131. седница Градског већа: Усвојен Програм зимског одржавања улица, тротоара и локалних путева

Ужице, 28. октобар: На данашњој седници Градског већа усвојен је Програм зимског одржавања улица, тротоара, других јавних површина и локалних путева на подручју града за ову сезону. Програмом  је, кроз три групе приоритета, обухваћена 61 улица и 22 локална пута, као и путни правци од Хотела Оморика до Шумске куће и до репетитора Телеком. Регулисана су и питања организације одржавања, ангажоване механизације и обезбеђивања мешавине сољене ризле, на локације и у количинама које одређује савети месних заједница за улице које су од значаја а нису обухваћене Програмом. У овим случајевима, Посипање сољене ризле по тим саобраћајницама организује савет месне заједнице и мештани према потребама.

Чланови Већа донели су закључак којим је утврђен предлог где су одређена стајалишта која се могу користити у међумесном превозу путника и утврдили предлог о давању сагласности јавном предузећу Стан на измене и допуне Програма пословања за ову годину.

Јавна набавка – Радови на адаптацији простора за Регионални иновациони стартап центар у Ужицу

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-314/19
Датум: 28.10.2019. године

На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-314/19 од 28.10.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: „Радови на адаптацији простора за Регионални иновациони стратап центар у Ужицу“.
Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови – 45000000-7; постављање електротехничких инсталација – 45315100-9; радови на инсталацији вентилације и климатизације – 45331200-8; алармни системи за дојаву пожара – 31625200-5.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на адаптацији простора за Регионални иновациони стартап центар; обим радова према приложеном предмеру радова; архитектонско-грађевински радови, електроинсталације јаке струје, електроинсталације слабе струје, електроинсталације ЕМП и САУ, инсталације водовода и канализације и хидрантска мрежа, вентилација и климатизације, систем за дојаву пожара, опрема; место извођења радова:Регионални иновациони стартап центар у Ужицу.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-314/19 Радови на адаптацији простора за Регионални иновациони стартап центар у Ужицу – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 28.11.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 28.11.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Пројекција филмова међународног филмског фестивала Beldоcs

Пројекција филмова међународног филмског фестивала Beldоcs Eho биће у клубу Градског културног центра у периоду од 04. до 13. новембра. Остварења која ће бити приказана на ревији су:

4.11. -RBG

5.11.-Сплав

6.11.-Bird on wire/Leonard Cohen

11.11. Добродошли у Содому

12.11. На црној листи

13.11. Свеци, Саво и Србија

Почетак свих пројекција је у 20 часова, а улаз је слободан.

Концерт Руског народног оркестра

Концерт Руског народног оркестра “Рифей” биће одржан у петак 01. новембра у 18 часова у Амфитеатру Педагошког факултета у Ужицу. Концерт организује Град Ужице, Педагошки факултет у Ужицу, Српско-руски клуб и Удружење Ужичана у Београду.

Монодрама “Е мој Тодоре”

Монодрама “Е мој Тодоре” биће изведена на Малој сцени Народног позоришта у уторак 29. октобра са почетком у 20,30 часова.

Тодор Трајковић је шумадијски сељак који једнога дана одлучује да води дневник. Доскора је мислио „умерено и повремено“, а одскора мисли непрестано. „А кад српски сељак почне да мисли, то на добро не може да изиђе.“ Дневник постаје његов саговорник, пријатељ коме се исповеда. Сликовито, духовито, са смехом и подсмехом сагледава свет и описује људе и догађаје у свом селу Милошеву…

Текст: Бојан Љубеновић
Адаптација,режија и глума: Јанко Радишић

Цена карте је 200 динара.

Апел грађанима да комунални отпад одлажу у контејнере, а не у стубне корпе

ЈКП Биоктош најљубазније моли грађане да комунални отпад у ужој градској зони одлажу у најближе контејнере, а не у стубне корпе које су намењене искључиво ситном отпаду.

План прања улица

У плану је прање следећих улица:

Дневна смена:

(ПОНЕДЕЉАК)

I група

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска (први део)
 4. Солунска
 5. Косанчићева
 6. Церска
 7. Студеничка
 8. Друге пролетерске
 9. Јакшићева
 10. Војводе Маслаћа
 11. Страхињића Бана (горњи део)

II група

 1. Олге Ђуровић
 2. Царинска
 3. Жеље Ђурића
 4. Пролаз испод железничке станице
 5. Међај, поред “Скале”
 6. Војводе Бојовића
 7. Стазе у Великом парку

Ноћна смена:

(ПОНЕДЕЉАК)

I ГРУПА

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља ПетраI – од Улице Петра Ћеловића до Слануше
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића – од Улице Доварје до Прогреса

II ГРУПА

 1. Ристе Тешића
 2. Војводе Демира
 3. Теразије
 4. Радничког батаљона, део
 5. Димитрија Туцовића, део (Макси – РК ”Прогрес”)
 6. Кнеза Лазара, први део
 7. Страхињића Бана, доњи део
 8. Омладинска
 9. Паркинг код стадиона