Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Центар

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-90/17
28.04.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка ВИИИ Број 404-91/17 од 23.03.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број ВИИИ 404-117/17 од 05.04.2017. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза.

3. Врста предмета јавне набавке: радови.

4. Природа и обим радова и основна обележја радова: Израда асфалтног застора; Л=40м; П=100м2; набавка тампона и рад машина на уградњи тампона и асфалта.

5. Место извођења радова: МЗ Центар

6. Предмет јавне набавке: Радови на путној инфраструктури у МЗ Центар.

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство; односно радови на путевима – 45233140-2.

7. Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на путној инфраструктури у МЗ Центар (радови); ЈН VIII Број 404-90/17 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 16.05.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10. Понуда са варијантама није дозвољена.

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 16.05.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, дипл.економиста milica.nikolic@uzice.rs .

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о доделу уговора можете преузети ОВДЕ

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Одлуку о обустави поступка можете преузети ОВДЕ

Обавештење о обустави поступка можете преузети ОВДЕ.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања Града Ужица за 2017.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017.години(број:2240-101-3/2017 од 18.04.2017.године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД УЖИЦЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба и Град Ужице финансирају незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Током трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:

– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем

– 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем

– 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:

а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),

в)категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;

и испуњава следеће услове:

– да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

– да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;

– да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

– да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе филијала Ужице у Ужицу, задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и Акционим планом Града Ужица:

о има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,

о нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,

о није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање);

– да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;

– да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

– да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

– захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за послодавце адвокате – решење о упису у Именик адвоката;

– уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;

– извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

– извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

– извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или

– извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;

– доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица, и то:

 • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање – образац М-А),
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се филијали Ужице-Железничка 22, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Ужице или преузети са сајта www.nsz.gov.rs и сајта Града Ужица (преузми ОВДЕ).

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму и мишљења Локалног савета за запошљавање Града Ужица. У циљу провере испуњености услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр. Критеријуми Бодови

 1. Кадровски капацитети Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 25

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 20

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 10

 1. Дужина обављања делатности Пословање од 5 и више година 25

Пословање од 3 до 5 година 15

Пословање од 1 до 3 године 10

Пословање до 1 године 5

 1. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 25

51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 20

31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 15

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10

До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 5

Није било запослених по завршетку програма стручне праксе 0

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје 25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2013. до 2017. године.

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, односно незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем, Градом Ужицем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

– фотокопија/очитана лична карта,

– фотокопија картице текућег рачуна.

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

– стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

– оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом;

– доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

– достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

– организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;

– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;

– омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

– обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у филијали Ужице, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Града Ужица до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

Позив за подношење понуда – Услуге чишћења водопривредних објеката од значаја за град, водотоци другог реда

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-156/17
25.04.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-156/17 од 25.04.2017. године,

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

3. Врста предмета јавне набавке: услуге.

4. Предмет јавне набавке: Услуге чишћења водопривредних објеката од значаја за град,водотоци другог реда,

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на регулацији река и радови на заштити од поплава – 45246000-3.

5. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: www.uzice.rs

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца –

7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Услуге чишћења водопривредних објеката од значаја за град, водотоци другог реда (услуге): VIII Број 404-156/17 – НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 09.05.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 09.05.2017. године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

11. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

13. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Марија Аћимовић, дипл.правник marija.acimovic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Измену конкурсне документације можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.

Добијена средства за пројекат изградње Трим стазе у Великом парку од Министарства омладине и спорта

Град Ужице је препознато као неко ко има квалитетне пројекте и у последње време резултат тога је све већи број пројеката који су финансирани од стране министарстава.
Од 57 пројеката са којима су градови и општине конкурисали код Министарства омладине и спорта, пројекат изградња „Трим стазе“ у Великом парку у Ужицу је оцењен међу најбољима и за његову реализацију добијено је 2,2 милиона динара што је међу највећим износима које министарство додељивало.
Циљ пројекта је да се створе услови за активно учешће младих у друштву, стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у јединицама локалне самоуправе, прилагођених потребама свих категорија младих.

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Буар

Град Ужице
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-93/17
24.04.2017. године
Ужице

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка ВИИИ број 404-93/17 од 24.04.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима и Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број ВИИИ 404-117/17 од 05.04.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза

3. Врста предмета јавне набавке: радови.

4. Природа и обим радова и основна обележја радова: израда асфалтног застора,л=330м; П=820м2.Набавка тампона и рад машина на уградњи тампона и асфалта.

5. Место извођења радова:МЗ Буар

6. Предмет јавне набавке: Радови на путној инфраструктури у МЗ Буар.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи путева- 45233120-6.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на путној инфраструктури у МЗ Буар(радови); ЈН VIII Број 404-93/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 08.05.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10. Понуда са варијантама није дозвољена.

