Успешно завршен 50. Србија рели

Јубиларни 50. Србија рели завршен је доделом признања најбољима, на Тргу партизана, одакле је у петак увече све и почело. Победницима је пехаре уручио чувени Крум Дончев, петоструки победник Србија релија, вишеструки првак Бугарске, али и шампион Србије из 2012. године. Тиме је рели сезона окончана, а сада следи период анализе и решавања бројних детаља и проблема како би се „краљевска“ аутомобилска дисциплина вратила на славне стазе успеха и популарности.

Орхан Авџиоглу и екипа ТОК спорт, остаће уписани у историју нашег највећег и најзначајнијег аутомобилског такмичења, као победник 50. јубиларног издања.  Друга позиција припала је доминантној посади с краја првог дана, Стајков/ Кваратскелија (најбољи у ЕРТ 2 конкуренцији), а последњи степеник подијума, уједно и победа у RC3 класи Европског рели трофеја, иде у руке бугарском тандему Игњат Исаев/ Јордан Јорданов. Многобројна публика је заиста уживала у мајсторијама ових, али и свих осталих посада, које су увеличале велики јубилеј српског аутомобилског спорта.

У недељу су на програму била четири специјална испита, по два пута Дубоко (9,31 км) и Голден (30 км) у контра смеру у односу на суботу.
Без места на подијуму, али с још једном победом у Шампионату Србије, на четвртом месту укупно завршавају Ђанлука Роко и Јован Исаиловић. Они су још једном славили у домаћој „генералци“, испред новог- старог шампиона, посаде Рабреновић/ Хенел, и још једном одличног тандема Жељко Милутиновић/ Александар Петричевић, који су убедљиво најбољи и у својој класи III, где је нови шампион Александар Дучић у недељу одустао. Друго и треће пласирани за домаће бодове завршавају на седмој и осмој позицији у генералном пласману, испред  Словенаца, Рока Јеркича и Кристијана Прелаза, а место међу 10 најбољих заузима још једна турска посада, Окур Мендереш/ Уфук Улучак.

Завршетак релија донео је велику радост за ужичку посаду Лука Которчевић/ Дејан Пејић, пошто су они забележили нову победу пред својим навијачима над Томом Никитовићем и Синишом Милановићем, победу за коначну титулу шампиона Србије у класи II. За разлику од њих, Зоран Милисављевић и Владан Костић су суботњу титулу у најмањој класи, „мали Н“, „прославили“ прилично озбиљним излетањем. Беспотребно, по виђењу челника клуба „FAM MM power“, који су се борили и ипак изборили за нову клупску шампионску титулу. У недељу је најмањом класом доминирала  млада бајинобаштанска посада Лазар Благојевић/ Марко Милановић, искусни Ненад Филиповић и Небојша Јовановић су други, а суботњи победници, Ненад Мирковић и Борко Митровић, после техничких проблема завршавају на позицији три.

 

Јавна набавка – Набавка 87 таблета за потребе Града Ужица

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-298/17
25.09.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-298/17 од 3.07.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице- Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 

 1. Врста поступка јавне набавке:Јавна набавке мале вредности добара

 

 1. Врста предмета: добра.

 

 1. Предмет јавне набавке: 87 за потребе града Ужица.

Назив и ознака из општег речника набавке:

– 30230000 – Рачунарска опрема

 

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети лично у просторијама наручиоца Град Ужице Димитрија Туцовића 52, Ужице, канцеларија 47, уз оверено и потписано пуномоћје , сваког радног дана од 8 до 15 часова, до истека рока за подношење понуда, или се може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом  Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.
 2. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности добара, ЈН IV број 404-298/17- НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 4.10.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 4.10.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лица за контакт су: Александар Ристовић, aleksandar.ristovic@uzice.rs, Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs ; телефон 031/590-138

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора за набавку таблета можете погледати ОВДЕ.
Обавештење о закљученом можете преузети ОВДЕ.

