Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став 1. тачка 2 )ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV Број: 404-34/2022
Датум: 31.01.2022. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број IV 404-34/2022 од 31.01.2022. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Подаци о наручиоцу:

        Град Ужице, Градска управа за послове органа Града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане          понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка набавке: Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет набавке:Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града.

     Назив и ознака из општег речника набавке: услуге радија и телевизије  – 92200000-3.
Предмет набавке обликован у две партије, и то:
     Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2022. години
     Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2022. години.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

     6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

     Конкурсна документација је доступна на интернет страници.
Иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

      Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда          за набавку: „Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града, са назнаком партије за коју се понуда подноси;   IV  број 404-34/22 – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може                        учествовати у више заједничких понуда.

      Рок за достављање понуда: 04.02.2022. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

      Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз                  повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.

      9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 04.02.2022. године у 12:00 часова од                    стране    Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 1.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 2. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана отварања понуда и одлука ће бити објављена на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 4. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs.

 

Због санације квара без воде потрошачи из дела Улице Димитрија Туцовића

ЈКП “Водовод” обавештава грађане да ће због санације квара у Улици Димитрија Туцовић (код Прве основне школе), доћи до прекида у испоруци воде, као и до обуставе саобраћаја у једној саобраћајној траци (о чему је обавештен МУП Ужице) у поподневним часовима, почев од 13 часова, до завршетка радова. Завршетак радова планиран у току вечерњих часова.

Презентован пројекат реконструкције Здравственог центра Ужице

У присуству представника Здравственог центра и Опште болнице Ужице, ЈП “Ужице развој” и Града Ужица фирма “Сет Шабац” презентовала је пројекат реконструкције Здравственог центра Ужице. Пројекат је приказан у 3Д формату, тако да су присутни имали прилику да виде како ће после комплетне реконструкције изгледати овај болнички комплекс.

За среду 2. фебруар заказан је састанак Комисије за планове у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, где би требало да буде усвојен урбанистички пројекат за комплетну реконструкцију Здравственог центра и Опште болнице Ужице.

Након усвајања урбанистичког пројекта стичу се услови за подношење захтева за локацијске услове и израду пројекта за грађевинску дозволу.

Подсетимо, реконструкција и доградња Здравственог центра и Опште болнице Ужице један је од највећих пројеката који ће кроз четири године бити реализован у Ужицу. Сама вредност радова која је процењена на око 80 милиона евра и рок од четири године довољно говоре о обиму радова који ће бити изведени. Ово практично значи да ће цела болница бити реконструисана, а биће изграђено и нових седам до десет хиљада квадратних метара. Када радови буду завршени Здравствени центар Ужице ће, како је најављено, добити статус Клиничко болничког центра.

96. седница Градског већа: Утврђени програми пословања ужичких јавних установа за 2022. годину

Ужице, 31. јануар: На данашњој седници Градског већа утврђени су годишњи програми пословања ужичких јавних установа. Утврђени су програми Народног позоришта, Народне библиотеке, Народног музеја, Градског културног центра, Градске галерије, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Туристичке организације регија Западне Србија и Историјског архива.

Чланови Већа усвојили су програм “Биоктоша” који се односи на одржавање зелених површина и одржавање чистоће јавних површина за ову годину и утврдили извештај о раду Савета за здравље за 2021. годину и акционе планове за развој палијативног збрињавања за период од 2022. до 2026. године и за запошљавање града Ужица за 2022. и 2023. годину.

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БЕОГРАД

 

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеhе:

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу, на кп. бр. 7735/2 и 7744/1 КО Ужице, Град Ужице, заведено под бројем 353-02-3056/2021-03.

Увид у донете Решење о потреби предметне студије  може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија бр. 426,као и на  службеном сајту Министарствa https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/doneta-resenja-i-zakljucci/resenja-o-potrebi-izrade-proene-uticaja сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог  обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана  од дана објављивања овог огласа. Решење можете погледати ОВДЕ.

 

Закуп локала у објектима на Зеленој пијаци “Липа”

ЈКП “Биоктош” подсећа грађане да је отворен конкурс да је отворен конкурс о давању у закуп локала у објектима прве и друге фазе уређења Зелене пијаце “Липа”. Заинтересовани за преостале локале се могу и даље јављати и достављати понуде.

Јавно отарање понуда ће се вршити два пута месечно и то првог радног дана после 14. у месецу и последњег радног дана у месецу.

Локали се могу погледати сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Сва мерила из огласа се примењују приликом одабира најповољнијег понуђача.

