Обавештење о носиоцу пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-17/19

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Радио базне станице мобилне телeфоније  намењене за остваривање сервиса  ГСМ/УМTС/ЛТЕ, ознаке „УЕ- Депонија“ која се планира на објекту регионалне санитарне депоније ЈКП „Дубоко“,  на кат. парцели бр. 1710, КО Дубоко, на територији града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније «УЕ-Депонија» можете погледати ОВДЕ.

 

 

 

 

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 02.09.2019.године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Турица.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

 

 

 

 

План прања улица

У плану је прање следећих улица:

Дневна смена:

(ПЕТАК)

 1. Иве Андрића
 2. Устаничка
 3. Златиборска
 4. IV пука
 5. Бошка Бухе
 6. Јоже Јехличке
 7. Трг Партизана са дечијим игралиштем

(НЕДЕЉА)

 1. Блок Липа
 2. Дечанска
 3. Вуколе Дабића
 4. Петра Ћеловића, доњи део
 5. Трг партизана, доњи део
 6. Хероја Луна од Златиборске до моста код јавне гараже
 7. Паркинг код музеја

Ноћна смена:

(ПЕТАК)

 I ГРУПА

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља ПетраI – од Улице Петра Ћеловића до Слануше
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића – од Улице Доварје до Прогреса

II ГРУПА

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Димитрија Туцовића, део (Макси – РК “Прогрес”)
 4. Кнеза Лазара, први део
 5. Страхињића Бана, доњи део
 6. Омладинска 
 7. Момчила Тешића
 8. Липа

 

Почели радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода на Белој Земљи

Почели су први радови у новој индустријској зони у насељу Бела Земља, који се односе на изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе инфраструктуре. У овој фази радова уз постројење биће изграђено и 1,4 km главног колектора канализационе мреже. Вредност те инвестиције је 48,3 милиона динара, а финансирају је Град Ужице и Министарство привреде, с тим што је од Министарства добијено 20,1 милион, а остало је учешће Града. Извођач, ужичка фирма Јединство, има рок 90 календарских дана да заврши радове.

По речима градоначелника Ужица Тихомира Петковића, ова канализациона мрежа и постројење ће, осим привредних објеката будуће индустријске зоне, обухватити и два насеља на Белој Земљи, Чаир 1 и Чаир 2, у којима живи око 800 становника. Он је навео и да се убрзано ради на изради пројектне документације за канализациону мрежу осталог дела насеља Бела Земља како би се из средстава Националног инвестиционог плана она у наредном периоду комплетирала.

Градоначелник је навео и да је завршен тендер за израду пројектне документације за главну саобраћајницу у оквиру будуће индустријске зоне, па се очекује да већ почетком наредне године ,уз помоће Владе, буду завршени и ти радови.

Петковић је истакао да се очекује и помоћ Владе и председника Вучића да у наредном периоду кроз Национални инвестициони план Град Ужице добије значајна средства за завршетак индустријске зоне, а након тога и помоћ око довођења значајног и великог инвеститора на ову локацију и да ће након тога велики део незапослених Ужичана имати прилику да се запосли у тим компанијама које ће овде градити своја постројења.

Петковић је рекао да уз многобројне добити које доноси нова индустријска зона, она носи и један проблем који се огледа у сечи дрвећа на овој локацији: “Ми смо свесни тога и желимо да будемо одговорни према генерацијама које ће живети после нас и већ смо доказали да јесмо одговорни, јер смо кроз конкурс Министарства за заштиту животне средине добили део новца за пошумљавање 5,22 хектара на локацијама у Великом парку и изнад Белог гробља. Очекујем да већ почетком наредне године буде пошумљено још десет хектара на другим локацијама, пре него што се посече шума на локацији будуће индустријске зоне.”

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Крвавци – село Крвавци

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-237/19
Датум: 29.08.2019

На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-237/19 од 28.08.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Крвавци-село Крвавци
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: изградња путне инфраструктуре и то: I) Реконструкција дела пута Месна канцеларија-Јанковића чесма, л=170м; обим радова дефинисан предмером радова на путној инфраструктури МЗ Крвавци-село Крвавци; место извођења радова: МЗ Крвавци-село Крвавци.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-237/19 Путна инфраструктура у МЗ Крвавци-село Крвавци- НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 06.09.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 06.09.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs

 

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Крвавци – Поточање

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-239/19
Датум: 29.08.2019.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-239/19 од 29.08.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Крвавци – Поточање
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на путној инфраструктури у МЗ Крвавци – Поточање, део пута за Петровиће; обим радова: дефинисан предмером, место извођења радова: МЗ Крвавци – Поточање.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-239/19 Путна инфраструктура у МЗ Крвавци – Поточање – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 06.09.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 06.09.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Јавна набавка – Израда програма енергетске ефикасности града Ужица

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број:404-238/19
Датум: 28.08.2019. године.

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VI Број 404-238/19 од 28.08.2019 године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне односе, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: услуге.
4. Предмет јавне набавке: Израде програма енергетске ефикасности града Ужица за период 2020-2023. године и Плана енергетске ефикасности за 2020. годину.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама
6.Назив и ознака из општег речника набавке саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу – 71314300-5.
7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Израда програма енергетске ефикасности града Ужица (услуге): VI Број 404-238/19 – НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 09.09.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 09.09.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

 

 

 

 

Апел грађанима да комунални отпад одлажу у контејнере а не у стубне корпе

ЈКП Биоктош најљубазније моли грађане да комунални отпад у ужој градској зони одлажу у најближе контејнере, а не у стубне корпе које су намењене искључиво ситном отпаду.