Набавка армирано бетонских цеви – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19 и 92/23)

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Број:001307903 2024 07500 009 003 405 001

Датум: 10.04.2024. године

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број 001307903 2024 07500 009 003 405 001 од 10.04.2024. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора извођењу радова на одржавању трупа пута и система за одводњавање, у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку dobara чија је процењена врадност мања од 1.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Назив и ознака из општег речника набавке: цеви  – 44163100  

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене. 

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број 001307903 2024 07500 009 003 405 001 Набавка армирано бетонских цеви – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 17.04.2024. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 17.04.2024. године у 11:15 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица. 

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лице за контакт:  Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs

 

 

 

 

 

Радови на одржавању зелених површина трупа пута – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19 и 92/23)

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Број: 000981786 2024 07500 009 003 405 001

Датум: 14.03.2024. године

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19 и 92/23) и Одлуке о покретању поступка набавке број 000981786 2024 07500 009 003 405 001 од 14.03.2024. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване привредне субјекте да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о извођењу радова на одржавању зелених површина трупа пута у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара када набавку спроводи јавни наручилац.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.
CPV ознака – 45112710 – радови на пејзажном уређењу зелених површина.
Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.
Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs
Начин подношења понуда и рок:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену „Понуда за набавку број 000981786 2024 07500 009 003 405 001 Радови на одржавању зелених површина трупа пута“ – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 21.03.2024. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 21.03.2024. године у 11:30 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе Града Ужица у Малој сали.
Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је потписано од стране одговорног  лица понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на интернет страници наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Лицe за контакт: Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19 и 92/23)

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Број:000367601 2024 07500 009 003 405 001

Датум:08.02.2024. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број 000367601 2024 07500 009 003 405 001 од 07.02.2024. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора извођењу радова на одржавању трупа пута и система за одводњавање, у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена врадност мања од 3.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на одводњавању и површински радови  – 45232451   

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број 000367601 2024 07500 009 003 405 001 Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 14.02.2024. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 14.02.2024. године у 11:30 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. 

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лице за контакт:  Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs

 

 

 

 

 

Услуга радио и ТВ преноса седнице Скупштине града – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12. став 1. тачка 2) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19 и 92/23)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број: 000135092 2024 07500 009 003 405 001

Датум: 02.02.2024. године

На основу члана 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број 000135092 2024 07500 009 003 405 001 од 31.01.2024. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа Града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка набавке: Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет набавке:Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге радија и телевизије  – 92200000-3.

Предмет набавке обликован у две партије, и то:

Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2024. години.

Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2024. години.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници.

Иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку: „Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града, са назнаком партије за коју се понуда подноси;  број: 000135092 2024 07500 009 003 405 001– НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 08.02.2024. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 08.02.2024. године у 11:15 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 1. 10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 2. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана отварања понуда и одлука ће бити објављена на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 4. Лица за контакт: Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs.

Обезбеђење имовине и запослених Градске управе Града Ужица – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 3) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19 и 92/23)

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

IV Број: 404-19/24
Датум: 22.01.2024. године

 

На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19 и 92/23) и Одлуке о покретању поступка набавке број IV 404-19/24 од 22.01.2024. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване привредне субјекте да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о пружању услуга обезбеђења имовине и запослених Градске управе Града Ужица у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку друштвених и других посебних услуга из члана 75. Закона чија је процењена вредност мања од 15.000.000,00 динара када набавку спроводи јавни наручилац.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

CPV ознака – 79710000 – услуге обезбеђења (друштвене и друге посебне услуге – прилог 7).

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број IV 404-19/24 Обезбеђење имовине и запослених Градске управе Града Ужица“ – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 29.01.2024. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 29.01.2024. године у 11:30 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе Града Ужица у Малој сали.

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на интернет страници наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лицe за контакт: Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

План јавних набавки за 2024. годину

 

План јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

Прву измену Плана јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

Другу измену Плана јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

Трећу измену Плана јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

Четврту измену Плана јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

Пету измену Плана јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

Шесту измену Плана јавних набавки за 2024. годину, можете преузети ОВДЕ.

План набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС број 91/2019 и 92/2023)

 

План набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Прву измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Другу измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Трећу измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Четврту измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Пету измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Шесту измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Седму измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Осму измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Девету измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Десету измену плана набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС, број 91/2019 и 92/2023), можете преузети ОВДЕ.

Plan nabavki za 2024. godinu na koje se ne primenjuju odredbe ZJN (Sl. gl. RS, br.91/19 i 92/23)

 

План набавки за 2024. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (“Сл. гласник РС” бр.91/19 и 92/23),  донет у складу са Правилником о ближем уређењу поступка јавних набавки, набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, можете преузети ОВДЕ.

Набавка и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-161/23
Датум:14.07.2023. године

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број VIII 404-161/23 од 12.07.2023. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о  набавкци и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена врадност мања од 3.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број VIII 404-161/23 Набавка и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја“ – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 19.07.2023. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 19.07.2023. године у 12:30 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs

 

 

 

 

Набавка и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН („Сл ужбени гласник РС“ број 91/19)

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-161/23
Датум: 14.07.2023. године

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број VIII 404-161/23 од 12.07.2023. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о  набавкци и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена врадност мања од 3.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

 

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број VIII 404-161/23 Набавка и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја“ – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 19.07.2023. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 19.07.2023. године у 12:30 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. 

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs