План генералне регулације "Царина" у Ужицу
29/11/2019

План генералне регулације “Царина” у Ужицу

Планом генералне регулације “Царина” у Ужицу разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 554 ха.
Обухват Плана је североисточни део подручја града Ужица и чине га долине Царинског, Ристановића и Глуваћког потока, повезане Татинцем, Лазовином и Чакаревим брдом, а са југа и запада оивичене падинама Вујића брда и Ибишевог гувна.

Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење
простора у обухвату Плана.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Царина" у Ужицу
Текстуални део плана
Намена површина постојеће стање
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом
Графички део плана
Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне
Графички део плана
Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне
Графички део плана
План регулације површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површине јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Начин спровођења плана
Графички део плана