Jавна презентација УП за изградњу  стамбеног објекта на кат.парц.бр. 612/1 КО Ужице, град  Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу  стамбеног објекта на кат.парц.бр. 612/1 КО Ужице, град  Ужице. Стручни обрађивач Никола Секулић ПР архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, одговорни пројектант Никола Секулић, дипл.инж.арх. Наручилац Дејан Лазић и Ивана Лазић, Симе Милутиновића 122/Б, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 30.09.2022.године до 7.10.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу  стамбеног објекта на кат.парц.бр. 612/1 КО Ужице, град  Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 07.10.2022.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију можете погледати ОВДЕ.

 

Урбанистички пројекат за изградњу једнопородичног стамбеног објекта на кат.парц.број 5677/1 КО Мокра Гора, град Ужице

Урбанистички пројекат за изградњу једнопородичног стамбеног објекта на кат.парц.број 5677/1 КО Мокра Гора, град Ужице

Јавни увид поводом израде Измене и допуне ПГР „Севојно“

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

         Измене и допуне ПГР „Севојно“

 

Скупштина града Ужица донела је 20.04.2022. године Одлуку о изради Измене и допуне ПГР „Севојно“  („Сл. лист града Ужица“, број 19/22).

Jавни увид одржаће се од 2. септембра 2022.године до 19.септембра 2022. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 19.9.2022. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 7.10.2022. године у Великој сали града Ужица, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ.

Јавни увид поводом израде Измене и допуне ПДР „Касарна IV пук“  у Крчагову

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

                        Измене и допуне ПДР „Касарна IV пук“  у Крчагову

 Скупштина града Ужица донела је 09.06.2022. године Одлуку о изради Измене и допуне ПДР „Касарна IV пук“ Крчагово(„Сл. лист града Ужица“, број 26/22).

Jавни увид одржаће се од 2. септембра 2022.године до 3.октобра 2022. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 3.10.2022. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 7.10.2022. године у Великој сали града Ужица, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Мотеријал за јавни увид можете преузети ОВДЕ.

Рани јавни увид поводом израде ППППН за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНОГ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОЖЕГА, УЖИЦЕ И АРИЉE

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 88/22.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 1. ДО 15. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградaма скупштина града Ужица и општина Пожега и Ариље.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 15. септембра 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Материјал за рани јавни увид можете погледати ОВДЕ.

Рани јавни увид поводом израде Изменa и допуна Плана детаљне регулације “Међај”, у Ужицу

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

                                                                                                                                                                                                                                                     поводом израде

            Изменa и допуна Плана детаљне регулације “Међај”, у Ужицу. Скупштина града Ужица донела је 28.12.2021. године Одлуку о приступању Изменама и допунама Плана детаљне регулације „Међај“ у Ужицу („Службени лист града Ужице “, број 61/21 од 28.12.2021.године). На основу Одлуке о приступању Изменама и допунама Плана детаљне регулације.

Рани јавни увид одржаће се од 19. августа 2022.године до 2. септембра 2022. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Измена и допуна Плана детаљне регулације „Међај“ у Ужицу („Службени лист града Ужице “, број 61/21 од 28.12.2021.године) организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

 

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања раног јавног увида, закључно са 2.9.2022. године.

Материјал за рани јавни увид