11.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 08.05.2017. године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста, slavisa.projevic@uzice.rs

Ивана Дрчелић,  дипл.економиста, ivana.drcelic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора  можете преузети ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.

Његово преосвештенство Владика Жички Г. Јустин отворио изложбу у Историјском архиву

Прилком отварања изложбе „Митрополит Јосиф Цвијовић, духовник и ратник“ у Историјском архиву његово преосвештенство Владика Жички Г. Јустин обраћајући се присутнима је истакао „Данас овом изложбом ми се подсећамо, Митрополита Јосифа Цвијовића, духовника и ратника, а свако подсећање је везивање човека за вечност. Требало је тада у то време бити не само духовник него и ратник, и увек је у нашим просторима овде потребно бити не само духовник него и ратник, овде не ратујемо често пута са непријатељима видиљивим него и невидљивим а он као велики духовник наше цркве ратовао је са духовима поднебесија, духовима таме“.
“Ова поставка је прилика да се шире јавно мнење упозна са делом и ликом Митрополита, човека који је из нашег краја, чије велико дело и велика жртва нису довољно познати у овом крају. Они који знају лик и дело Митрополита Јосифа, знају за његов рад, пре свега на просвећивању и образовању православног живља у Краљевини Југославији, његов велики допринос и помоћ свом крају, посебно свом селу Дрежнику где је учествовао у изградњи цркве и школе.
Треба посебно нагласити да је он заједно са архијерејима и члановима Светог Синода Српске Православне цркве радио на чувеном меморандуму који је упознао светско мњење са злоделима који су у Хрватској учињени српском народу и српској цркви. Тако велики човек заслужује да му се одужимо памћењем а његови дрежничани су му се одужили изградњом Спомен дома, музеја Митрополиту Јосифу Цвијовићу који се налази у непосредној близини српске цркве у Дрежнику”- истакао је градоначелник Ужица Тихомир Петковић.

Формирана Ужичка aкадемска парламентарна унија

Потписивањем Споразума између Скупштине града и девет средњошколских и студентских парламената формирана је прва у Србији, Ужичка академска парламентарна унија.
Циљ оснивања уније, по речима председника Скупштине града Бранислава Митровића, је афирмација младих талентованих ђака и студента и њихово укључивање у процес доношења скупштинских одлука.
„Желимо да промовишемо праве вредности, као што су знање, истина, волонтеризам, хуманост, истинољубље, вера и друге добре ствари. Такође, председници ђачких и студентских парламента убудуће ће присуствовати седницама Скупштине града, а биће и консултовани приликом доношења одлука битних за младе људе овог града“, навео је Митровић.
Новоформирана унија имаће Председништво и Савет. Председништво ће чинити председник Скупштине града и председници свих ђачких и студентских парламената. Савет ће чинити професори из свих образовних установа у граду и председник Савета за младе. Савет има саветодавну улогу и пружаће помоћ Председништву приликом доношења одлука.

Еко Хостел “Републик”

Еко Хостел Републик налази се у Ужицу на 5 минута хода од главне улице и десет минута од аутобуске станице. Хостел располаже са 30 лежајева у приватним и вишекреветним собама, приватним паркингом, бесплатним интернетом и бесплатним топлим напитцима за госте.
Сав намештај и ентеријер је ручно направљен а хостел тематски прати Ужичку Републику.
Понуда је разноврсна као и гости који посећују Ужице од када ради хостел. До сада су долазили гости из преко 70 земаља света а њихови утисци рефлектују квалитет услуге и домаћински однос према госту.
Хостел користи обновљиве изворе енергије, штедљиве туш батерије, штедљиву расвету и коришћењем биоразградивих средстава за чишћење минимализује своју утицај на животну средину.
У хостелу се врши прмарна селекција отпада који тако селектован одлази на регионалну депонију . Информативни материјали хостела имају функцију да подижу еколшку свест гостију и указују на значај подршке локалној економији куповином домаћих производа, коришћењем јавног превоза и помагања локалној заједници. Оријентисаност пословне филозофије хостела ка заштити животне средине и подизању еколошке свести има за циљ да мотивише локалну заједницу да се понаша одговорно у својој средини.

Адреса:
Жеље Ђурића 34
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 510 087
+381 (0) 64 322 6316
е-mail: reception@republik.rs
сајт: www.republik.rs

Етно парк “Терзића авлија”

Етно парк “Терзића авлија”, као сеоско туристичко домаћинство, из околине Ужица, у селу Злакуса представља једну врсту музеја на отвореном и затвореном.

