Обавештење о признавању квалификација у квалификационом поступку - Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења
17/03/2017

Обавештење о признавању квалификација у квалификационом поступку – Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења

Број: 07-349/9

Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр.1 „ Пројектовање улица,путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења.“, за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице,Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице, www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52,Ужице www.uzice.rs

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца, Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија  Туцовића 52

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 1 – ” Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења .“

Услуге техничког пројектовања  – 71320000,

Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу – 71322000.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 16.07.2016.год. до 16.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год ;16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 16.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.1 „ Пројектовање улица,путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења.“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. Институт за путеве „Београд, Ул.Булевар Пека Дапчевића бб,11 000 Београд
2. “Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,15 000 Шабац
3. “Хармонија пројект“ ,Ваљево Ул.Војводе Мишића бр.13/в,      14 000 Ваљево
4. “ДП-ИНГ“ ДОО Нови Бечеј, Ул.Револуције бр.4а, 23 272  Нови Бечеј
5. Институт „ИМС „ Београд, Ул.Булевар Војводе Мишића бр.43,11 000 Београд
6. Заједничка пријава :“Модел 5 „ ДОО Београд  (носилац посла ) Ул. Бачванска бр.21/1,11 000 Београд  и „ Пут инвест „ Београд ,Ул.Лазара Саватића , 11 000 Београд
7. Сапутник – М Сомбор , Ул. Трг Светог Ђорђа бр.6,25 000 Сомбор
8. “ Еуро гарди гроуп“ Нови Сад ,Ул.Руменачка бр.17 , 21 000 Нови Сад
9. “ Шид пројект „  Шид , Ул.Кнеза Милоша бр.2 ,22 240 Шид
10. “Гео пут „ ДОО Београд, Ул.Генерала Рајевског бр.1,11 000 Београд
11. Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд
12. “ Инново цонсултинг “ Шабац , Ул.Драгољуба Поповића бр.6,     15 000 Шабац
13. Заједничка пријава: :“ Терра пројект „ Шабац Ул. Патријарха Павла бб ,15 000 Шабац  и Пројектни биро „ Град пут „ Лозница ( носилац посла),Ул.Плоче бб , 15 300 Плоче ,Лозница
14. “Крип инжењеринг“ Београд, Ул.Грамшијева бр.2, 11 000 Београд
15. “ Гинеx интернатионал Градбени инжењеринг“ ДОО Београд, Ул.Владете Ковачевића бр.2а, 11 000 Београд
16. “Арт ројал инжењеринг“ Ужице ,Ул.Николе Пашића бр.48 ,     31 000 Ужице
17 “ Гранит плус“ ДОО Севојно , Ул.Драгачевска бб, 31 205 Севојно

ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за ЈН бр.1 :  312  или 315  или 318.

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.економиста , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић, дипл.економиста ,milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ  

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

 

Надлежни орган Наручиоца

Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста