Оглас за давање у закуп пословног простора на Градском базену

Јавно предузеће “Велики парк” Ужице

расписује

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:

 1. Пословног простора у виђеном стању на Градском базену у Ужицу, Немањина 150 у Ужицу:

Приземље и спрат ресторана на Градском базену укупне површине 344,07м2.

2. Почетна цена месечно за пословни простор из тачке 1. овог уговора се одређује на основу цене 1м2, који износи 3,64 еура за трећу зону којој припада наведени пословни простор у динарској противвредности, тако да вредност закупа за површину од 344,07м2 на месечном нивоу износи  1.252,5 еура без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Закупнина за наведени пословни простор  обрачунава се у динарској противвредности на дан фактурисања по курсу НБС и увећава за ПДВ од 20% и комуналне и друге обавезе које терете пословање у пословном простору по рачунима јавних или јавних комуналних предузећа.

 1. Висина депозита за наведени пословни простор износи три закупнине предвиђене за дати пословни простор, а то је износ од 3.757,5 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања плус ПДВ.

Депозит се плаћа на рачун предузећа број: 160-384039-28, код банка Интеса. Депозит за локал уплаћује се у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате. Доказ о уплаћеном депозиту доставља се најкасније до истека рока за достављање писмених понуда. Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа када Одлука о давању под закуп пословног простора буде коначна. Учесник на јавном огласу чија понуда је прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од достављања коначне Одлуке не закључи уговор о закупу пословног простора.

 1. Време трајања закупа: пет година.
 2. Обезбеђење плаћања закупнине: најповољнији понуђач је дужан пре уласка у посед/закључења уговора да положи: бланко сопствену меницу, са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине. У случају да закупац не плаћа уредено закупнину, за пословни простор који је издат у закуп, закуподавац ће наплатити меницу за износ дугованих закупнина.
 3. Разгледање пословног простора радним даном од 12-14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 23.05.2022. године.
 1. Рок за достављање понуда је 24.05.2022. године до 10 часова, када ће се извршити и отварање понуда и доношење одлуке о избору најповољније понуде.
 1. Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуде са једнаком закупнином, спровешће се поступак преговарања, непосредно након отварања понуда ако су понуђачи присутни, а ако нису присутни накнадно ће им Комисија одредити рок за одлучивање између понуђача који имају једнаку цену, приликом чега су у обавези да приложе уредно пуномоћје.
 1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду.

Исправна понуда мора да садржи:

 1. доказ о уплати депозита у целости,
 2. износ понуђене закупнине, најниже у висини почетне цене из тачке 2. овог огласа, са назнаком да се увећава за ПДВ.
 3. – за физичка лица-име и презиме, број личне карте и јединствени број грађана ЈМБГ,

– за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број МБ, оверену фотокопију акта о регистрацији,

– за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа понуђача.

За правна лица и предузетнике подноси се уверење пореске управе министарства

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење  надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

 1. Понуде се подносе закључно са 24.05.2022. године, под условом да стигну на адресу предузећа, улица Велики парк бб. 31000 Ужице до 10 сати. Неблаговремене и неуредне понуде се одбацују без разматрања. На затвореној коверти мора да стоји не отварај, као и да на коверти стоји назив пословног простора на који се понуда односи, површина локала и адреса где се налази а на полеђини адреса и број телефона понуђача.
 1. Јавно отварање понуда извршиће се у просторијама Јавног предузећа Велики парк, 24.05.2022. године у улици Велики парк бб. са почетком у 10 сати.
 1. Све додатне информације можете добити на телефон 0313518761, од 08-15 часова, и на телефон 0648792858- Данијел Вукајловић.

Јавна расправа о нацрту предлога прихода и расхода Града Ужица – ребаланс I за 2022. годину

Јавна расправа о нацрту предлога прихода и расхода Града Ужица – ребаланс I за 2022. годину одржаће се у Великој сали Градске куће у четвртак 26. маја 2022. године у 17 часова.

Грађани своје предлоге и примедбе могу слати ОВДЕ до 29. маја.

План прања улица за уторак 26. април

У оквиру пролећног прања улица, данас, 26.04., у складу са временским условима перу се следеће улице:

 • Ужичких хероја
 • Норвешких интернираца са паркингом
 • Хиландарска
 • Плато око пијаце
 • Пора

Ризла се ручно чисти у улици Пора.

Велика чистилица чисти улице: Београдску, Учитељску и Пору.

Апелујемо на грађане да склоне возила да не би дошло до оштећења на њима и да заобилазе делове града који се перу .

Први скуп наставника српског језика и књижевности у РЦУ

У просторијама Регионалног центра за професионални развој  запослених у образовању одржан је Први скуп наставника српског језика и књижевности Златиборског округа.

Наставнике је поздравила директорка РЦУ Милена Вићевић, која је изразила задовољство што су се окупили у идеји да размењују своја методичка, стручна, педагошка и књижевно-стваралачка искуства. Директорка је изразила наду да ће се дружења и организивање стручних скупова и уметничких програма наставити и у будућности.

Стручним темама представиле су се професорке књижевности: Оливера Шопаловић, Биљана Ваљаревић, Марија Миловић и Тања Зечевић. Успешни предавачи, веома корисна предавања и задовољна публика наставника показују да је скуп успео и да су наставници спремни да на нивоу града формирају Друштво наставника српског језика и књижевности, уз пуну подршку Регионалног центра.

Овај скуп је уприличен поводом обележавања Доситејевог дана и значајне мисије нашег просветитеља и првог министра просвете Доситеја Обрадовића, а на препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

17. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-22/22
Датум: 12. април 2022.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

             Седница ће се одржати 20. априла 2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем:

Санација квара на челичном цевоводу ка Севојну

Због санације квара на челичном цевоводу  ДН450 код асфалтне базе Нискоградње, у среду 13.04.2022.године у периоду од 22h до 06h наредног дана без воде ће остати потрошачи у следећим улицама:

 1. Део улице Милоша Обреновића – од Радничке до Севојна – ( Темпо, OMV пумпа, МОL пумпа, стара бетоњерка Златибора, Царинарница, котларница Топлане)
 2. Улица Сењак
 3. Део улице Мендино брдо (зграде на Сењаку)
 4. Улица Стојана Обрадовића
 5. Улица Мајора Тодоровића и део потрошача улице Мајора Гавриловића
 6. Нискоградња
 7. Бојовића насеље
 8. Подстаница Загорчићи
 9. Севојно (већи део), подстанице, генерала Арачића и Мајке Јевросиме ( Ваљаоница бакра, Ваљаоница алуминијума, школа, вртић…)
 10. Рујевац

Постављање табли са називима улица и кућним бројевима

У оквиру процеса ажурирања адресног регистра у четвртак 7. априла почеће радови на обележавању улица, постављањем табли са кућним бројевима и називима улица.

Нови називи улица дефинисани су Одлуком о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града Ужица.

Молимо грађане за сарадњу и разумевање.

Активности ЈКП Водовод

Приортитет у раду ЈКП “Водовод” и данас је предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима. Радиће се на детекцији и санацији кварова у Улици Димитрија Туцовића, Царинској улици и у Луновом Селу.

Активности ЈКП Нискоградња за среду 30. март

ЈКП ” Нискоградња” наставља припрему за асфалтирање у улицима Милутина Бојића и Крцуновој, затим у МЗ Стапари, као и у насељу Гај у Севојну.

Данас је у плану асфалтирање паркинга на простору срушене поште, као и оштећених површина у Трнавцима у Градској општини Севојно и наставак асфалтирања оштећених тротоара у Улици Момчила Тешића.