Ужице Харбину, Харбин Ужицу

Пре месец ипо дана Град Ужице се одазавао позиву за помоћ свог братског града Харбина у борби са корона вирусом, пославши у Кину 20 хиљада заштитних маски, најбољих које су у том тренутку биле на тржишту у нашој земљи. Град Харбин и кинески народ то није заборавио и врло брзо су се понудили да помогну, како Републици Србији, тако и граду Ужицу.

Заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић истакао је да је ужички братски град Харбин понудио сву расположиву помоћ граду Ужицу, у потребној медицинској и заштитној опреми.

“То је један веома леп гест који је последица челичног пријатељства Народне Републике Кине и Републике Србије и слободно можемо рећи председника Србије Александра Вучића и председника Кине Си Ђинпинга” – рекао је Станисављевић.

“Упутили смо их на Амбасаду Републике Кине у Београду да видимо на који начин могу да се достава средства из разлога што постоје проблеми са транспортом. У наредних неколико дана ћемо видети шта нам је најпотребније од медицинске, као и заштитне опреме.”

Новембар 2018. – градоначелник Ужица Тихомир Петковић и градоначелник кинеског града Харбина Сун Џ на потписивању Споразума о братимљењу

Подсетимо да су 2018. године градоначелник Ужица Тихомир Петковић и градоначелник кинеског града Харбина Сун Џ потписали Споразум о братимљењу, а у знак пријатељства у насељу Пора озваничена је Харбинска улица и отворен Парк пријатељства. Том приликом делегација Харбина је исказала намеру да овај парк опреми неопходним мобилијаром и додатним садржајима, као и да финансира реновирање кошаркашког и фудбалског игралишта која се налазе у склопу парка, све у функцији спортских активности, пре свега најмлађег становништва овог дела града. То што су обећали недавно су и испунили. Тако сада на Пори имамо у Парку пријатељства справе за вежбање, недалеко је и реконструисани спортски комплекс.

Новембар 2019. – Градоначелник Ужица Тихомир Петковић и председник Градског народног конгреса Харбина Џао Минг на отварању реконструисаног спортског комплекса на Пори

До братимљења Ужица и Харбина дошло је на иницијативу Линде Вонг, председнице Jихaи групе која је пре три године донирала средства за изградњу вртића на Пори, као и Николе Селаковића, генералног секретара председника Републике Србије.

Решење за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2020. години

Решење за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2020. години можете погледати ОВДЕ.

Пријаве због непоштовања одговарајућих одлука и уредби које је Влада Републике Србије донела од проглашења ванредног стања

За време трајања ванредног стања грађани могу поднети пријаве због непоштовања одговарајућих одлука и уредби које је Влада Републике Србије донела од проглашења ванредног стања, телефонским путем начелнику Одељења тржишне инспекције Ужице Раду Радивојевићу (телефон: 064/818-85-63) или шефу Одсека тржишне инспекције Ужице Љубиши Тешићу (телефон: 064/818-85-59), или путем електронске поште на: rade.radivojevic@mtt.gov.rs или ljubisa.tesic@mtt.gov.rs.

153. седница Градског већа: Пола милиона динара помоћи Здравственом центру

Градско веће је на данашњој седници одлучило да се из буџета исплатe новчана средства Здравственом центру Ужице за набавку неопходних средстава која су им потребна за рад у условима ванредног стања. Такође, донесена је одлука да ужичкa Предшколска установа за време трајања ванредног стања, не наплаћује од родитеља своје услуге и, истовремено, упућена препорука приватном вртићу да поступи идентично.

Градоначелник Тихомир Петковић рекао је да је на седници усвојен захтев Здравственог центра да им се помогне са 500 хиљада динара за набавку једног аспиратора, четири инхалатора и четири пулсна оксиметра, 10 дозера за течни сапун, као и за куповину 100 комплета постељине.

“Град је донео одлуку да ће издвојити тај новац. У свакодневном смо контакту са руководством болнице, стојимо им на располагању за све оправдане захтеве, и њима и Дому здравља. У позицији смо, као и држава, да имамо довољно новца, уколико ова епидемија не буде трајала превише дуго, да изађемо на најбољи могући начин из ње и да помогнемо јавном сектору и наравно колико будемо могли и свим другима који буду тражили помоћ” -навео је Петковић.

На седници Штаба за ванредне ситуације представници МУП-а, здравства, Црвеног крста, јавних предузећа известили су присутне да је стање у граду под контролом, да грађани немају разлога за бригу и да имамо капацитет да дочекамо ове теже дане на најбољи начин.

“Од сутра Црвени крст креће да дели првих 400 пакета социјално најугроженијим Ужичанима. Они који имају мање од 65 година пакете могу преузети у просторијама Црвеног крста, а за оне преко 65 година биће организована достава. Укупно је социјално најугроженијих између 1600 и 1700 наших суграђана. Градски штаб за ванредне ситуације разматра и могућност да се помогне пензионерима са најмањим примањима” истиче градоначелник.

Јавна набавка – Изградња и поправка потпорних зидова

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII ББрој: 404-84/20
Датум: 23.03.2020

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-84/20 од 23.03.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Изградња и поправка потпорних зидова
Назив и ознака из општег речника набавке: 45262620-3
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Изградња и поправка потпорних зидова
обим радова према приложеном предмеру радова; више врста радова:, земљани радови, а-бетонски радови, армирачки и остали радови.;
Место извођења радова: Град Ужице.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-84/20 Изградња и поправка потпорних зидова – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 24.04.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 24.04.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs.
Наташа Вукашиновић natasa.vukasinovic@uzice.rs

 

Јавна набавка – Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Број 022-65/20-168
24.3.2020. године
У ж и ц е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 022-65/20-168 од 24.3.2020. године

 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Градски центар за услуге социјалне заштите, ул. Видовданска бр. 32/а, 31000 Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса : www.uzice.rs
2.Врста наручиоца: Градски центар за услуге социјалне заштите
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Врста предмета: услуге.
5. Предмет јавне набавке је услуга: Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица.
Назив и и ознака из општег речника набавки: 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети са Портала управе за јавне набавке – www.ujn.gov.rs или са сајта града Ужица – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градски центар за услуге социјалне заштите, Видовданска бр. 32/а, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за услугу: Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица, ЈН број 022-65/20-168 – НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за подношење понуда: 1.4.2020. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 1.4.2020. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градског центра за услуге социјалне заштите, канцеларија број 2.
11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.
14. Лице за контакт: Христина Дабић, hristinadabic@yahoo.com

 

 

Градски културни центар придружује се акцији #останикодкуће

Градски културни центар придружује се акцији #останикодкуће и обавештава грађане да почиње са емитовањем снимака концерата из претходног периода на својој фејсбук страници. Концерти ће бити емитовани у премијерним терминима где ће публика и након тога моћи да их пронађе и погледа.

После емитовања снимка концерта загребачке групе ”Други начин” из 2016. године, следећи концерт који публика може погледати је концерт чувене београдске акустичне групе ”С времена на време” из 2017. године. Снимак концерта биће емитован у уторак, 24. марта од 21 час на фејсбук страници Градског културног центра. Иначе, пројекција ће уследити тачно 3 године након фантастичног троструког концерта у Градском културном центру.

Након тога, у петак 27. марта такође од 21 час биће емитован снимак 37. Смотре аматерског народног стваралаштва у Равнима из 2018. године. Дан касније, у суботу 28. марта биће приказана компилација снимака концерата из Градског културног центра одржаних током 2019. године.

У среду 01. априла од 21 час на нашој страници емитоваћемо концерт Камерног оркестра из Битоља који су наступили као Rock Symphony на Тргу Партизана 2018. године у оквиру програма Културног лета у нашем граду.

Након тога, у петак 03. априла у истом термину од 21 час можете погледати снимак концерта групе Сања Илић и Балканика из 2019. године.

Уколико пропустите премијере, снимак можете увек касније погледати јер ће бити доступан на њиховој фејсбук страници.

Акција добровољног давања крви у Црвеном крсту

Штаб за ванредне ситуације Града Ужица у сарадњи са Црвеним крстом организовао је акцију добровољног давања крви. Сви добровољни даваоци, крв могу дати у просторијама Црвеног крста до петка у термину од 13 до 16 часова.

“Ово је начин да сви наши суграђани, који се осећају добро и имају испод 65 година, дају свој допринос како бисмо обезбедили довољне количине крви у нашем граду” -навео је заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић.

“Иако је за сада стање по питању количина расположиве крви, стабилно, треба прикупити што веће количине крви да би у неком наредном периоду били спремни за друге сценарије”-истиче Станисављевић.