Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

Одлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

Образац 1- Пријава за суфинансирање пројеката

Образац 1а- Ревидирана пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Обрасци буџет – Образац 1 Буџет пројекта, Образац 1а -Ревидирани буџет пројекта, Образац 2 – Финансијски извештај

Образац 2 -Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања

Образац 3- Образац за пријаву члана комисије

Образац 4- Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

Образац 6- Изјава о објављивању/емитовању произведеног медијског садржаја

Пријаве за чланове Комисије

Записник Стручне службе о приспелим пријавама за чланове стручне комисије

Ранг листа пријављених кандидата за учешће у раду Стручне комисије задужене за спровођење конкурса

Биографије чланова Стручне комисије за спровођење Конкурса

Решење о именовању чланова Комисије за спровођење Конкурса за суфинансирање пројеката производње медиских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

Записник са седнице Стручне комисије за оцену пројеката из области јавног информисања за 2024. годину

Ранг листа пројеката 2024. година

Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града Ужица за 2024. годину

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града Ужица за 2024. годину

 

Одржана 32. седница Скупштине града Ужица

Одборници Скупштине града Ужица на данас одржаној 32. седници усвојили су програме пословања установа културе за 2024. годину. Усвојени су и програми пословања Регионалног центра за усавршавање запослених у образовању, Градског центра за услуге социјалне заштите, као и Туристичке организације регије Западна Србија и Туристичке организације Ужице. Већином гласова усвојена је и Стратегија урбаног развоја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта.

Кроз програме пословања за 2024. годину, директори установа културе одборницима Скупштине града представили су и садржаје које ће реализовати у оквиру Престонице културе. То су по речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић, која се такође обратила одборницима, бројне изложбе, промоције, представе, концерти, традиционалне и нове манифестације вредне пажње и достојне титуле коју град званично преузима 21. марта.

“Званично преузимање титуле од  града Чачка обележићемо првог дана пролећа велелепном манифестацијом под називом “Празник светлости” на Тргу партизана. У току су све неопходне техничке припреме за овај догађај, програмски садржаји су осмишљени и биће презентовани на промоцијама у Ужицу и Београду. На самом отварању биће присутни Симфонијски хор и оркестар РТС-а као и Дејан Петровић и КУД Ере. Након тога 22. марта на тргу ће наступити Галија а 23. марта је концерт групе Ван Гог. Програмска књига је дата у штампу и самој манифестације претходиће две промоције, прва 5. марта у 19 часова у Народном позоришту а 7. марта у Музеју савремене уметности у Београду. Промовисаћемо програмску књигу и све садржаје али и концерте изложбе, представе, књижевне вечери и све осстало што ћемо релаизовати у оквиру овог програма. Дугујемо велику захвалност свим нашим установама културе и читавом тиму људи који је радио најпре на самој апликацији а сада и на реализацији”, истакла јe градоначелница уз позив одборницима али и свим грађанима да испрате промоцију и “Празник светлости” на Тргу партизана.

Према речима Бранислава Митровића председника Скупштине града Ужица и координатора програма, поред културе данашња седница протекла је и у знаку туризма.

“И данас смо могли да видимо кроз програме Туристичке организације регије Западна Србија и Туристичке организације Ужице да ће се културни садржаји, културне институције нови, простори, нова удружења и нови процеси тицати и туристичке понуде нашег града. Кроз културна дешавања на пет најзначајних туристичких локација фокус стављамо на развој туризма и то је нешто што ће трајати много дуже од једне године”.

Одборници су на овој седници усвојили и Стратегију урбаног развоја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта. То је како истиче Предраг Гавовић помоћник градоначелнице,  један од веома важних стратешких планова.

“Усвајањем Плана развоја прошле године и сада доношењем ове Стратегије створили су се предуслови за предприступне фондове и израду пројектно техничке документације за реализацију веома важних пројеката. Она не обухвата локалне већ се првенствено базира на развојним пројектима који су регионалног карактера. Захваљујући овој Стратегији ми смо већ конкурисали за одређене пројекте и очекујемо у наредних десетак дана добре вести о пројекту вредном око 1,5 милиона евра”.

Усвојен је и предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације “Ужице-централни део” I фаза, Предлог одлуке о успостављању сарадње између града Ужица и општине Пљевља из Црне Горе, а дипломирани инжењер машинства Душко Љујић именован је за директора ЈКП “Водовод”.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за финансије

Број предмета: 788503 2024.

29.02.2024. године

УЖИЦЕ

            На основу чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017,  95/2018,  114/2021и 92/2023)  чл. 11. и  12. , Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 107/2023),  и чл. 27к ст. 1. Закона о буџетском систему („ Сл. гласник РС“, број 254/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 138/22),  Градска управа за финансије, оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

 

I Орган у коме се радно места попуњава:

 

Град Ужице-Градска управа за финансије

 

 II   Радно  место које се  попуњава:

                                                                       

             Порески контролор 2, у звању млађи сарадник,  1 извршилац.

 

III Опис послова на радном месту: Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину физичких лица, ажурира базу података пореза на имовину физичких лица по основу података добијених од органа надлежног за издавање грађевинских дозвола и решења о озакоњењу објеката, по основу одлуке коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник, односно правоснажне одлуке коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених јавних овлашћења, као и других екстерних и интерних база, одлучује по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, води евиденцију о току достављању решења за порез на имовину, комуналну таксу, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, појединачно уноси податак о датуму достављања пореских решења, врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, врши контролу и спровођење ручних налога, припрема извештај у вези пореског књиговодства, учествује у изради пореског завршног рачуна, врши праћење и спровођење књиговодствених исправа, врши издавање пореских уверења о подацима из пореског рачуноводства локалних јавних прихода  и обавља и друге истоврсне послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

IV Услови за запослење на радном месту:

 • Стечено високо образовање из научне области друштвено – хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од најмање три године;
 • најмање девет месеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
 • држављанство Републике Србије;
 • пунолетство;
 • да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
 • да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

 Положен стручни испит за рад у државним органима не представља услов нити предност за заснивање радног односа на радном месту за које је расписан јавни конкурс.

 V Врста радног односа

На радном месту се заснива радни однос на неодређено време.

VI Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

VII Компетенције које се проверавају у изборном поступку

У изборном поступку се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

VIII Поступак и начин провере компетенција

 1. Провера општих функционалних компетенција:
  • „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у Републици Србији” – вршиће се путем теста (писмено).
  • „Пословна комуникација” – вршиће се путем теста (писмено).
  • „Дигитална писменост” – вршиће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
 2. Провера посебних функционалних компетенција:
  • Посебна функционална компетенција за област рада СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ и вештина из компетенције МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ОПСЕРВАЦИЈЕ, ПРИКУПЉАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ПОДАТАКА вршиће се усмено, путем симулације.
  • Посебна функционална компетенција за радно место из ПРОПИСА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДНОГ МЕСТА и вештине примене: ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ и ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ вршиће се усмено, путем симулације.
 1. Провера понашајних компетенција:

Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет вршиће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.

 1. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе вршиће се путем разговора са конкурсном комисијом (усмено).

IX  Достављање доказа при подношењу пријаве

Ако поседујете важећи сертификат или потврду тражене у конкурсном поступку и желите да на основу тог доказа, будете ослобођени провере компетенције “Дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац доставите и доказ о познавању рада на рачунару (Word, Интернет, Excel), у оригиналу или овереној фотокопији.

Напомена: Ако не доставите наведени доказ, провера компетенције „дигитална писменост” извршиће се писмено. Ако конкурсна комисија увидом у достављени доказ не буде могла потпуно да оцени да ли је Ваша дигитална писменост на потребном нивоу, позваћемо Вас на тестирање ове компетенције, без обзира на достављени доказ.

X Докази који се достављају током изборног поступка

Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће доказе:

 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
 • докази за предност при запошљавању по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.
 • доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су била у радном односу у јединици локалне самоуправе или државном органу).

Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), за кандидате прибавља:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / доказ о положеном правосудном испиту.

Ако у Вашој пријави наведете да желите сами да доставите ова документа, тада их морате доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5 радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.

XI Предност код избора кандидата

На овом конкурсу, предност на изборној листи, у случају једнаког броја бодова кандидата, имаће дете палог борца, ратни војни инвалид и борац у складу са чланом 111. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20).

 XII Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве на овај конкурс доступан је на званичној интернет страници града Ужица или га лица могу преузети у Јединственом управном месту, на адреси Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, канцеларија број 12, радним данима од 7:30 до 15 часова.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве у органу/служби/организацији.

XIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од 01. марта 2024. године, а окончава се дана 15. марта. 2024. године.

XIV Адреса на коју се подносе пријаве:

Град Ужице, Градска управа за финансије, са назнаком „за јавни конкурс”/ непосредно на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, канцеларија бр.12, радним данима од 7:30 до 15 часова, или поштом препоручено на наведену адресу.

XV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Изборни поступак ће се спроводити почев од 26. марта. 2024. године, са почетком у 10 часова, у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, улица Димитрија Туцовића 52, канцеларија број 15, о чему ће кандидати, благовремено бити обавештени путем телефона и  имејл адресе.

XVI Обавеза пробног рада

Ако на овом конкурсу први пут заснива радни однос у јединице локалне самоуправе, изабрано лице има обавезу да буде на пробном раду у трајању од 6 месеци од заснивања радног односа.

Напомена: Ако задовољи на пробном раду и до истека пробног рада положи државни стручни испит, лице наставља рад на радном месту на неодређено време.

Ако не задовољи на пробном раду или до истека пробног рада не положи државни стручни испит, лицу престаје радни однос.

XVII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Гордана Ђорђевић, тел: 590-162.

* Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола

Линк ка обрасцу пријаве за ово радно место

                                                  

 

                                                                                              НАЧЕЛНИК

                                                                                       Мирјана Дрндаревић

ПРЕДЛОГ ИНТЕГРИСАНОГ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 32. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06 – 10 /24

Датум: 21. фебруар 2024.године

 

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 29. фебруара 2024. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи интегрисани

Активности ЈКП Биоктош

-Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за четвртак.

