Пројекат NEOLIFE презентован на 12. Годишњој конференцији Европске мреже за културни туризам у Гранади у Шпанији

Европска мрежа за културни туризам (ECTN) је препознала пројекат NeoLIFE као иновативни модел интерпретације културног наслеђа и омогућила представницима пројектног тима презентацију пројекта 25. октобра 2019. године на годишњој конференцији члановима мреже и партнерима у оквиру завршне конференције Interreg CHRISTA пројекта.

У оквиру сесије Trendvi, студије случаја и модели, методе, концепти и резултати представљени су циљеви, активности и очекивани резултати пројекта NeоLIFE са посебним фокусом на модел одрживог управљања археолошким музејом на отвореном у кањону реке Ђетиње. Презентација пројекта резултирала је иницијативом за чланство градова Ужице и Тузла у ECTN-у што отвара могућности за креирање партнерстава и размену искустава са осталим чланицама мреже и повећање видљивости туристичке понуде засноване на културном наслеђу оба града и прекограничног подручја.

Европску мрежу за културни туризам чине представници 29 земаља Европе који се састају једном годишње и презентују примере добре праксе, дискутују о новим трендовима на светском туристичком тржишту и проглашавају годишњег победника у категорији Дестинација одрживог културног туризма.


Пројекат “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeоLIFE” заједно реализују Град Ужице, Град Тузла, Средња уметничка школа Ужице и Општина Милићи. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII). Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Јавна набавка – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију службе за хитне интервенције здравственог центра у Ужицу

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-311/19
Датум: 25.10.2019.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-311/19 од 24.10.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију службе за хитне интервенције здравственог центра у Ужицу
Назив и ознака из општег речника набавке: 71320000-7 – услуге техничког пројектовања.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-311/19 Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију службе за хитне интервенције здравственог центра у Ужицу – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 05.11.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 05.11.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Ликовна изложба ”Три Краљице мира и слоге”

У понедељак, 28.октобра у 19.00 часова у Јокановића кући, у оквиру пројекта “Три краљице” који се, уз подршку фондације Western Balkan Fund, заједнички реализује у Бијелом Пољу, Ужицу и Зеници, биће отворена изложба ”Три Краљице мира и слоге”, аутора из Бијелог Поља Луке Јоксимовића, Владимира Јелића и Марка Тврдишића и одржана промоција збирке кратких прича “Три краљице” коју су издали Музеј града Зенице и Радио Бијело Поље.

Заједничка историја, култура, традиција народа и држава у нашем региону представљена је кроз причу о три владарке из средњег века – Милице Хребељановић из Србије, Катарине Косаче из Босне и Херцеговине и Маре Црнојевић из Црне Горе. Прича о три краљице илуструје средњовековне везе држава у региону и утицају три краљице на друштвено политички контекст времена у коме су живеле.
Три града, као партнери, после скоро седам векова, разноврсним програмима (изложбе, промоције књига, концерти) подсећају јавност на причу која сведочи о дубоким културним везама народа на овим просторима.

 

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 28.10.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Турица.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

План прања улица

У плану је прање следећих улица:

Дневна смена:

(ПЕТАК)

 1. Иве Андрића
 2. Устаничка
 3. Златиборска
 4. IV пука
 5. Бошка Бухе
 6. Јоже Јехличке

(НЕДЕЉА)

 1. Блок Липа
 2. Дечанска
 3. Вуколе Дабића
 4. Петра Ћеловића, доњи део
 5. Трг партизана, доњи део
 6. Хероја Луна од Златиборске до моста код јавне гараже
 7. Паркинг код музеја

Ноћна смена:

(ПЕТАК)

I  група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља ПетраI – од Улице Петра Ћеловића до Слануше
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића – од Улице Доварје до Прогреса

II група

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Димитрија Туцовића, део (Макси – РК “Прогрес”)
 4. Кнеза Лазара, први део
 5. Страхињића Бана, доњи део
 6. Омладинска
 7. Момчила Тешића
 8. Липа

Вашар “Петковица”

ЈКП “Биоктош”организује традиционални вашар Петковица 27. октобра 2019. године у времену од 06,00 до 19,00 часова, на локацији “Међај” од стране Железничког моста, дуж улици Михаила Пупина до Зрњевића воденице, улицом Међај закључно са новим мостом на Ђетињи.

У недељу 27. октобра вашар Петковица

ЈКП “Биоктош” организује традиционални вашар Петковицу у недељу 27. октобра у времену од 6,00 до 19,00 часова, на локацији “Међај” – улицом Михаила Пупина, дуж улице Међај и на простору моста Краља Александра.

На дан одржавања вашара саобраћај преко новог моста на Ђетињи се неће одвијати преко моста Краља Александра дуж улице Михаила Пупина само за нужне потребе (хитна помоћ, ватрогасци).

ЈКП “Биоктош” моли власнике паркираних возила на поменутим локацијама да исте уклоне.

 

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 28.10.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Турица.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

План прања улица

У плану је прање следећих улица:

(ЧЕТВРТАК)

Дневна смена:

I група

 1. Шумадијска
 2. Кнеза Михаила
 3. Курсулина
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Милована Глишића
 6. Војвођанска, други део
 7. Краља Петра I (од Росуља до Ужичке републике)
 8. Југ Богданова, горњи део

II група

 1. Јаворска
 2. Милића Косјеровића (део)
 3. Соколска
 4. Сремска (део)
 5. Гаврила Принципа (део)
 6. Браће Николић (део)
 7. Цара Душана
 8. Мајке Јевросиме
 9. Вишеслава Бугариновића

Ноћна смена:

I група

 1. Јована Дучића
 2. Кнегиње Љубице
 3. Југ Богданова, доњи део
 4. Видовданска
 5. Косовска
 6. Љубе Стојановића
 7. Петра Ћеловића, горњи део
 8. Краља Петра Првог, од Росуља до ул. Петра Ћеловић
 9. Немањина од споменика Незнаном јунаку

II група

 1. Миливоја Марића
 2. Хероја Дејовића
 3. Браће Чолић
 4. Радише Бугариновића
 5. Александра Вучковића
 6. Ада
 7. Орловац
 8. Марије Маге Магазиновић

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.