Јавна презент ација УП за кат. парцелу број 8049 КО Ужице, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

                  за кат. парцелу број 8049 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је предузеће за пројектовање и консалтинг „ИДЕАСТУДИО“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Иван Д. Петронијевић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Иван Д. Петронијевић, дипл.инж.арх., Наручилац Неолекс доо Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 21.06.2024.године до 28.06.2024. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за кат. парцелу број 8049  КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 28.06.2024.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију

 

Рани јавни увид

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/2020, 52/2021и 62/2023)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

                                                            поводом израде

Изменa и допуна Плана генералне регулације  “Ужице-централни део“ II  фаза, Табана, Ужице

            Скупштина града Ужица донела је 25.04.2024. године Одлуку о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације  “Ужице-централни део“ II фаза, Табана, Ужице („Сл. лист града Ужица“, број 16/24).

 

Рани јавни увид одржаће се од 31. маја 2024.године до 17. јуна 2024. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде изменa и допуна Плана генералне регулације  “Ужице-централни део“ II фаза, Табана, Ужице организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања раног јавног увида, закључно са 17.06.2024. године.

Материјал за рани јавни увид

Јавна презентација УП за изградњу објеката у функцији еко и етно туризма на кат.парцели бр.2965 КО Кремна, потес Коњска Река, Кремна, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу објеката у функцији еко и етно туризма на кат.парцели бр.2965 КО Кремна, потес Коњска Река, Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је биро за пројектовање „Урбан концепт“, одговорни урбаниста Јелица Пашић Јовановић, маст.инж.арх., Наручилац Станић Мирјана и Станић Александра.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 15.05.2024.године до 22.05.2024. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду ради изградње стамбено – пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити формирана од кат.парцела бр. 9052,9053,9054,9055/5,9055/6,9061 и делова кат.парцеле бр. 9055/1 и 9055/4, све КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 22.05.2024.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију

 

Јавна  презентација УП За изградњу стамбено- пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити фомирана од на кат.парцела број 4077,4078,4081,4082 и 4083, све КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

    За изградњу стамбено- пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити фомирана од на кат.парцела број 4077,4078,4081,4082 и 4083, све КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је биро за пројектовање „Урбан концепт“, одговорни урбаниста Јелица Пашић Јовановић, маст.инж.арх., аутор идејног решења Ремонтни центар д.о.о. Ужице, одговорни пројектант дипл.инж.арх. Загорка Берчег Перишић, Наручилац Ивица Павловић пр „MOJ STAN UE“.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 15.05.2024.године до 22.05.2024. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за За изградњу стамбено- пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити фомирана од на кат.парцела број 4077,4078,4081,4082 и 4083, све КО Ужице , град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 22.05.2024.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Материјал за јавну презентацију

Јавна презентација УП за урбанистичко – архитектонску разраду ради изградње стамбено – пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити формирана од кат.парцела бр. 9052,9053,9054,9055/5,9055/6,9061 и делова кат.парцеле бр. 9055/1 и 9055/4, све КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за урбанистичко – архитектонску разраду ради изградње стамбено – пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити формирана од кат.парцела бр. 9052,9053,9054,9055/5,9055/6,9061 и делова кат.парцеле бр. 9055/1 и 9055/4, све КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је биро за пројектовање „Урбан концепт“, одговорни урбаниста Јелица Пашић Јовановић, маст.инж.арх., Наручилац Срђан Перишић из Београда.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 15.05.2024.године до 22.05.2024. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду ради изградње стамбено – пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити формирана од кат.парцела бр. 9052,9053,9054,9055/5,9055/6,9061 и делова кат.парцеле бр. 9055/1 и 9055/4, све КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 22.05.2024.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију

Измена и допуна ПДР-а„Турист“   

Подручје које је обухваћено Планом налази се у просторној целини Ужице, КО Ужице, на градској плажи, лева обала реке, северозападно од регулисаног корита реке Ђетиње, између Улице Михаила Илића на северозападу и Улице 1300 каплара, која уједно представља југоисточну границу обухвата Плана.

