Обележена годишњица страдања Радничког батаљона на Кадињачи

На четрнаестом километру од Ужица борци Радничког батаљона су на данашњи дан, пре 78 година, пружили храбро отпор неупоредиво надмоћнијем непријатељу, бранећи Ужичку републику, једину слободну територију у рату окупираној Европи, одступницу Врховном штабу Народно ослободилачког покрета Југославије, партизанским одредима и болници.

Одајући почаст погинулим на обележавању годишњице страдања градоначелник Ужица Тихомир Петковић је рекао:

“То је био претежак задатак за неколико стотина бораца Пекарске, Кројачко-обућарске, Ткачке и Железничке чете пред 3.000 немачких војника који су, у том тренутку, располагали најсавременијим наоружањем. Око два сата борци Радничког батаљона пружали су отпор немачкој армији и успели да омогуће да се Врховни штаб и партизанска болница евакуишу.

Задатак је извршен, а цена је била превисока. Борци су били свесни да повратка са Кадињаче нема, али ти честити радници, обични људи којима је рат наметнуо улоге које нису желели, нису имали другог избора сем да следе своја уверења и осећај дужности.”

“Седам дана пре битке на Кадињачи Раднички батаљон је остао без чете радника фабрике оружја који су,  заједно са грађанима Ужица, изгинули приликом страшне експлозије у трезорима Народне банке у којима је била смештена партизанска фабрика муниције. Наша дужност и обавеза је да се се сећамо и исказујемо поштовање њиховом жртвовању, јер само тако можемо бити достојни слободе која је плаћена људским животима.”-рекао је градоначелник и додао:

“Управо зато сваког 29. новембра ми смо овде, са тугом и поносом,  да им одамо почаст и покажемо да нисмо заборавили њихов херојски чин.”

Зоран Антић, државни секретар у Министарству за рад. запошљавање борачка и социјална питања је, обраћајући се на свечаности, рекао:

“На овим пропланцима који чувају тајне судбина људи великог срца, страдалих за велике идеале одајемо почаст Радничком батаљону. Кадињача је један од оних историјских момената о којима ће нас овоземаљски свет тешко разумети. Како једном грађанину света објаснити ментални и морални код једног народа који је у стању да вредности, идеале и општа добра издигне изнад личне добробити и да му предност већу од сопственог живота. То је живо сведочанство нашег духовног и народног идентитета које је у претходним вековима било жиг који смо сами себи добровољно, поносно, достојанствено. часно и страдалнички урезивали на чело.”

Јавна набавка – Израда пројектне документације за војне станове

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

VIII Број: 404-344/19
Датум: 29.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-344/19 од 28.11.2019. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у посутпку јавне набавке мале вредности

 

 1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за војне станове

    Назив и ознака из општег речника набавке: 71320000-7 – услуге техничког пројектовања.

 1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 2. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 3. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 4. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-344/19 Израда пројектне документације за војне станове – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 10.12.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 10.12.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 2. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 4. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

План генералне регулације “Царина” у Ужицу

Планом генералне регулације “Царина” у Ужицу разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 554 ха.
Обухват Плана је североисточни део подручја града Ужица и чине га долине Царинског, Ристановића и Глуваћког потока, повезане Татинцем, Лазовином и Чакаревим брдом, а са југа и запада оивичене падинама Вујића брда и Ибишевог гувна.

Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење
простора у обухвату Плана.

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу и промену намене постојећег пословног објекта у гарни хотел на кат. парцели број 9874/4 КО Ужице, у Ужицу, ул. Крчагово бр.29.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 9874/4 КО Ужице, у Ужицу, ул. Крчагово бр.29, по захтеву инвеститора „Copper com“doo Севојно, Партизанска бб.

Стручни обрађивач УП је „Политбиро“ доо Ужице, Београдска бр.64, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0246 03. Наручилац УП је  „Copper com“doo Севојно, Партизанска бб.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 06.12.2019.године до 13.12.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају  јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и промену намене постојећег пословног објекта у гарни хотел на кат. парцели број 9874/4 КО Ужице, у Ужицу, ул. Крчагово бр.29, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52, закључно са 13.12.2019.године.

Оглас и материјал за јавну презентацију истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 29.11.2019. године.

 

Од недеље 01. децембра активан зимски ред вожње

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће од недеље 01.12.2019. године, бити активан зимски ред вожње на линијама које су у систему јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ужица. Измене се односе на:

 1. линију 14: Ужице АС – Јелова Гора, на којој ће сви поласци који су саобраћали до Преведених вода саобраћати до Јелове Горе;
 2. линију 15: Ужице АС – Турица – Сињевац – Стапари – Поникве, на којој ће возила саобраћати измењеном трасом, државним путем преко Дубоког Потока, Волујца, Јасика до насеља Поникве и Стапари. Поласци Ужице АС: радним данима у 07:00 и 12:45, поласци Стапари школа: радним данима у 08:00 и 13:15 часова;
 3. линију 19: Рибар – Дрежник – Равни, на којој ће сви поласци који су саобраћали до Равањског поља саобраћати до насеља Равни.

Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља

ЈКП Биоктош обавештава грађане, обвезнике плаћања услуге закупа и одржавања гробља, да своје обавезе могу измирити на градским гробљима или благајни предузећа у Улици Хероја Луна бр.2.

Бројеви телефона за све додатне информације: гробље Сарића Осоје 031/564 320 ; гробље Доварје 031/ 564 743 ;

гробље Влаовац 031/ 531 845

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 02.12.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Царина.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.