Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Гостиница

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII ББрој: 404-157/19
Датум: 31.05.2019

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-157/19 од 31.05.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Гостиница
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: набавка тампона и рад машина на уградњи тампона и асфалта; путни правци:I Пут Петронијевићи-Пријелаз, л=105м,II Пут Николића капија-Костића ћуприја, л=105м, III Савића пут, л=105м, IV Јелића пут, л=105м, V Пут Шишића штала-Максимовића гробље, л=35м; обим радова дефинисан предмером радова на путној инфраструктури МЗ Гостиница; место извођења радова: МЗ Гостиница.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-157/19 Путна инфраструктура у МЗ Гостиница – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 10.06.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 10.06.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs

 

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ
IV Број: 404-159/19
Датум: 30.05.2019.

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-159/19 од 30.05.2019 године,
ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: добра.
4. Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама
6.Назив и ознака из општег речника набавке: канцеларијски материјал – 301920004.
7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка канцеларијског материјала (добра): IV Број 404-159/19- НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 10.06.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 10.06.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Јавна набавка – Набавка тонера за градске управе

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ
IV Број: 404-160/19
Датум: 30.05.2019.

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-160/19 од 30.05.2019 године,
ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: добра.
4. Предмет јавне набавке: Набавка тонера за градске управе.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама
6.Назив и ознака из општег речника набавке: тонер за ласерске штампаче и телефакс машине – 30125100; тонер за фотокопир апарате-30125120
7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка тонера за градске управе (добра): IV Број 404-160/19- НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 10.06.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 10.06.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица – донет у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица, преузмите ОВДЕ.

Одлука о измени и допуни правилника, преузмите ОВДЕ.

Правилник о изменама и допунама правилникао ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица , преузмите ОВДЕ.

Јавна набавка – Услуга вршења стручног надзора над изградњом кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони “Крчагово” у Ужицу

ГРАД УЖИЦЕ
Градоначелник
Комисија за јавну набавку
II Број 404-136/19
31.05.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о донацији број 401-636/18 потписаног 3.12.2018. између Града Ужица и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у Републици Србији и Одлуке о покретању поступка јавне набавке II Број 404-136/19 од 31.05.2019. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДОНАЧЕЛНИК
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице- Градоначелник Град Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуге

Предмет јавне набавке: Набавка услуге стручног надзора на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони “Крчагово“ у Ужицу.

3. Врста предмета: услуге.

Предмет јавне набавке: Набавка услуге стручног надзора на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони“Крчагово “ у Ужицу.
Назив и ознака из општег речника набавке:
71520000 – Услуге грађевинског надзора

5. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку услуге стручног надзора на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони“Крчагово “ у Ужицу, ЈН II Број 404-136/19- НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 14.06.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 14.06.2019. године до 12,00 часова часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.

14. Заинтересовано лице може путем мејла тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде уколико мејл стигне радним даном после 15 часова, сматра се да је стигао првог наредног радног дана.
15. Лица за контакт су:
Александар Тасић,дипл.инжењер за заштиту жив.средине, aleksandar.tasic@uzice.rs,
Славиша Пројевић, дил. Економиста, slavisa.projevic@uzice.rs

 

 

 

Обавештење о јавној расправи

Јавна расправа о:

  1. Одлуци о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену
  2. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу
  3. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину

    одржаће се у среду 12. јуна 2019. године у Свечаној сали Градске куће са почетком у 17 часова.

NeoLIFE путовање у прошлост – 3Д приказ археолошког парка

У оквиру пројекта NeoLIFE, који обухвата изградњу археолошког парка из периода неолита у клисури реке Ђетиње у Ужицу, студенти архитектуре су уз помоћ оригиналне пројектно-техничке документације направили савремени 3Д приказ изгледа насеља, кућа и окружења пре њихове конкретне изградње. Реч је о симулацији изгледа будућег неолитског насеља која служи за промоцију пројекта и ширење свести о значају одрживог управљања културним наслеђем из периода праисторије.

Сагледавањем тродимензионалног приказа можемо приуштити себи путовање кроз време, замишљајући будући амбијент насеља, звуке обраде камена и израде оружја, окретање неолитског грнчарског витла и израде оруђа или мирисе неолитке кухиње.

 

Успостављање парка чије је отварање планирано за прву половину 2020. године има првенствено едукативну и анимацијску компоненту са тенденцијом да постане туристичка атракција која презентује заједничку прошлост прекограничног подручја.

Пројекат “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE” заједно реализују Град Ужице, Град Тузла, Уметничка школа Ужице и Општина Милићи. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).