Простор који је предмет урбанистичке разраде чине парцеле које су изграђене (кат. парцеле бр. 8180/1 и 8180/4) и неизграђене парцеле (8181/2, 8180/3 и 8190/2) и одређен је двема ободним саобраћајницама – Улицом Михаила Илића и Улицом 1300 каплара. Припада ужој контактној зони градског центра. У складу са Основним Планом, спроведена је препарцелација, тако да су од к.п.бр. 8180/1, 8180/2, 8180/3, 8180/4 и 8190/2 све ко Ужице, настале две нове грађевинске парцеле, парцела за планирану трафо станицу (к.п.бр. 8180/5) и грађевинска парцела за планирани пословно стамбени објекат (к.п.бр. 8180/1). Обухват измена и допуна Плана, није се мењао у односу на основни План.

У централном делу предметног простора, на старој кат. парцели бр. 8180/1, налази се објекат хотела “Турист”, на старој кат. парцели бр. 8180/4 налази се објекат у функцији угоститељства, који се не користи. Колски и пешачки приступ постојећим објектима је из Улице 1300 каплара. Колски и пешачки приступ старим кат. парцелама бр. 8181/2, 8180/3 које су биле у функцији становања је из улице Михаила Илића.

Простор детаљне урбанистичке разраде је третиран као део целине градске плаже са становањем по ободу и овим Планом је предложено образовање грађевинске парцеле од целих и делова кат. парцела бр. 8181/2, 8180/3, 8180/1, 8180/4 и 8190/2, површине око 28а 98m2, што је и спроведено према основном Плану, па су сходно томе формиране нове катастарске парцеле, 8180/1, 8180/5 и 8180/6 све ко Ужице. Новоформиране кат. парцеле 8180/5 и 8180/6 ко Ужице, опредељене су за јавно земљиште (ТС и за саобраћајницу). Простор се са југоисточне стране наслања на широки појас регулације површина јавне намене – Улица 1300 каплара и регулисано корито реке Ђетиње. Из тих разлога, овај простор поседује значајан потенцијал превасходно за комерцијално-услужне делатности у функцији основне намене (спортско-рекреативног центра), али и за развој вишепородичног становања, са аспекта величине грађевинске парцеле, широког појаса регулације површина јавне намене са којом се граничи, добре повезаности са центром града.

Измене и допуне ПДР-а Касарна IV пук

Основни плански документ, План детаљне регулације ” К асарна IV пук” у Крчагову I фаза , је
донет на седници Скупштине града Ужица I број 350 72/13 од 24.09.2013.г. и објављен у “Сл.
листу града Ужица”, број 17 6/13
На основу
Одлуке о приступању израде Измен а и допуна Плана детаљне регулације “Касарна
IV пук”, у Крчагову I фаза, која је донета на седници Скупштине града Ужица 09.06.2022 . године
((“Сл. лист града Ужица”, број 26/22), урађен а је ова измена и допуна планског документа на
Локалитет има 1 и 2 са ци љем да се прошире капацитети за реа лизацију комерцијалних
садржаја као претежне намене, ради обезбеђења локација за будући развој комерцијалних
садржаја са припадајућом инфраструктуром и подстицање развоја локалне економије и
отварање нових радних места.

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“

Повод за израду Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“  у Ужицу  је Одлука о усвајању предлога концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на територији града Ужица на основу добијеног позитивног мишљења Републичке комисије за јавно приватно партнерство и концесије број 27/21 од 6. септембра.2021.године („Сл. лист града Ужица, број 52/2021) на кат.парц.бр. 8454/1 КО Ужице.

Изради плана Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“  у Ужицу  (у даљем тексту План) приступа се на основу Одлуке о изради плана Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“  у Ужицу („Службени лист града Ужице “, број 61/21 од 28.12.2021.године), заведена под бројем: I број 350-144/21, донете од стране Скупштине града Ужице на седници одржаној дана 28.12.2021. године.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, измена општих правила парцелације, правила уређења и грађења у циљу усклађивања реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације;

– стварање услова за издавање неопходних дозвола.

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“