Измена и допуна ПГР "Крчагово" у Ужицу
29/11/2019

Измена и допуна ПГР “Крчагово” у Ужицу

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Измена и допуна ПГР "Крчагово" у Ужицу
Текстуални део плана
Обухват измена и допуна ПГР "Крчагово" у Ужицу
Графички део плана
План регулације површина јавне намене
Графички део плана
Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом
Графички део плана
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Начин спровођења плана
Графички део плана