План прања улица

План прања улица у дневној смени

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска, део
 4. Солунска
 5. Косанчићева
 6. Церска
 7. Студеничка
 8. Јакшићева
 9. Војводе Маслаћа
 10. II пролетерске
 11. Страхињића Бана, део
 12. Олге Ђуровић
 13. Царинска
 14. Жеље Ђурића
 15. Бошка Бухе
 16. Јоже Јехличке
 17. Пролаз испод железничке станице
 18. Међај поред Скале
 19. Војводе Бојовића
 20. Стазе у великом парку

План прања улица у ноћној смени

I група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Св. Саве
 4. Краља Петра I (П. Ћеловића -Сланушка)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића (Доварје – Алексића мост)

II група

 1. Ристе Тешића
 2. Војводе Демира
 3. Улица Теразије
 4. Радничког батаљона, део
 5. Кнеза Лазара, први део
 6. Страхињића Бана, доњи део
 7. Омладинска
 8. Паркинг код стадиона

Јавна расправа о нацрту локалног антикорупцијског плана (ЛАП) Града Ужица

На основу члана 164. тачка 3. и члана 165. Статута града Ужица

(”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), организује се

 

ЈАВНА РАСПРАВА

О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП)

ГРАДА УЖИЦА

  

Јавна расправа ће се одржати 29.09. (петак) 2017. године  у Великој сали Градске куће са почетком у 17:00 часова.

Позивају се заинтересовани, одборнице и одборници, чланови Градског већа, начелници Градских управа,  представници месних заједница, организација и удружења, средстава јавног информисања, грађани и остали заинтересовани субјекти да узму учешће у расправи.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                               Бранислав Митровић с.р.

Нацрт локалног антикорупцијског плана (ЛАП) Града Ужица можете преузети ОВДЕ

 

 

 

 

 

Aсфалтиран део пута у Улици Радована Драговића

У претходним данима ЈКП Нискоградња је завршила асфалтирање дела Улице Радована Драговића у насељу Царина у дужини од 220 метара. Дужина целог пута је око 600 метара што би требало да буде завшрено у току наредне године. Вредност радова је око милион динара, од чега је учешће мештана 33%  а остали део новца финансирао је Град Ужице. У питању је инвестиција од великог значаја и трећи путни правац у МЗ Царина који је урађен у овој години.

Ускоро се очекује и асфалтирање Улице Милоша Обреновића и дела Радничке улице:

“Пошто су сви радови на изради кишне канализације завршени, у наредном периоду ЈКП Водовод ће извршити санацију својих прикључака, а потом у наредним данима очекује нас почетак активности на изради нове коловозне конструкције у Улици Милоша Обреновића и делу Радничке улице” истакао је директор ЈП Ужице развој Никола Максимовић.

Град Ужице је потписао и уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о суфинансирању изградње атарских путева за ову годину. Укупна вредност радова је 15 милиона динара.

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовића бр.52
тел. 031/592-422;
факс.031/513-469

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН
НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, спровело је поступак издавања дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији града Ужица, оператера «КРИПТОН-МДС» Д.О.О. Севојно, матични број 21258148,  шифра делатности 4677, улица Драгачевска бб, Севојно, Град Ужице. Уз захтев за издавање дозволе оператер «Криптон-МДС» Д.О.О. Севојно је 24.08.2017.године доставио сву потребну документацију за издавање дозволе прописану Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, па је надлежни орган могао да спроведе поступак и донесе предметно решење.

У поступку припреме предметне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева за издавање предметне дозволе. У остављеном року није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности.

Приликом разматрања захтева, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, ценећи целокупну достављену документацију коју је оператер «Криптон-МДС» Д.О.О. Севојно,  поднео уз захтев, оценила је да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада идентификованог у одељку В. тачка 4.4. те се од 18.09.2017.године уписује у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом  под редним бројем 12.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у улици Петра Ћеловића бб., у Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Обавештење објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs дана 21.09.2017.године.

 

 

Радови на прикључењу старог топловода у Улици Николе Пашића на топловод у Омладинској улици

У току викенда (23. и 24.септембра) ЈКП Градска топлана ће изводити радове на прикључењу старог топловода у Улици Николе Пашића на топловод у Омладинској улици и укидању дела старог топловода следећом динамиком:

У суботу 23.09.  – припрема и почетак радова на тротоару раскрснице улица Николе Пашића и Омладинске (код Ауто мото савеза).

