Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице
31/01/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БЕОГРАД

 

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеhе:

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу, на кп. бр. 7735/2 и 7744/1 КО Ужице, Град Ужице, заведено под бројем 353-02-3056/2021-03.

Увид у донете Решење о потреби предметне студије  може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија бр. 426,као и на  службеном сајту Министарствa https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/doneta-resenja-i-zakljucci/resenja-o-potrebi-izrade-proene-uticaja сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог  обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана  од дана објављивања овог огласа. Решење можете погледати ОВДЕ.