План прања улица

Уколико временски услови дозволе у плану је прање улица:

 1. Сердара Мићића
 2. Мајданска –део
 3. Стефан Првовенчани
 4. Никола Алтомановић
 5. М .Пећинар
 6. Бранислав Нушић
 7. Херцеговачка део
 8. М.Ракић
 9. Градска
 10. Д.Максимовић
 11. М.Илић

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 23.03.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у Месној заједници Царина.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

Измењено радно време пијаца

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће услед новонастале ситуације и мера које се спроводе у оквиру ванредног стања, пијаце радити у измењеном радном времену.

Зелена пијаца “Липа”  радиће у времену од 06,00 до 15,30 часова (недељеом од 06,00 до 13,00 часова). Време за истовар робе је од 06,00 до 09,00 часова.

Инфо-телефон: 031 / 514-249  и 064 / 820-32-87

Робна пијаца “Међај” радиће у времену од 06,00 до 15,30 часова (недељеом од 06,00 до 13,00 часова).

Инфо-телефон: 031/514-249 и 031 / 512-153

Обавештење о спровођењу поступка Јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Шарган-Мокра Гора”

Обавештење о спровођењу поступка Јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Шарган-Мокра Гора” можете погледати ОВДЕ.

152. седница Градског већа: За време ванредног стања Зелена пијаца ће радити од 6 до 15,30 часова

Ужице, 19. март: Градско веће је данас усвојило одлуку којом је одређено радно време Зелене пијаце у Ужицу, у време ванредног стања. За време ванредног стања у Републици Србије, ужичка Зелена пијаца ће радити од 6 до 15,30 часова, сваког радног дана.

Ова Одлука ступа на снагу и почиње да се примењује од данас.

Одлука о радном времену Зелене пијаце у Ужицу у време ванредног стања

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 31/20), члана 80. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица” број 4/19) и  члана 15. Одлуке о о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Ужица (“Службени лист општине Ужице” број 03/02, 6-1/06, 05/07 и 20/09 и “Службени лист града Ужица”, бр. 38/14 и 10/2017), Градско веће града Ужица на седници одржаној 19.03.2020.године донело је

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У  УЖИЦУ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

Радно време Зелене пијаце у Ужицу, за време Ванредног стања у Републици Србији, је од 06,00 часова до 15,30 часова сваког дана.

       Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Члан 3.

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ужица”.

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће
III број 16/20-3
19.03.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелник

Тихомир Петковић

 

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ЕКО МОУНТАИН” Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број:504-2/20
Датум: 19.03.2020.год.

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН, ул. Радише Бугариновића бб, Севојно је овом органу поднео Захтев VI број 504-2/20-II од 27. фебруара 2020.године за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица.

У поступку припреме предметне дозволе, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева за издавање предметне дозволе. На основу спроведеног поступка и оцене достављене документације овај орган је утврдио да је оператер ЕКО МОУНТАИН испунио све услове за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији Града Ужица. Оператер ЕКО МОУНТАИН је након спроведеног поступка уписан у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под редним бројем 14. Важност дозволе за транспорт неопасног отпада је од 16.03.2020.год. до 16.03.2025. године.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење је објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs дана 19.03.2020.године. Решење можете погледати ОВДЕ.