Објаве - Огласна табла

Оглас за давaњe у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних понуда                 

20/03/2023
На основу Одлуке о грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр.5/14 , бр.38/14 и Сл. лист Града Ужица бр.19/22 део IV Давање грађ.земљишта у заку...
Више

Јавна  презентација УП за изградњу три објекта у функцији етно туризма на кат. парцели број 2961/1 КО Кремна, град Ужице

24/02/2023
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031...
Више

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу јавног увида у Нацрт изменa и допуна Просторног плана града Ужица

10/02/2023
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 50.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. ...
Више

Јавна презентација УП За кат. парцелу број 1796 КО Мокра Гора, град Ужице

10/02/2023
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-107 Фах: 03...
Више

Jавнa презентацијa УП за изградњу породичне стамбене зграде на кат. парцели број 1680/1 КО Мокра Гора, град Ужице

03/02/2023
   Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: ...
Више

Јавни увид поводом израде Изменa и допуна Просторног плана града Ужица

27/01/2023
  Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 50.  Закона о планирању и изградњи...
Више

Јавни увид поводом израде Изменa и допуна Плана генералне регулације „Ужице-централни део“  I фаза

27/01/2023
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 50.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. ...
Више

Јавна презентација УП за изградњу објеката у функцији етно и еко туризма на кат. парцели број 5650/7 КО Кремна, град Ужице  

30/12/2022
J а в н а  п р е з е н т а ц и ј а   УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објеката у функцији етно и еко туризма на кат. парцели број 5650/7 КО Кремн...
Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене ДП IБ реда бр.28 Ужице-Кадињача-Бајина Башта

16/12/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ ...
Више

Јавни увид поводом израде Измена и допуна ПДР-а дела Омладинске улице у Ужицу

09/12/2022
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 50.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. ...
Више