Јавни конкурс за попуњавање положаја

Република Србија
Град Ужице
Градско веће
III број 111-41/21
Датум: 14.1.2022.

 

На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016,-др. закон и 47/2018), чл. 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе         („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017,  95/2018 и 114/2021)  чл. 12. ст. 2.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016),  године,  и чл. 80. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 4/19)   Градско веће града Ужица оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

I Орган у коме  се  положај  попуњава:

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију града Ужица

II  Положај  који се попуњава :

Начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију

 Трајање рада на положају: 5 година

Подаци о радном месту:

– представља, руководи, планира, усмерава и надзире рад Управе и врши најсложеније послове из делокруга рада,

– прати прописе и обавља сложене нормативне послове,

– стара се о обезбеђивању услова рада и распоређује руководиоце одељења, шефове одсека и остале запослене у Градској управи,

– предлаже Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, у складу са Одлуком о Градским управама и Кадровским планом,

– подноси извештај о раду Градске управе Градском већу,

– обавља и друге истоврсне послове по налогу Градоначелника,

– врши и друге послове у складу са законом, Статутом града Ужица, као и другим општим актима Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

 Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет  године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се  : стручна оспособљеност за рад на положају- познавање Закона о инспекцијском надзору, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закона о комуналној милицији,  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе- усмена провера, организационе способности, вештина руковођења и вештина комуникације-усмена провера, разговором и увидом у податке из пријаве.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Градско веће града Ужица,  Конкурсна  комисија,  31000 Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52,   са назнаком » За јавни  конкурс за попуњавање положаја начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Општи услови за рад за рад на положају: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,  адресу становања, број телефона, по могућности e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања .

IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ( кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли,  а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица, канцеларија бр.12.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у јавном конкурсу,  који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  ГРАДСКОГ ВЕЋА

                                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                   др   Јелена Раковић Радивојевић

Град ће санирати кућу породице Стојић из Севојна, изгорелу у пожару на Бадње вече

Пожар који се десио у ноћи између 6. и 7. јануара оставио је без крова над главом трочлану породицу Стојић, самохрану мајку двојице дечака, Огњена и Војина.

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић са својим сарадницима посетила је јутрос породицу Стојић у Севојну и том приликом навела да ће им Град Ужице пружити новчану помоћ, али и да ће преко својих јавних предузећа санирати кућу изгорелу у пожару.

Фото: ТВ 5 Ужице

 

Додатни опрез у саобраћају због обилних снежних падавина

Услед обилних снежних падавина саобраћај на територији града Ужица  одвија се отежано и успорено, па је неопходан додатни опрез свих учесника у саобраћају.

Сва расположива механизација ЈКП Нискоградња налази се на терену и чисти снег по приоритетима. Успостављена је координација са представницима сеоских месних заједница и реагује се у складу са потребама. Ангажована је и додатна механизација на територији МЗ Равни, МЗ Никојевићи и на Пониквама. На седам локација у граду ватрогасци раде на уклањању дрвећа и грања које је пало преко саобраћајница.

Престанак падавина очекује се у току вечери, а сви главни путни правци биће очишћени до јутарњих сати.

Пријем грађана

Сваког последњег петка у месецу, грађани Ужица имају могућност да у директном разговору са градоначелницом др Јеленом Раковић Радивојевић изнесу своје проблеме, дају сугестије.

Пријем грађана спроводи се према редоследу поднетих захтева.

Захтев за пријем грађана код градоначелнице

Унесите адресу електронске поште
Унесите контакт телефон
Кратак опис теме за разговор

Ликовна радионица ,,У облаку маште“ у Градском културном центру

Канцеларија за младе Града Ужица позива све заинтересоване ученике, љубитеље уметности, који нарочито имају дара у ликовном изражавању, да учествују у радионици ,,У облаку маште“. Радионица ће се одржати у просторијама Градског културног центра, 6. децембра 2021. године, од 12,30 до 14 часова.

