Јавни позив у отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17 - Набавка електричне енергије
24/03/2017

Јавни позив у отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17 – Набавка електричне енергије

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника градске управе града Ужица за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку набавке добара

ГРАД УЖИЦЕ
ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

у  отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17

1. Наручилац : Град Ужице, ул.Д.Туцовића 52. Корисник буџетских средстава. Интернет страница наручиоца : www.uzice.rs

2. Поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступаку.

3. Предмет јавне набавке су добра: Набавка електричне енергије

Ознака из општег речника набавки је 0931000- електрична енергија.

4. Јавна  набавка није обликована по партијама.

5. Критеријум за избор најповољније понуда и доделу уговора  је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса. Конкурсна документација се преузима непосредно у згради Градске управе града Ужица, Димитрија Туцовића број 52 у канцеларији број 47 сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова до истека рока за подношење понуда, и на интернет адреси наручиоца www.uzice.rs или са портала Управе за јавне набавке.www.portal.ujn.gov.rs

7. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Град Ужице – Градска управа Ужице, Димитрија Туцовића број 52. у затвореној коверти са назнаком  – Понуда за набавку добара – Набавка електричне енергије, ЈН IV бр. 404-100/17, – Не отварати. На полеђини коверте уписати тачан назив, адресу, број телефона и особу за контакт  понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.

Крајњи рок за достављање понада је  30-ти дан од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН и сајту града Ужица, www.uzice.rs и то до 11,00 часова,тј. до 24.04.2017.године, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда  сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку последњег дана истека рока за подношење понуда, тј. 24.04.2017.године у 12,00 часова у просторијама Градске управе града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52  у Малој сали уз присуству овлашћених представника понуђача.

9. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

11. Контакт особа: Славиша Пројевић, дипл. економиста и Вера Вукосављевић, дипл.правник., тел  031/590-138.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Измену конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Обавештење о продужењу рока можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