Одлука о радном времену Зелене пијаце у Ужицу у време ванредног стања
19/03/2020

Одлука о радном времену Зелене пијаце у Ужицу у време ванредног стања

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 31/20), члана 80. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица” број 4/19) и  члана 15. Одлуке о о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Ужица (“Службени лист општине Ужице” број 03/02, 6-1/06, 05/07 и 20/09 и “Службени лист града Ужица”, бр. 38/14 и 10/2017), Градско веће града Ужица на седници одржаној 19.03.2020.године донело је

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У  УЖИЦУ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

Радно време Зелене пијаце у Ужицу, за време Ванредног стања у Републици Србији, је од 06,00 часова до 15,30 часова сваког дана.

       Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Члан 3.

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ужица”.

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће
III број 16/20-3
19.03.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелник

Тихомир Петковић