У једно сасвим необично путовање у свет маште, ученике ће водити Оливера Шуљагић,
наставница ликовне културе. Она ће деци приближити бајковит и необичан свет наше
славне сликарке Милене Павловић Барили, која је дала печат читавој европској, а и
светској авангарди у домену сликарства. Међу птицама, лепезама и портретима обасјаним
месечином, сједињују се приче о вилама бродарицама, поломљеним римским скулптурама и саркофазима. Разговараће се о сопственим необичним сновима и улози имагинације у уметности. Након тога, ученици ће цртати своју авантуру из маште. Радионица ће бити обогаћена и инструменталним извођењем на клавиру, балетском тачком, као и казивањем
Милениних стихова.

Учешће на радионици је бесплатно. Пожељан узраст је од 9 до 13 година. Пријаве трају од 1. до 5. децембра.
Пријавите се ОВДЕ

Обавештење о одржавању јавне расправе о Нацрту јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица

Jавна расправа о Нацрту јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица одржаће се у Великој сали Градске куће у четвртак 16. децембра 2021. године у 18 часова.

Ваше примедбе и предлоге можете слати ОВДЕ.

Анкета о потребама за отварање података од јавног интереса

Молимо вас да одвојите 10 минута вашег времена да изразите своје ставове и дате мишљење о подацима од јавног интереса који би требало да буду доступни грађанима града Ужицa у отвореном облику.

Анкета је потпуно анонимна и она ће нам помоћи да разумемо који подаци су приоритетни за отварање, због чега и на који начин ће вам бити од користи. С обзиром да је отварање података континуирана, дугорочна активност, важно нам је и да нам помогнете да утврдимо најбоље начине за укључивање грађана и заинтересоване јавности у процес приоритизације и отварања података.

Анкету попуните ОВДЕ

Коначна листа корисника средстава за суфинасирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања за 2021.

Одлуку о Коначној листи корисника средстава за суфинасирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања за 2021. можете погледати ОВДЕ

Коначне листе корисника средстава за суфинасирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV и зградама колективног становања за 2021. можете погледати ОВДЕ

Књига жалости поводом смрти др Радмиле Смиљанић

У холу Градске куће данас je отворена књига жалости поводом смрти др Радмиле Смиљанић (1955-2021) која је преминула јуче у својој 66. години живота од последица коронавируса.

Др Смиљанић свој радни век провела је у ужичкој болници, једно време и као начелник Службе за трансфузију где је дала огроман допринос развоју ове службе. Од 2020. године била је одборник у Скупштини града Ужица.

Сви који желе могу се уписати у књигу жалости данас и сутра. Сахрана др Радмиле Смиљанић биће на гробљу Сарића Осоје у понедељак 25. октобра у 13 часова.

“Дигитална експедиција” 15. и 16. октобра у Ужицу

Велики караван дигиталних вештина, писмености и безбедности „ДИГИТАЛНA ЕКСПЕДИЦИЈA”, који је кренуо из Београда, у петак и суботу долази у наш град. Ужице је девета станица на путу кроз 16 градова у Србији.

Ужичани ће у петак 15. октобра од 10.00 до 18.00 часова и субота 16. октобра од 11.00 до 19.30 часова
на платоу испред и у холу Народног позоришта Ужице имати прилику да се уз забавне садржаје, дружење и сусрете са најпознатнијим инфлуенсерима и инфлуенсеркама у Србији, као и кроз радионице и разговоре, упознају са основама дигиталне писмености и безбедности.

Теме о којима ће се дискутовати су како да купујете или продајете преко интернета, отворите сопствени налог и користите услуге електронске управе, како да себи и својој деци пружите безбедно
дигитално искуство, али и сазнате какву одговорност носи објављивање онлајн садржаја.

Било да сте млади који су изложени паметним телефонима од рођења или сте
родитељи чија деца су можда дигитално спретнија од вас или сте грађани и грађанке
којима су дигитални ресурси недовољно познати и доступни ово је јединствена
прилика да лако савладате вештине и превазиђете недоумице дигиталног света.

Караван је покренут на иницијативу председнице Владе Ане Брнабић уз подршку
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу, а у партнерству са Америчком агенцијом за
међународни развој (USAID), организацијом Propulsion и Програмом Уједињених
нација за развој (UNDP).