Оглас се налази на почетној страни сајта ЈКП “Биоктош”, а све додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона:  031/ 520-173; 517-377 и 514-249.

Кабасти отпад у наранџасте контејнере

На територијама Месних заједница Града Ужица и Општине Севојно у складу са BWL  пројектом постављају се наранџасти контејнери за кабасти отпад запремине 3, 5 и 7 метара кубних задњи викенд у месецу од 28 до 31. јануара.

Контејнери се постављају на следећим локацијама по МЗ:

ГРАД УЖИЦЕ

МЗ ЛИПА

 • Трг Светог Саве (иза музичке школе)
 • Омладинска (код стадиона)

МЗ ЦЕНТАР

 • Романијска (пре раскрснице са улицом Стевана Мокрањца)
 • Шумадијска (пре раскрснице са Војвођанском улицом уз подзиду)
 • Забучје- код скретања према Видиковцу (Тамбурићи)

МЗ РОСУЉЕ

 • Учитељска, код трафо станице
 • Учитељска, преко пута бр.31

МЗ ЦАРИНА

 • Ратарска (Глуваћи), бивша Биоктошева радионица
 • Немањина, код градског базена

МЗ ТЕРАЗИЈЕ

 • Раднички батаљон (код радионице “Путеви-Ужице”)

МЗ ТУРИЦА

 • Иве Андрића (испод дечијег вртића)
 • Раскрсница Иве Андрића и Милана Верговића (после моста)

МЗ КРЧАГОВО

 • Карађорђева, на раскрсници са ул.Добриле Петронијевић
 • Добросава Ружића (раскрсница са ул.Његошева)
 • Мендино брдо-код спомен чесме, преко пута
 • Улица Ада, са леве стране после моста на Ђетињи
 • Милоша Обреновића, зграде на Сењаку, преко пута игралишта.

   ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

 • Вишеслава Бугариновића, на почетку улице са леве стране.
 • Војводе Мишића, изнад амбуланте
 • Браће Чолић, у близини раскрснице са ул. Александра Вучковића

Грађани такође могу без надокнаде да кабасти отпад одложе у рециклажно двориште на депонији “Дубоко”.

Апелујемо на грађане да не остављају кабасти отпад поред контејнера.

 

У марту почињу радови на санацији клизишта у Улици Светозара Марковића

Влада Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбедила је неопходна средства у износу од 100 милиона динара за решавање вишегодишег проблема са клизиштем у Улици Светозара Марковића у насељу Коштица.

Према речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић покренуте су све неопходне процедуре како би се у наредних месец дана спровео тендерски поступак и како би се стекли сви услови да радови на санацији клизишта у Улици Светозара Маровића крену у марту месецу.

“Само клизиште је угрожавало, како стамбене објекте, тако и водоводну мрежу, трафо станицу и регионални пут Ужице-Бајина Башта, а са комплетном санацијом решиће се вишедеценијски проблем грађана овог дела насеља Коштице”- навела је градоначелница и подсетила да нас у овој години очекује почетак реализације великих, важних пројекта за наш град, попут обилазнице око Ужица, реконструкције Здравственог центра Ужице, изградња вртића на Царини, али и других, обимом мањих пројеката, али веома битних за грађане Ужица.

Никола Максимовић директор ЈП “Ужице развој” истакао је да је комплетна пројектно-техничка документација за извођење радова на санацији овог клизишта завршена.

“Очекујемо у наредних пар дана припрему тендерске документације и расписивање тендера. Радови су комплексни и захтевни у смислу саме технологије извођења. Радиће се на две локације, у Улици Светозара Марковића и у подножју. Предвиђено је да се уради преко 500м шипова, пречника једног метра, уз уградњу преко 100 тона арматуре и 500 м3 бетона неопходних за санацију клизишта и изградњу свих оних објеката који ће обезбедити да се осигура овај део насеља.”

Максимовић наводи да је у плану да се поред санације клизишта уради комплетно прикупљање кишних и процедних вода које се налазе на овом делу територије, као и асфалтирање овог дела улице и реконсктрукција дела присутних саобраћајница.

“Претходних година рађена су додатна геомеханичка и геотехничка истраживања, велики проблем су биле процедне воде које су се овде јавиле. У овом делу насеља имамо 4 до 5 кућа које су у близини клизишта што је узето у обзир у току израде пројектно техничке документације од стране представника Геолошког факултета. Од њих смо добили гаранције да ће након санације клизишта бити осигуран комплетан део становништа и куће које се ту налазе.”

Максимовић је навео да ће се санација клизишта радити упоредо на две локације, али у сегментима како би се обезбедила сигурност за становнике и објекте.