћи својим знањем и искуством.  Наравно неће ово бити једини стручни скуп који ћемо током године подржати, јер желимо да наша села опстану, да у њима остају млади људи који ће се бавити пољопривредном производњом и од тог посла пристојно живети. Због тога улажемо у путну инфраструктуру, водоводе и све друге садржаје. Ускоро отварамо први сеоски вртић са жељом да их у годинама које долазе буде много више”, нагласила је градоначелница уз позив присутнима да заједно са доносиоцима одлука раде на доношењу најбољих решења.

Поред информација о важности пољопривреде, одрживог коришћења земљишта, очувању старих сорти семена, пољопривредни произвођачи имали су прилику да чују и како да своје производе на најбољи начин пласирају на тржишта великих градова, и да притом квалитет, а не цена буде приоритет.

Почетак нове сезоне у Потпећкој пећини, ново радно време тврђаве Стари град

Од 1. априла почиње са радом Потећка пећина, саопштила је Туристичка организација Ужице. Она ће за посетиоце бити отворена радним данима од 12 до 16 и викендима од 10 до 18 часова.
Улазак уз пратњу водича ће бити организован на сваких сат времена, а све информације могу се добити на број телефона водичке службе 063/585304 или на број телефона Туристичке организације Ужица 031/513 485 или 031/514761.
Tврђава Стари град ће у априлу бити отворена за посетиоце сваким радним даном и викендом (осим уторка) од 11 до 18 часова. Улаз је бесплатан, а сви посетиоци су осигурани. Контакт водича је 064/8221154.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), објављује 

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ

КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 9180, 9181, 9184 и 4574 (део) све К.О. УЖИЦЕ

РАДИ ИЗГРАДЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА

У ОКВИРУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ – УЖИЦЕ

 

Стручни обрађивач УП ЈП  “УЖИЦЕ РАЗВОЈ” – УЖИЦЕ Улица Вуколе Дабића бр. 1-3, одговорни урбаниста Невенка Петровић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Невенка Петровић, дипл.инж.арх. Наручилац Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта  одржаће се у периоду од 07.04.2023.године до 18.04.2023. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за кат. парцелe број 9180, 9181, 9184 и 4574 (део) све К.О. УЖИЦЕ, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 18.04.2023.године.

Материјал за јавну презентацију

Активности ЈКП Биоктош за петак и дане викенда

Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за петак и суботу.

– Велика чистилица не ради.

– Мала чистилица ради по плану и програму за петак и суботу.

-Врши се прање следећих улица: Мендино Брдо, доњи део; Милоша Обреновића, од ОМВ пумпе до магистрале и насеље Сењак са игралиштем. Комунални усисивач не ради.

Послови одвожења отпада се реализују по плану и програму за петак и суботу. Грајфер врши сакупљање кабастог отпада из Градске општине Севојно.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине града Ужица

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Одлука Скупштине Града Ужица о отуђењу   кат.парцела  број 3711/10 и 3711/11, обе КО Севојно (Локација „Мејуг“) , о отуђењу кат.парцела број 3820/4 и 3820/22, обе КО Ужице као јединствене парцеле (локација Касарна „IV пук“) и кат.парцеле број 11599 КО Ужице из јавне својине Града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда („Службени лист Града Ужица“ број 7/23) и Одлуке Скупштине Града Ужица о отуђењу кат.парцеле број 1783 КО Ужице из јавне својине Града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда („Службени лист Града Ужица“ број 58/22) , Град Ужице

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД УЖИЦА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење  непокретности из јавне својине Града Ужица, и то:

Локација број 1: кат.парцела број 3711/10 КО Севојно, површине 13 ари 62 м², која је по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта, а  по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, уписане у лист непокретности број 5 КО Севојно која се налази на локацији „Мејуг“ у Севојну, улица Партизанска,

Локација број 2:    кат.парцела број 3711/11 КО Севојно, површине 12 ари 31 м², која је по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта, а  по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, уписана у лист непокретности број 5 КО Севојно која се налазе на локацији „Мејуг“ у Севојну, улица Партизанска,

Локација број 3: кат.парцела број 3820/4 KO Ужице, која је по култури грађевинска парцела, површине 600м² и  кат.парцела број 3820/22 КО Ужице, која је по култури земљиште уз зграду и други објекат, површине 1.406м² које се отуђују као јединствена парцела, које су по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта а које се налазе на локацији Касарна „IV пук“ у Крчагову, улица Карађорђева уписане у лист непокретности број 12281 КО Ужице,

Локација број 4: кат.парцеле број 11599 КО Ужице која је по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта, по култури ливада 6.класе која се налази у улици Танаска Рајића у Ужицу, површине 394м², уписане у лист непокретности број 97 КО Ужице,

Локација број 5: кат.парцеле број 1783 КО Ужице  која по врсти представља неизграђено градско грађевинско земљиште, по култури: воћњак 3.класе, површине 371м² која се налази у Ужицу, потес Пора,  уписане у лист непокретности број 11666 КО Ужице.

II НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ

Локација број 1 и 2: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(“Службени лист града Ужица“ број 5-4/12) издата је Информација о локацији за предметне кат.парцеле VI број 353-490/22-02  од 10.06.2022.године.

Локација број 3:  На основу Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“ у Крчагову I фаза („Службени лист Града Ужица“ број 17-6/13 и 54/22) издата је Информација о локацији за предметне парцеле VI 353-855/22-02 од 22.12.2022.године и Информација о локацији VI број:службено од 11.09.2019.године.

Локација број 4: На основу Плана генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу(“Службени лист града Ужица“ број 5-5/12 и 29/15) издата је Информација о локацији за предметну парцелу VI број 353-734/22-02  од 19.10.2022.године.

Локација број 5: На основу Плана генералне регулације „Ужице-централни део III фаза“(“Службени лист града Ужица“ број 61/21 и 15/22) издата је Информација о локацији за предметну парцелу VI број 353-678/22-02  од 09.09.2022.године.

 III ПОЧЕТНА ЦЕНА

Локација број 1: 36.774,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Локација број 2: 33.237,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

            Локација број 3: 140.420,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Локација број 4: 551.600,00 динара,

Локација број 5: 659.605,00 динара.

 IV НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило непокретност у својину дужно је да купопродајну цену за непокретност, умањену за износ депозита, исплати у целости у року од 15 дана од дана пријема решења о избору најповољнијег понуђача.

Нацрт уговора о купопродаји предметних непокретности је саставни део продајне документације.

Одмах по овери купопродајног уговора, купац ће бити уведен у миран и несметан посед предметне непокретности.

Уговор о купопродаји предметне непокретности се потписује у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Уговор о купопродаји предметне непокретности ће бити оверен пред надлежним органом, а трошкови те овере, трошкови уписа будућег купца као власника предметне непокретности код надлежне СКН Ужице и сви други евентуални трошкови који произилазе из уговора о отуђењу падају на терет купца.

 V ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА

Поступак отуђења непокретности ће спровести Комисија именована решењем Градског већа III број 418-1/22 од 23.05.2022.године.

Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Политика“.

Рок за подношење понуда за учешће у поступку отуђења предметних непокретности је 03.05.2023.године до 11,00 часова.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, за сваку непокретност посебно.

 

Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит за учешће у поступку, у износу од 20% од почетне цене непокретности, и то:

За Локацију број 1:  у износу од 7.354,8 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

За Локацију број 2: у износу од 6.647,4 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

За Локацију број 3: у износу од 28.084,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

За Локацију број 4: у износу од  110.320,00 динара

За Локацију број 5: у износу од  131.921,00 динара.

 

Депозит се уплаћује на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор, позив на број одобрења 89-100, модел 97, а последњи дан рока за уплату депозита је 27.04.2023.године.

Цена за откуп продајне документације износи 5.000,00 динара. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 25, а продајна документација се преузима у канцеларији број 23(приземље зграде). Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да доставе потврду о уплати цене продајне документације.

Права учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

 VI ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

  • за физичка лица: доказ о уплати депозита, име, презиме, адреса становања, број личне карте, матични број, број телефона, фотокопију личне карте, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације, висина купопродајне цене и потписан нацрт уговора о купопродаји.
  • правно лице и предузетник: доказ о уплати депозита, пословно име, седиште, број телефона, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације, висина купопродајне цене, потписан нацрт уговора о купопродаји, за правна лица оригинални( или оверена фотокопија) извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице не старије од месец дана, а за предузетнике оригинални извод (или оверена фотокопиај) из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарјући регистар, све не старије од месец дана, потврда о ПИБ-у за правна лица и предузетнике (оригинал или оверена фотокопија), као и потврда да правно лице и предузетник није у блокади код Народне банке Србије више од 3 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања јавног огласа(оригинал или оверена фотокопија).

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца физичког лица или предузетника, односно од стране овлашћеног заступника правног лица, а у случају подношења пријаве преко пуномоћника, уз пријаву се прилаже специјално пуномоћје оверено од стране надлежног органа.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као „обавезна садржина пријаве“.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, као и лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку прикупљања понуда, односно неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују, а депозит се враћа.

Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 03.05.2023.године, у свечаној сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице, у присуству Комисије формиране решењем Градског већа града Ужица и учесника огласа и то:

Локација број 1:  у 12,00 часова

Локација број 2: у 12,15 часова

Локација број 3: у 12,30 часова

Локација број 4: у 12,45 часова

Локација број 5: у 13,00 часова.

Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице по пуномоћју потребно је да исто лице приложи специјално пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда оверено од стране надлежног органа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника на јавном огласу је висина понуђене цене.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај уплаћеног депозита, у року од 8 дана од дана одржане седнице Комисије.

Најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у укупан износ накнаде приликом закључења уговора о купопродаји.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, односно не закључи уговор о купопродаји или не плати купопродајну цену у складу са тачком IV овог огласа, губи право на повраћај депозита, у ком случају ће се јавни оглас поновити.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта од Невенке Петровић на телефон број 065/620 52 40   и могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.

