Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Телеком Србија а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:        001898244 2024 07500 007 001 380 001

Датум:      21.06.2024.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – „ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекат: „Радио-базне станице UЕU116 UЕL116 UЕO116 UЕJ116 UЕ – Немањина (базен)“ ради реконструкције, која се налази у улици Немањина бр.150, у Ужицу, на кат. парцели бр. 3792/4 КО Ужице, на објекту (Градски базен Ужице) предузећа ЈП „Велики парк“ д.о.о. Планирана је замена комплетног антенског система и додавање GMS-a. Постојеће антене се мењају сановим антенама.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица.

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Теразије Севојно доо

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број: 001532562 2024 07500 007 001 380 001

Датум: 21.06.2024.год.

 

На  основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „TERAZIJE SEVOJNO“ ДОО Севојно, Првомајска бб, ПИБ: 107783603, матични број 20871628, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња објекта за производњу круте амбалаже и објекта за складиштење сировина“,на кат. парцели 3716 КО Севојно, улица Првомајска бб, у Севојну, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број 001532562 2024 07500 007 001 380 001 од 04.06.2024 године да за напред наведени пројекат потребна је израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта. Студија израђује се на основу пројекта изведеног објекта, податкa о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57. Решење можете погледати ОВДЕ.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “WRD METALI “doo

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-09/11

Датум: 03.06.2024.год.

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на  основу  члана 63., члана 68. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23)  даје следеће:

 

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења – „WRD МЕТАЛИ“ ДОО, Ужице, матични број: 20726474, ПИБ: 107024203 , ул.Београдска 2, Ужице, је дана 29.05.2024. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-9/11 за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада који се налази бр. на кат. парцели број 2443/9 КО Буар, у ул. Пора бб, Ужице. Захтев за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, издато под бројем VI 504-9/11 од 16.03.2022. године, регистарски број дозоле 06/1.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 30 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица.

Продужен рок за пријаве за Наградни конкурс за избор најлепшег дворишта

У складу са Програмом коришћена средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2024.годину, Град Ужице расписује,

 

НАГРАДНИ КОНКУРС

за избор најлепшег дворишта

 

Конкурс је расписан у следећим категоријама:

  • Најлепше уређено приватно двориште
  • Најлепши балкон – тераса
  • Најуређенији простор око вишепородичних стамбених објеката

Сви заинтересовани могу се пријавити радним даном  у просторијама Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица, Петра Ћеловића бб (Шарена сала) и на e-mail адресу ekologija@uzice.rs. У пријави навести име и презиме власника, адресу, број телефона, категорију за коју се пријављује и  приложити три фотографије дворишта (балкона).

Право учешћа на конкурсу имају сви становници Града Ужица који у претходне две године нису награђивани. Рок за подношење пријава је продужен и трајаће до  31.05.2024.године.

Комисија ће по истеку рока конкурса извршити обилазак пријављених дворишта (балкона), извршити бодовање по утврђеним критеријумима и прогласити победнике по категоријама.

Средстава за награде у свакој категорији обезбеђена су у Буџертском фонду за заштиту животне средине Града Ужица.

Додатне информације заинтересовани могу добити на телефон 592-421.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Теразије Севојно” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број: 001532562 2024 07500 007 001 380 001

Датум: 17.05.2024.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., чл. 29. и чл. 30 Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

Носилац пројекта TERAZIJE SEVOJNO“ ДОО Севојно, Првомајска бб, ПИБ: 107783603, матични број правног лица 20871628, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекат „Изградња објекта за производњу круте амбалаже и објекта за складиштење сировина“, на кат. парцели 3716 КО Севојно, улица Првомајска бб, у Севојну, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ЗЛАТИБОР ГРАДЊА-КОП” д.о.о.

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI        Број: 502-21/23

Датум: 19.04.2024.год.

На  основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) доноси:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ZLATIBOR GRADNJA – KOP“ ДОО Ужице, Радничка бб, Ужице, МБ: 20560541, ПИБ: 106234500, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Постројење за производњу бетона“, изграђено на кат. парцели 9843/28 КО Ужице, улица Милоша Обреновића.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-21/23 од 09.04.2024 године да за напред наведени пројекат потребна је израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину предметног пројекта. Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, податкa о емисији и резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градској управи Града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57. Решење можете погледати ОВДЕ.

 https://uzice.rs/wp-content/uploads/2024/04/RESENJE.pdf

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Златибор градња-коп” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI        Број: 502-18/23

Датум: 15.09.2023.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., чл. 29. и чл. 30 Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

Носилац пројекта ZLATIBOR GRADNJA – KOP“ ДОО Ужице, Радничка бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину за пројекат „Постројење за производњу бетона“, изграђено на кат. парцели 9843/28 КО Ужице, улица Милоша Обреновића. Капацитет постројења износи 70-75 m3/час са ± 10% одступања, односно 168-180 тона готовог бетона за један час.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.

Обавештење о достављању података за израду Локалног регистра извора загађивања

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

 

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воду и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр.135/04, 36/09, 36/09 – др.закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16, 76/2018 и 95/2018) и Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013, 98/2016, 72/2023), у обавези да Извештаје доставе као електронски документ, уносом података у информациони систем Националног регистра који се налази на сајту Агенције за заштиту животне средине, који се налази на линку http://www.sepa.gov.rs , и тако генерисане извештаје доставе у Локални регистар извора загађивања надлежном Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој Градске управе за урбанизам и имовинско – правне послове Града Ужица до дана 31.03.2024. године на адресу електронске поште tatjana.karadarevic@uzice.rs .

Правно лице или предузетник, обвезник извештавања за локалне регистре, који у години за коју се подаци достављају, у својим постројењима није имао активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било какве врсте отпада, доставља јединици локалне самоуправе изјаву о неактивности до 31. марта текуће за претходну годину. Наведена изјава, потписана квалификованим електронским потписом се доставља у електронском облику (pdf формат фајла) на адресу електронске поште tatjana.karadarevic@uzice.rs .

Правилник  о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података може се преузети на линку: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-metodologiji-izradu-registra-izvora-zagadjivanja.html

За све додатне информације, контакт особа је Татјану Карадаревић: телефон 031/ 592-422 е-mail: tatjana.karadarevic@uzice.rs

 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ЈП “Путеви Србије”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI   Број: 502-13/23

Датум:  23.02.2024. године

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра бр. 282, 11000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње државног пута IБ реда бр. 28 (М-19.1) Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница обилазак Ужица, на потезу Злативорски пут (петља „Сурдук“) -Сињевац-Волујац, ( km 0+000-4+845km), на КП у КО Ужице, КО Буар и КО Стапари, на територији града Ужица, заведен под бројем 000495020 2023.

У складу са чл. 3. став 1.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се могао извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Примедбе и мишљење на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бриграда 1, Нови Београд.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника, дана 08. марта 2024. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе Ужице, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице.

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-07/23

Датум: 02.02.2024. године

 

На основу члана 25. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта –„ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887 Решењем VI број 502-07/23 од 22.02.2024. године дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице UЕ103 UЕU103 UЕO103 UE – Ратарска“ ради реконструкције, која се налази у улици Ратарска бр.12, у Ужицу, на кат. парцели бр. 289, КО Ужице, Град Ужице, на пословном објекту предузећа „Стабил Про“ д.о.о. На локацији је планирано додавање GMS900 система (UЕO103).

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09), и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на Интернет адреси Града Ужица www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.