Представа “Откачене”

Представа “Откачене” Академије 28, у режији Моника Ромић по тексту Славице Љујић, биће изведена у уторак 02. октобра, на Великој сцени Народног позоришта са почетком у 20 часова.  У питању је урнебесна комедија/водвиљ/мјузикл, по угледу на стране ТВ серије, која прати згоде и незгоде једне градске породице у њиховим покушајима да живе као “сав нормалан свет”, да се са својим проблемима носе на зрео и одговоран начин што им никако не полази за руком и што, наравно, доводи до низа комичних ситуација.

У понедељак 01.10. без воде потрошачи у улицама Ада, Проте Милана Смиљанића и Орловац

ЈКП “Водовод” обавештава грађане да ће у понедељак 01. октобра у времену од 08 до 18 часова због радова на водоводној мрежи у улици Ада, код броја 84 , без воде остати потрошачи у следећим улицама:

1.Ада
2.Проте Милана Смиљанића
3.Орловац

Јавна набавка – Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-238/18
28.09.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретњу поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-238/18 од 28.09.2018. године

 

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: добра.
 3. Предмет јавне набавке: Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ

Назив и ознака из општег речника набавке: опрема за одржавање путева – 34921000-9.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ;  VIII Број 404-238/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 09.10.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 09.10.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 9 (девет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лице за контакт: Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

Из ЕУ фондова нових 600.000 евра за инвестиције у граду Ужицу

У оквиру програма Подршка Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО, Граду Ужицу је одобрено суфинансирање свих пројеката са којима je конкурисао о чему је добио и званичну потврду.

У мају месецу расписана су три јавна позива из програма ЕУ ПРО Подршка Европске уније развоју општина. На јавном позиву за подршку унапређењу пословне инфраструктуре, Град Ужице је конкурисао са пројектом „Завршетак изградње кишне канализације у пословној зони Крчагово“. Укупна вредност овог пројекта је око 500.000 евра, од којих ће се кроз програм финансирати 425.000, а остатак је учешће Града.

На другом јавном позиву за подршку развоју локалне инфраструктуре Град је конкурисао са реконструкцијом зграде Народног позоришта. Укупна вредност ових радова је око 222.000 евра од којих се 150.000 евра финансира кроз програм, а преосталих 72.000 из градског буџета.

Трећи јавни позив се односио на израду планова детаљне регулације и на том јавном позиву Град Ужице је за израду Плана детаљне регулације за локацију Стари град, добио из програма 15.500 евра, док ће из буџета за израду овог планског документа бити издвојено око 30.000 евра.

Заменик градоначелника Ужица Немања Нешић је овим поводом рекао:

„Ово је још једна потврда да Град Ужице поседује адекватне кадровске ресурсе за припрему предлога пројеката. Амбиција овог градског руководства од почетка је била да кроз правовремену и адекватну припрему предлога пројеката повећа ниво апсорпције средстава из домаћих и међународних извора финансирања. На тај начин могу се успешно реализовати све планиране развојне иницијативе.“

 

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Петак

 1. Шумадијска
 2. Кнеза Михаила
 3. Курсулина
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Милована Глишића
 6. Војвођанска (други део)
 7. Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
 8. Југ Богданова (горњи део)

Недеља

 1. Блок Липа
 2. Дечанска
 3. Вуколе Дабића
 4. Петра Ћеловића (део)
 5. Трг партизана (доњи део)
 6. Хероја Луна (Златиборска – мост код Јавне гараже)
 7. Паркинг код Музеја

План прања улица у ноћној смени

Прва група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до Алексића моста)

Друга група

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Кнеза Лазара (први део)
 4. Страхињића Бана (доњи део)
 5. Омладинска
 6. Момчила Тешића
 7. Липа

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме за Градске управе

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-236/18
27.09.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-236/18 од 24.09.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице- Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: Градска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке:Јавна набавке мале вредности добара по партијама:

Партија 1. Радне станице  са монитором (бранд*)

Партија 2. А4 ласерски штампач ( црно-бели )

 1. Врста предмета: добра.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме за градске Управе.

Назив и ознака из општег речника набавке:

– 30230000 – Рачунарска опрема

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом  77. Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.
 2. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену « Понуда за јавну набавку мале вредности добара, ЈН IV број 404-236/18- НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 05.10.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 05.10.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лица за контакт су: Александар Ристовић, aleksandar.ristovic@uzice.rs, Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

 

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15 и 80/17), Правилника  о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017 и 111/2017) и члана 1.Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица («Сл. лист града Ужица» « број 21/18), градоначелник града Ужица је дана 26.09.2018.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

и расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

I

-Предмет јавног надметања-

 

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица у следећим катастарским општинама:

  Целокупан текст огласа са списком парцела по катастарским општинама можете погледати ОВДЕ.