Пријаве се подносе у затвореној коверти  на којој треба да стоји следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 1“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 2“.

Пријаве се подносе у затвореној коверти  на којој треба да стоји следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 3“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 4“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 5“.

 

Пријаве се подносе на адресу: ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52 (за Комисију за грађевинско земљиште) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон број 031/592-426 особа за контакт Ивана Краковић.

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Home Vision” d.o.o.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-02/23

Датум: 31.03.2023.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник” РС бр. 134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  – „Home Vision 2022” д.о.о., ул. Хајдук Вељка 16, Бајина Башта, МБ: 21440728, ПИБ:111199887, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Стамбено – туристички комплекс „Панорама“ ФАЗЕ 2,3,4 од 4 фазе – ОБЈЕКТИ 3,4,5,6 и 7, са постојењем за третман отпадне воде који ће се састојати од механичког и биолошког третмана“,  који се планира на кат.парцели бр. 1145 КО Кремна (старе парцеле 1/37 и 1/38 КО Кремна, обједињене у нову парцелу бр. 1145 КО Кремна), Калуђерска Баре, Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-02/23 од  28. марта 2023. године да за напред наведени пројекат: „Стамбено – туристички комплекс „Панорама“ ФАЗЕ 2,3,4 од 4 фазе – ОБЈЕКТИ 3,4,5,6 и 7, са постојењем за третман отпадне воде који ће се састојати од механичког и биолошког третмана“,  који се планира на кат.парцели бр. 1145 КО Кремна (старе парцеле 1/37 и 1/38 КО Кремна, обједињене у нову парцелу бр. 1145 КО Кремна), Калуђерска Баре, на територији Града Ужица, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

Предметни пројекат спада у пројекте са малим утицајем на животну средину и малом вероватноћом значајних негативних утицаја на животну средину. Могуће непријатности за локално становништво се могу јавити током изградње новог хотелског комплекса али ће утицаји бити повремени, локалног карактера и трајаће краћи временски период. Након изградње хотелског комплекса, не очекују се негативни утицаји  на животну средину и околно становништво.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.

 

Активности ЈКП Нискоградња

ЈКП “Нискоградња” данас ће радити на припреми и асфалтирању тротоара у Улици Хероја Дејовића у Севојну. Наставља се припрема тротоара уз магистрални пут ка Севојну. Припремни радови настављају се у Карану док је у Горјанима планирано асфалтирање припремљеног путног правца.

Активности ЈКП Водовод за петак 31. март

Предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима за време предстојећег викендa у плану је ЈКП “Водовод” за петак 31. март. Планиран је наставак радова на чишћењу колектора у Улици Кнеза Лазара, као и замена прикључка у Улици Теразије.

Јавни конкурс за финансирање, суфинансирање програма изградње одржавања и обнове верских објеката у 2023. години

Град Ужице

На основу чл. 32 став 6. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), Одлуке о буџету града Ужица за 2023. годину (Службени лист града Ужица,  број 58/22) и Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица (Службени лист града Ужица, број 45/18), расписује

 

                                                                 ЈАВНИ КОНКУРС 

                                   ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

                            ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

                                                                     У 2023. ГОДИНИ

 

I           Град Ужице ће средствима градског буџета у 2023. години финансирати/суфинансирати реализацију програма, који се односе на:

– пројекте изградње црквених или верских објеката;

– текуће поправке и одржавање  црквених или верских објеката;

– пројекте обнове црквених или верских објеката.

 

II         На конкурсу могу учествовати Традиционалне цркве и верске заједнице.

 

III        Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката у 2023. години износи 9.000.000,00 динара, Одлука о буџету за 2023. годину, буџетска позиција 87.

 

IV        Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

– број верника;

– да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;

– стање у ком се налази објекат;

– суфинансирање пројеката из других извора;

– усмереност ка што већем броју корисника;

– унапређење  стања у ком се налази објекат;

– реалан финансијски план за предложени пројекат;

– да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији града Ужица.

 

V         Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2023. године.

 

VI        Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица

www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс
  2. Изјава подносиоца пријаве.

 

Уз конкурсну документацију обавезно се прилаже предмер и предрачун радова оверен од стране овлашћеног лица.

Тражену документацију предати у 2 штампана примерка.

Пријаве се подносе, у затвореној коверти, са назнаком:

“Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2023.години”

 Пријаве се предају на писарници Градске управе града Ужица или поштом на адресу:

– Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

VII       На основу предлога комисије, Градско веће доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката  цркава и традиционалних верских заједница из буџета града Ужица.

VIII      Рок за подношење  – пријаве се могу поднети закључно са 18.4.2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису предате на предвиђеним обрасцима неће бити разматране.

 

Контакт особa:

Љиљана Јовановић

тел. 031/590154

 

                                                                                                                 Број  08-1/23, 31.3.2023. год.

 

Пријавни образац

Изјава подносиоца пријаве