Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ГАГА ПРЕВОЗ" доо
31/10/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ГАГА ПРЕВОЗ” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «ГАГА ПРЕВОЗ ДОО» Чајетина, матични број 20531932, ПИБ: 106110894,  ул. Златиборска бр.27, Општина Чајетина, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Радионица за поправку аутобуса са помоћним објектом – перионицом и засебним пословним објектом»  који се планира са изградњом на кат. парцели број 1513/1 КО Качер, Бела Земља, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-23/19 од  30. oктобра 2019. године да  за напред наведени пројекат: «Радионица за поправку аутобуса са помоћним објектом – перионицом и засебним пословним објектом», није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта  на животну средину. У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, да се налази на периферији градског насеља и да је локација добро повезана са ширим окружењем, а просторним капацитетом задовољава потребе предузећа.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.