Ручно чишћење се обавља по плану и програму за четвртак.

Велика чистилица чисти улицу Ужичке Републике и шеталиште поред Ђетиње до Стапарске Бање.

Врши се прање улице Ужичке Републике (наставак),  а у недељу се пере једносмерна улица Николе Пашића, Крчагово и круг Обнове.

РЈ “Градска Чистоћа” наставља са одвозом пепела, по редовном плану и програму.

Послови одвожења отпада се реализују по плану и програму за среду.

Грајфер чисти дивље депоније: Сарића Осоје и Алексе Шантића.

Расписан литерарни и ликовни конкурс ЈКП “Водовод” и РЦУ

Традиционално, поводом 22. марта Светског дана вода, Јавно комунално предузеће “Водовод” и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице (РЦУ), расписали су литерарни и ликовни конкурс за ученике основних школа на тему “Да нема воде” за 2024. годину.

Радове је потребно слати под пуним именом и презименом на адресу Регионалног центра за професинални развој запослених у образовању Ужице, ул. Немањина бр.52,  31000 Ужице. Сваки учесник може да пошаље највише један рад.

Крајњи рок за слање радова је 15. март. Одлука о резултатима конкурса ће бити објављена 20. марта 2024. године на сајту ЈКП “Водовод” Ужице и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице.

Додела награда је планирана за 22. март у просторијама ЈКП “Водовод” Ужице. За све категорије конкурса додељују се награде за прва три места.

Лепа Брена проџект

Представа “Лепа Брена проџект” биће изведена 4. марта са почетком у 20 часова на Великој сцени Народног позоришта Ужице. Продаја улазница од 13. фебруара на билетарници позоришта радним данима од 14 до 20 часова. Цена улазнице 1500 динара.

Лепа Брена је највећа звезда Југославије, симбол њеног шоубизниса и просперитета. Њена каријера која је почела у турбулентним осамдесетим годинама, као да прати све социјалистичке и постсоцијалистичке културне, политичке и економске трансформације које су се десиле са Југославијом, укључујући и распад земље и њену стидљиву реинвенцију у културном простору. У фигуру Лепе Брене уписане су теме шоу бизниса, односно тржишно-капиталистичког функционисања у социјалистичкој економији осамдесетих; потом рата , транзиције на капитализам и гомилање богатства, и на концу носталгије за старом земљом. Истовремено, фигура Брене неминовно спаја друштвено-политички контекст са нашим личним историјама, афектима, и живљеним искуством.

Лепа Брена је дакле за нас, али верујемо и за многе друге – симбол и старе земље, и нашег одрастања, и откривања сексуалности. Зато и овај пројекат није замишљен као биографска представа, већ сасвим другачије: кроз највећи шоубизнис симбол Југославије, желимо да суштински причамо о комплексности и унутрашњим контрадикцијама последње скоро четири декаде ових простора, о његовим друштвено-политичким трансформацијама, поносу и болу, о разочарењима и нади, и о нама самима.

Сама представа подразумева истраживање различитих извођачких пракси, од стране ауторског тима и пет извођача на сцени. Реч је дакле о пет Брена које кроз монолошке исказе контекстуализују тему пројекта, проблематизују је и ступају у међусобне односе, творећи тако од низа монолога једну широку дијалошку форму.

Пројекат мобилише различите језике глумачког и плесног, те музичког театра, стварајући полигон за развој имверзивног позоришног догађаја, где сви учесници представе ступају у дијалог са наведеним тематским оквиром и наслагама сопственог сећанај и личним искуством као примарним контекстом разумевања наше колективне прошлости.

 

Аутори и редитељи: Владимир Алексић и Олга Димитријевић
Писци: Олга Димитријевић, Ведрана Клепица, Слободан Обрадовић, Маја Пелевић Тања Шљивар
Драматург: Димитрије Коканов
Кореограф: Игор Коруга
Сценограф: Никола Кнежевић
Костимографкиња: и Милица Коларић и Сенка Кљакић
Композитор: Драшко Аџић
Корепетитор: Ана Ћосовић
Организаторка и извршна продуценткиња: Оливера Кецојевић

Подела: Владимир Алексић, Јована Беловић, Јасна Ђуричић, Јелена Илић, Анђела Јовановић

Диско журка у суботу 1. марта

Прошло је годину дана од како се диско вратио на музичку сцену у наш град. На великој рођенданској журци ове суботе у клубу ГКЦ-а биће прослава овог малог јубилеја и то ће уједно отворити другу сезону где организатори обећавају још бољи провод.

DJ сет: Aher, Pero & Vu  спремили су листу диско, фанк и диско хаус музике. Почетак журке је у 21 сат, улаз је слободан. Резервације столова могу се обавити поруком на профиле Установе на друштвеним мрежама.

Активности ЈКП Нискоградња

У плану ЈКП “Нискоградња” је санација ударних рупа у улицама Љубише Веснића, Војводе Бојовића,Николе Пашића (припрема  и асфалтирање). Асфалтирање је планирано и у краку Улице Браће Чолића у Севојну, док се припремне активности настављају у Шарганској улици и МЗ Трнава.