Јавна набавка - Услуга вршења стручног надзора над изградњом кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони "Крчагово" у Ужицу
31/05/2019

Јавна набавка – Услуга вршења стручног надзора над изградњом кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони “Крчагово” у Ужицу

ГРАД УЖИЦЕ
Градоначелник
Комисија за јавну набавку
II Број 404-136/19
31.05.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о донацији број 401-636/18 потписаног 3.12.2018. између Града Ужица и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у Републици Србији и Одлуке о покретању поступка јавне набавке II Број 404-136/19 од 31.05.2019. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДОНАЧЕЛНИК
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице- Градоначелник Град Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуге

Предмет јавне набавке: Набавка услуге стручног надзора на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони “Крчагово“ у Ужицу.

3. Врста предмета: услуге.

Предмет јавне набавке: Набавка услуге стручног надзора на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони“Крчагово “ у Ужицу.
Назив и ознака из општег речника набавке:
71520000 – Услуге грађевинског надзора

5. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку услуге стручног надзора на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони“Крчагово “ у Ужицу, ЈН II Број 404-136/19- НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 14.06.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 14.06.2019. године до 12,00 часова часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.

14. Заинтересовано лице може путем мејла тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде уколико мејл стигне радним даном после 15 часова, сматра се да је стигао првог наредног радног дана.
15. Лица за контакт су:
Александар Тасић,дипл.инжењер за заштиту жив.средине, aleksandar.tasic@uzice.rs,
Славиша Пројевић, дил. Економиста, slavisa.projevic@uzice.rs

 

 

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Записник о отварању понуда
Извештај о стручној оцени понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора