Јавна презентација урбанистичког пројекта
29/11/2019

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу и промену намене постојећег пословног објекта у гарни хотел на кат. парцели број 9874/4 КО Ужице, у Ужицу, ул. Крчагово бр.29.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 9874/4 КО Ужице, у Ужицу, ул. Крчагово бр.29, по захтеву инвеститора „Copper com“doo Севојно, Партизанска бб.

Стручни обрађивач УП је „Политбиро“ доо Ужице, Београдска бр.64, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0246 03. Наручилац УП је  „Copper com“doo Севојно, Партизанска бб.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 06.12.2019.године до 13.12.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају  јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и промену намене постојећег пословног објекта у гарни хотел на кат. парцели број 9874/4 КО Ужице, у Ужицу, ул. Крчагово бр.29, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52, закључно са 13.12.2019.године.

Оглас и материјал за јавну презентацију истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 29.11.2019. године.

 

Материјал за јавну презентацију урбанистичког пројекта можете преузети овде.

Опис

Преузимање

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта
Текст урбанистичког пројекта
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.1
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.2
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.3
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.4
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.5
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.6
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.7
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.8