Датира са почетка 20. века, као типично сеоско домаћинство из околине Ужица, са старим кућама и окућницом као што су салаш, шупа, млекар, бунар, качара…

Етно парк Терзића авлија је и седиште Етно удружења Завичај које је основано са циљем неговања културе, традиције, обичаја, старих заната и развој села кроз поспешај сеоског туризма и очувања животне средине. Терзића авлија је уједно и зачетник сеоског туризма у Злакуси, Граду Ужицу и синоним за сеоски туризам златиборског краја и често је место студијских посета за многе групе нових даваоца услуга у сеоском туризму у Србији и ван њених граница.

Терзића авлију данас чине:

 • апартмани за смештај гостију у сеоском туризму
 • угоститељски део (крчма качара и летња башта која је у ствари амбијентални део некадашњег домаћинства)
 • камп за планинаре (места за шаторе, са обезбеђеним мокрим чворовима и прикључцима за електричну енергију)
 • музејски део (са богатом збирком експоната почев од римског периода, Турске владавине, Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине Југославије, све до периода СФРЈ, учионица из периода Другог светског рата, поставка ткачнице, грнчарске радионице, изложбе ТРИ ВЕКА ГРНЧАРИЈЕ У ЗЛАКУСИ …)
 • галерија са библиотеком (са великм бројем наслова, која је на располагањима и гостима који у етно парку бораве на бази пансиона)
 • продавница сувенира (грнчарија, народна ношња, етно сувенири …)
 • летња позорница (на којој се дешвају бројна културна дешавања попут Ускршњег дечијег концерта, фестивала вокалних солиста Распевана авлија, Сабора изворног стваралаштва ЗЛАКУСА И ПЕСМИ И ИГРИ …)

Од Етно парка Терзића авлија полазе маркиране кружне пешачке стазе (у укупној дужини 60 km) које спајају етно парк са најзначајнијим туристичким објектима у околини – спомеником природе Потпећка пећина, спомеником у облику камене пирамиде из Другог светског рата на највишем врху села Градина одакле се пружа величанствен поглед под 360 степени на врхове Златибора, село Дрежник, долину реке Рзава, Овчар, Каблар, злакушко, узићко и потпећко поље, затим са Рошком бањом, реком Рзав, мајданом у селу Рупељево где злакушки грнчари ваде једну од сировина  за израду свог посуђа…

Поред обиласка музејског дела и услуга преноћишта, организованим туристичким понудама етно парк нуди могућност организовања пролазних ручкова, презентацију старог грнчарског заната, посете грнчарским домаћинствима и Потпећкој пећини, пешачење маркираним пешачким стазама, мини фолклорне концерте Етно удружења „Завичај”, изложбе и презентације израде народне ношње, организовање мањих семинара и слично.

Етно парк „Терзића авлија” је седиште Етно удружења „Завичај” и отворена је за посете преко целе године.

Адреса: Злакуса бб, 31 205 Севојно, Ужице
тел: +381 (0) 31 546 118
+381 (0) 69 546 1180
e-mail: terzicaavlia@gmail.com

Aпартмани “Зелени чардаци”

Комплекс Зелени чардаци садржи више објеката размештених у живописном зеленилу – конаке Извор, Жубор и Славуј, летњиковац и клупе за одмор, отворено огњиште, роштиљ, пекару, простор за игру деце и смештај кучних љубимаца.

Саградјени од дрвета и камена уз коришћење квалитетних, еколошки подобних материјала, смештајни простори су добро организовани, функционални и изузетно пријатни за боравак и одмор. Сви апартмани имају добро обезбеђено грејање, подно, радијаторима, каминима у комбинацији са каљевим пећима, у сваком се налази ТВ пријемник са сателитским и домаћим програмом, телефон. Кухиње су опремљене у потпуности у духу савремених потреба припремања и конзумирања хране.

Изграђени у потпуности од дрвета и других природних, еколошких материјала, апартмани су оплемењени топлим бојама, квалитетном расветом и етнографским и уметничким детаљима који све просторе овог јединственог туристичког комплекса чине изузетно здравим и пријатним за дужи боравак, одмор и рекреацију.

Клуб, смештен у конаку Жубор, уређен је за седење, дружење, разговоре или стручне скупове, састанке, семинаре, радионице. Са око 20 места, ТВ пријемником, баром и чајном кухињом, као и седењем испред конака, на отвореном, нуди велике могућности опуштеног, спонтаног или организованог окупљања гостију који су смештени у Зеленим чардацима, јер је само њима намењен.

Зелени чардаци су смештени у уређеном парку, на пространој зеленој ливади испресецаној стазама за шетњу, потоком који жубори, зеленилом и цвећем у коме су размештене клупе за одмор, опуштање и пријатно дружење. У парку су организована места за роштиљ, отворено огњиште као изазов за припремање традиционалних јела у земљаним посудама.

За децу је организован простор за дружење и упознавање животиња, клацкалице и љуљашке…

Адреса:
Тара
тел: +381 (0) 31 859 551, +381 (0) 11 311 9002
е-mail: zelenicardaci@yahoo.com
сајт: www.zelenicardaci.net