Јавна презентација УП реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

и

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Краља Милутина 10а

11000 Београд

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Институт за архитектуру и урбанизам Србије Булевар краља Александра 73/II, oдговорни урбаниста је др Ана Никовић дипл. инж. арх. и др Божидар Манић, дипл. инж. арх., наручилац УП је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 07.01.2022.године до 14.01.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија бр.1. у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52, или Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

 

 

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 07.01.2022. године.

Обавештење о продужење јавне презентације УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта на к.п бр. 1844 и 1843/3 све  КО Севојно

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

Објављује продужење јавне презентације УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно, у трајању од 24.12.2021. године до 31.12. 2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је СГР МОДУЛ, одговорни урбаниста Небојша Милошевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Александар Дејић маст. инж.грађ. Наручилац Урбанистичког пројекта је Катмар доо.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржана је у периоду од 03.12.2021.године до 10.12.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћенa је Оливера Ћирковић, дипл-просторни планер, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 31.12.2021.године.

Оглас је истакнут  на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 26.11.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Јавна  презентација УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице, град Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је АГ биро Д.О.О. Ужице, Курлагина 10, oдговорни урбаниста је Ана Папић, дипл. инж. арх., наручиоци УП су Биљана Пејић и Мишо Пејић из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 31.12.2021.године до 10.01.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 24.12.2021. године.

Jавнa презентацијa УП за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Политбиро ДОО Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Јанковић З. Миленка, дипл. инж. арх., наручилац УП је Грујичић Ивко из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 31.12.2021.године до 10.01.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 24.12.2021. године.

Јавна  презентација УП За изградњу стамбеног објекта на  кат. парцели број 776/1 КО Ужице, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу стамбеног објекта на  кат. парцели број 776/1 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП АГ Биро Д:О:О:, Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Ана М. Вујовић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Јелић Марија и Јелић Мирослав, Пожешка 1, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 24.12.2021.године до 31.12.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат стамбеног објекта на  кат. парцели број 776/1 КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 31.12.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све КО Севојно

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,9/2020 и 52/21), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за

изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је СГР МОДУЛ, одговорни урбаниста Небојша Милошевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Александар Дејић маст. инж.грађ. Наручилац Урбанистичког пројекта је Катмар доо.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 03.12.2021.године до 10.12.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћенa је Оливера Ћирковић, дипл-просторни планер, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 10.12.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 26.11.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице

 

Јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације стамбено туристичког комплекса„Калуђерске Баре-југ“

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ стамбено  туристичког комплекса„Калуђерске Баре-југ“

Скупштина града Ужица донела је 12.8.2021. године Одлуку о изради Плана детаљне регулације стамбено туристичког комплекса „Калуђерске Баре-југ“ („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Jавни увид одржаће се од 12. новембра 2021.године до 13. децембра 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 13.12.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 24.12.2021. године у Великој сали града Ужица, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид

 

Јавни увид поводом израде ПГР-a „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА  

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20, 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА

 

Скупштина града Ужица донела је 07.06.2018. године Одлуку о изменама и допунама одлуке о приступањању изради Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ („Сл. лист града Ужица“, број 26/18).

Jавни увид одржаће се од 29.октобра 2021.године до  29. новембра 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања  јавног увида материјал за  јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 29.11.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 06.12.2021. године у Великој сали града Ужица, у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ

 

Скупштина града Ужица донела је 12.08.2021. године Одлуку о приступањању изради Плана детаљнене регулације „Комерцијално-спортска зона у Турици“ Ужице  („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Рани јавни увид, у трајању од петнаест дана, одржаће се од 15.10. 2021.године до  29. 10. 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).. Такође, материјал за рани јавни увид биће доступан и у просторијама Месне канцеларије у Турици дана 15-ог, 22-ог  и 29.10 2021. године.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације „Комерцијално-спортска зона у Турици“, Ужице организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 29.10.2021. године.

Материјал за рани јавни увид

Јавна  презентација УП за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Никола Секулић предузетник, Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта су Маријана Чолић и Александра Михаиловић из Ужица.

Циљ израде урбанистичког пројекта је урбанистичко –архитектонска анализа и дефинисање правила регулације и нивелације предметне локације ради добијања предуслова за нову градњу породично-стамбеног објекта.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 24.05.2021.године до 01.10.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52 закључно са 01.10.2021.године.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 17.09.2021. године.