Апел грађанима да не остављају кабасти отпад поред контејнера

ЈКП “Биоктош” апелује на грађане који се греју на чврсто гориво да охлађени пепео одлажу у пластичне вреће поред контејнера или у контејнер, такође апелујемо на грађане да не остављају кабасти отпад поред контејнера.

Све информације које се односе на услуге и робу ЈКП “Биоктош” можете добити позивом на број телефона CALL CENTRA 031/525-427 и бесплатним позивом на број телефона 0800 031-030.

Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља

ЈКП “Биоктош” апелује на грађане који нису измирили обавезе плаћања услуга закупа и одржавања гробља да своје обавезе измире до краја 2021. године да би избегли тужбе због неблаговременог плаћања обавеза.

Грађани своје обавезе могу имирити плаћањем на градским гробљима, на благајни предузећа у улици Николе Пашића бр. 5в као и уплатом на текући рачун ЈКП “Биоткош”: 160-7080-79, а свој број картона уписују у позиву на број. Бројеви телефона за све додатне информације: Гробље “Доварје”: 564-743, Гробље “Сарића Осоје”: 564-320 и Гробље
“Влаовац”: 531-845

Апел грађанима да не остављају кабасти отпад поред контејнера

ЈКП “Биоктош” апелује на грађане који се греју на чврсто гориво да охлађени пепео одлажу у пластичне вреће поред контејнера или у контејнер, такође апелујемо на грађане да не остављају кабасти отпад поред контејнера.

Све информације које се односе на услуге и робу ЈКП “Биоктош” можете добити позивом на број телефона CALL CENTRA 031/525-427 и бесплатним позивом на број телефона 0800 031-030.

Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља

ЈКП “Биоктош” апелује на грађане који нису измирили обавезе плаћања услуга закупа и одржавања гробља да своје обавезе измире до краја 2021. године да би избегли тужбе због неблаговременог плаћања обавеза.

Грађани своје обавезе могу имирити плаћањем на градским гробљима, на благајни предузећа у улици Николе Пашића бр. 5в као и уплатом на текући рачун ЈКП “Биоткош”: 160-7080-79, а свој број картона уписују у позиву на број. Бројеви телефона за све додатне информације: Гробље “Доварје”: 564-743, Гробље “Сарића Осоје”: 564-320 и Гробље
“Влаовац”: 531-845

Зелена пијаца “Липа” издаје локале

Одлуком Града Ужица која је донесена 31.10.2021. године, Робна пијаца “Међај” је престала са радом. Продавци, власници радњи су се изместили у објекте Прве и Друге фазе уређења Зелене пијаце. Грађани који су се снадбевали на Робној пијаци сада то могу учинити у објектима на Зеленој пијаци у улици Николе Пашића 5 в.


У објектима Прве и Друге фазе уређења Зелене пијаце још има пословног простора који није закупљен. Оглас о прикупљању понуда је стално отворен, тако да се заинтересовани могу и даље јављати и достављати понуде. Јавно отварање понуда за преостале локале ће се вршити два пута месечно и то првог радног дана после 14. у месецу и последњег радног дана у месецу. Локали се могу погледати сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Све додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона: 031/ 520- 173; 517-377 и 514-249.

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2022. години

У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (Службени гласник РС, бр. 16/2018), чланом 8. Одлуке о поступку доделе и контроле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (Службени  лист града Ужица, бр. 58/20) и Одлуком о буџету града Ужица за 2022. годину (Службени  лист града Ужица, бр. 57/21), Градоначелница,  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2022. ГОДИНИ

1.ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2022. години, које на територији града Ужица, реализују удружења особа са инвалидитетом у области заштите права и унапређења положаја особа са инвалидитетом.

2. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018.), са седиштем на територији града Ужица;
 2. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
 3. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
 4. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области заштите права и унапрђења положаја особа са инвалидитетом из буџета града Ужица, у  2022. години износи 12.500.000,00 динара.

У оквиру јавног конкурса могуће је поднети пријаву на конкурс у вредности од 600.000,00 до 1.700.000,00 динара по програму.

4. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2022.године.

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине/Града врши се применом следећих критеријума:

 1. 40 бодова за референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. 30 бодова за циљеве који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. 20 бодова за суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

10 бодова за законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Попуњен образац пријаве са прилозима (Образац предлога програма и Образац буџета програма са наративним приказом буџета)
 2. Уз конкурсну документацију се прилаже уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре.

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом обавезном конкурсном документацијом, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом– не отварати” и истакнутим називом подносиоца пројекта, на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом на адресу: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.uzice.rs

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона:

031/592418 или путем електронске поште на адресу nebojsa.sarvan@uzice.rs

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 1. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса – закључно са 31.01.2022.године.
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници www.uzice.rs и на огласној табли града Ужица, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 1. Одлука о избору програма којима се из буџета града Ужица додељују средства биће објављена у року од пет дана од дана доношења.
 2. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
 3. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

9.ПРЕДСТАВНИЦИ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ

Позивају се сви независни стручњаци / представници стручне јавности да се пријаве за рад у комисији коју образује град Ужице, у складу са прописима, за област заштита права и унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Право на предлагање чланова имају и удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису учесници на том конкурсу.

Кандидати треба да имају стечено високо образовање из области друштвених наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Поред доказа о завршеном факултету, кандидати треба да поседују доказ о стручним резултатима и да имају најмање 3 година радног искуства у струци.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријаве се достављају на адресу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа града, Одељење за друштвене делатности 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

 

Апел грађанима: Не одлажите пепео и мокри отпад у плаве/зелене контејнере

ЈКП “Биоктош” подсећа суграђане да у плаве контејнере за тзв. “суви отпад”, одлажу искључиво картон, папир, тетрапак, пластику, текстил, обућу и металну амбалажу, која касније подлеже процесу рециклаже.
Плави контејнери за суви отпад налазе се на потезу од Музеја до Херцеговачке улице (обухваћен је део ка плажи) и од Царинског моста (Немањина улица) до Аутобуске станице (улица Михајла Пупина).

Обавештење о преузимању џакова за одлагање пепела

Почетком сваке грејне сезоне ЈКП “Биоктош” се суочава са проблемом паљења контејнера жаром који се налази у пепелу. Пошто се то и поред досадашњих упозорења и даље дешава овим путем најљубазније молимо који се греју на чврсто гориво гориво да охлађени пепео одлажу у пластичне вреће поред контејнера или у контејнер.

Џакови за одлагање пепела могу се преузети на следећим адресама:

 • МЗ Крчагово, Улица Норвешких Интернираца бр.14
 • Росуље, Улица Друге Пролетерске бр.3
 • Царина, Улица Ратарска бр.69
 • Канцеларија за плаћање погребних услуга у Улици Цара Душана у Севојну на простору садашње пијаце у времену од 07:30 до 13:00 часова.

Грађани који нису у могућности да преузму џакове могу хладан пепео да одложе у контејнере за мокри отпад (сиви или црни контејнери).

За све додатне информације можете се обратити на телефоне:

ЈАВНА ХИГИЈЕНА: 031/ 525 426
CALL ЦЕНТАР: 031/ 525 427;
бесплатан позив на број 0800 031 030

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да све врсте грађевинског отпада могу одлагати на депонију “Сарића Осоје”, радним данима од 9 до 16 часова, суботом од 9 до 13 часова. Врсте отпада који се могу одлагати су грађевински шут и земља. Апелује се на грађане да грађевински отпад не убацују контејнер нити да га остављају поред контејнера.