У недељу 24.09. – прекопавање Омладинске улице на наведеној раскрсници, обустава саобраћаја за време трајања грађевинских радова до момента постављања платформе за прелаз возила.

Трајање машинских радова прикључења старог топловода у Улици Николе Пашића на топловод у Омладинској улици и укидање дела старог топловода, по процени ЈКП Градска топлана трајаће до среде 27.септембра.

Ужице спремно за 50. Србија рели

Ужице спремно дочекује 50. Србија рели, и са организацијске, али и од стране такмичара који су већ почели да пристижу, а 21. септембар, дан уочи церемонијалног старта на Тргу партизана, велики део њих искористио је за упознавање стаза, па су организована по два пролаза брзинцима. Додатне информације за публику која се већ одавно „загрева“ у ужичком крају дате су и на конференцији одржаној у Свечаној сали Градске куће Ужице.

Бранислав Пијевић је, у име организатора, АМСС и Спортског и ауто картинг савеза Србије, уз захвалност на сусретљивости Граду Ужицу, Полицијској управи Ужице, као и фирми „Нискоградња“ која је ових дана радила на попуњавању удараних рупа на стазама, рекао „да је јубилеј, сам по себи вредан пажње јер само одржавање аутоспортске традиције већ пола века значи да у нама живи дух спорта и дух такмичења, а да Србија, макар по интересовању за овакве манифестације не заостаје иза својих суседа са којима су некада заједно вожене трасе ЈУ релија“.

Најавивши догађања наредних дана, Пијевић је подсетио да је церемонијални старт у петак 22. септембра у 20:01 часова на Тргу партизана, али да ће сви такмичари већ у 18 часова бити у центру града, тако да и грађани, дружењем са возачима, могу мало боље да упознају дражи релија. Наредног дана, 23. септембра, први стартује СС Локва у 09:39 часова, да би потом уследили СС Дубоко у 10:07, потом Локва 2 у 11:45, Дубоко 2 у 12:13, и на крају Голден 1 и Голден 2 у 14:41, односно у 16:54.

У недељу 24. септембра возе се специјални испити Дубоко у 9:49 и 12:30 и Голден у 10:22 и 13:03. Укупна дужина итинерера је 368,36 км, а 11 специјалних испита вози се на 184,72км. Градски брзинац планиран у част јубилеја, на жалост, није могао бити реализован из техничко безбедоносних разлога, будући да су у Ужицу у току радови на изградњи кружног тока у ужем центру града, па је и редован саобраћај отежан. За учешће на релију пријавило се 38 такмичара, а међу њима су и бугарски, турски и словеначки возачи, укупно 15 страних посада.

Доајен релија, Владица Рабреновић, подсетио је да „овај рели вози од 1997.“, што значи и да је његова каријера обележена и традицијом ЈУ, односно Србија релија. Иако познаје стазе, Рабреновић и његов дугогодишњи сувозач Питер Хенел, поново су обишли, како је рекао „већ познате стазе, а пласман, за који очекујемо да ће бити добар, биће неизвестан јер долазе Турци са добрим аутима“, па је његов стимуланс у овом релију и „борба знањем“.

Његов сувозач, Хенел, такође дели оптимизам вође посаде с обзиром да већ добро познаје брзинце, и истакао је да то није разлог да се ове године не потруде да буду бржи, и у односу на претходне године, и у односу на конкуренте.

Дејан Крчевинац, у улози домаћина, ове године наступа за Ужице Рели Тим, и  током сезоне није имао среће да освоји један од пехара, али му Србија рели пружа прилику за нови тест и себе као возача и аута који је већ спреман.

Паркиште је ,ове године померено, па је уместо уобичајеног простора у АМСС, лоцирано на старој теретној железничкој станици, где се већ увелико припремају возила за предстојећу трку.

Организатор је, уз позив публици да изађе да подржи релисте, скренуо пажњу да се морају поштовати мере безбедости и упуства редара и људи из организације, у интересу и одржавања такмичења, и безбедности учесника и сваког од гледалаца лично.