Представљено решење тунела испод Кадињаче

На последњој седници Скупштине Града Ужица одржаној у среду 24. априла, представници Института за путеве из Београда презентовали су ужичком руководству и одборницима решење тунела испод Кадињаче.

Визуелизација вожње:

 

Србо Стаменковић добио улицу и мурал

У Ужицу је данас отворена улица која носи име Србољуб Срба Стаменковића. У присуству великог броја грађана, чланова породице и пријатеља у улици је откривен и мурал посвећен легенди српског и иностраног фудбала.

Србов син Небојша добио је на поклон дрес ФК Слобода од градоначелника Ужица Тихомира Петковића

„Сигурно је много догађаја и примера који би описали Србову љубав према Ужицу. Од свих путева који су били овенчани славом и новцем, он је увек бирао онај који води ка Ужицу. Ја сам поносан на свог оца и захвалан што су Ужичани препознали његову љубав и на овај начин му узвратили“, рекао је Србов син Небојша Стаменковић.

„Србо је у својих кратких 40 година са толико пријатеља, утакмица, победа и дриблинга имао толико тренутака којима се уписао у вечност. Ако сада ово негде горе слуша, част ми је да му поручим: „Мајсторе, ово је од твог Ужица за тебе““, рекао је градоначелник Ужица Тихомир Петковић.

Пре званичног дела отварања улице, у Градској кући је одржана свечаност „Србо и ми“ – петнаест аутентичних, личних и емотивних прича од петнаест појединаца из Србовог живота. Церемонији су присуствовале и фудбалске легенде Драган Џајић, Милован Рајевац, Милован Ђорић…

Подсетимо, Србољуб Србо Стаменковић, рођени Ужичанин, играо је за Црвену звезду од 1975. до 1981. године. Забележио је 58 званичних утакмица уз 18 постигнутих голова и учествовао у освајању три шампионске титуле (1977, 1980. и 1981. године). Одиграо је 24 меча у шампионату и девет пута се уписао у стрелце. У Америци је играо мали фудбал, у Мемфису, Балтимору и Сан Хозеу, и по томе се прославио. Сматра се најбољим играчем америчке лиге малог фудбала свих времена. Постхумно је уврштен у Америчку кућу славних малог фудбала 2011. године.

Србо је преминуо у 40. години живота после једне несреће, када је након пада доживео тешку повреду главе.

Извор: Курир/Град Ужице

Јавна набавка – Комуникационе услуге L3VPN и интернет

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV Број 404-130/19
25.04.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-130/19 од 25.04.2019. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за послове органа града,општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: услуге.
4. Предмет јавне набавке: Комуникационе услуге L3VPN и интернет
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6.Назив и ознака из општег речника набавке: услуге интернета – 72400000-4.
7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Комуникационе услуге L3VPN и интернет (услуге): IV Број 404-130/19- НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 09.05.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 09.05.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs, Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Одабрано идејно решење за реконструкцију моста Краља Александра

Идејно решење пројектанта Петра Јовичића победило је на конкурсу за израду урбанистичко- архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег моста Краља Александра . Оно предвиђа преношење инсталација са једне на другу обалу у циљу повезивања нове котларнице Међај, као и комплетну реконструкцију садашњег моста.

Ружа Пенезић навела је да је идеја за овај инфраструктурни мост настала као разрада Плана детаљне регулације котларнице на Међају.
„Конкурс за редизајн садашњег моста Краља Александра ,који подразумева спровођење инсталација из Блока Златибор до котларнице на Међају која ће бити постављена иза Аутобуске станице.Овим решењем испуњен је задатак у смислу интеракције унапређења инфраструктуре, комуникационих праваца, сагледивости и симболичности новог урбаног елемента у простору, дат је на један врло обликовно сведен, одлично избалансиран однос старог и новог и однос новопројектованог са непосредним окружењем“,рекла је Пенезићева. Пројектант Петар Јовичић истиче да се, имајући у виду позицију моста у контексту ширег и ужег окружења, датој теми приступило са аспекта сагледавања логичких токова у функционално-просторном контексту и представља израз тежње за логиком везе не само постојеће урабне матрице већ и дубљег симболичког односа обала.

„У околностима постојећег стања, где је наметнута вертикална доминанта, као логичан одговор на дату тему је уклапање моста као елегантне структуре скулптуралног карактера. У духу савременог мостоградитељства, искристалисао се концепт визуелно “лаке“ конструкције која уједно постаје и заштитни знак овог “расплинутог“ простора.Искристалисале су се: “Симболика “улазне капије“ у град, као и светлосни снопови који су одраз у огледалу пилонима, симболизујући бесконачну вертикалу која се као мотив протеже кроз читаву концепцију решења и дају нови смисао првом контакту са градом“, каже Јовичић.

Бранко Филиповић из Градске топлане истакао је да ово идејно решење задовољава све техничке потребе преношења инсталација са једне на другу обалу реке.


На мосту ће бити и бициклистичко-пешачке стазе, а предложена је монтажно-демонтажна подконструкција како би приступ и ремон инсталација био неометан.„Ово је идејно решење и ми ћемо доставити пројектни задатак ЈП Градска топлана ,које ће наставити са израдом пројекта за грађевинску дозволу и извођење“,рекао је директор Ужице развоја Никола Максимовић. Према првим предрачунима радови на мосту коштали би око 80 хиљада евра.

Извор:Agencija ZoomUe

Обавештење о распореду цистерни за пијаћу воду

Због пуцања магистралног цевовода дана 24.04.2019. године дошло је до прекида водоснабдевања високих градских зона. Квар је саниран и очекује се постепена нормализација водоснабдевања у току дана. До потпуне нормализације снабдевања водом грађани ће се снабдевати пијаћом водом из цистерни. Распоред цистерни за пијаћу воду можете погледати ОВДЕ.

 

 

31. седница Скупштине града: Иван Станисављевић изабран за заменика градоначелника

Ужице, 24. април: Ужички одборници су, на данашњој седници, изабрали Ивана Станисављевића, дипломираног инжењера шумарства, за заменика градоначелника. Усвојени су план детаљне регулације “Кадињача” и измене и допуне плана генералне регулације “Бела Земља”.

Нови заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић

Прихваћене су одлуке које се односе на начин и поступак учешћа грађана у пословима града, на укључивање  грађана у буџетски процес кроз спровођење акције “Ужички програм локалног партнерства”, затим одлуке о јавним паркиралиштима  и о оглашавању, као и измене и допуне одлуке о комуналном уређењу и о постављању споменика у славу 1300 каплара на Тргу Светог Саве.

Одлучено је да се приступи преносу Аеродрома “Поникве” и Студентског дома на Републику Србију, одређене су мреже предшколских установа и основних школа, те утврђени називи улица и других делова насељених места на територији града. Поред извештаја о раду у прошлој години девет градских установа, одборници су прихватили и годишње извештаје о раду Градског већа, Савета за здравље и Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета.

Др Данијели Маринковић продужен је мандат вршиоца дужности директора Дома здравља и изабрани чланови Савета за младе и Комисије за израду пословника Скупштине града.

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 30.04.2019. год. послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Теразије.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

Саопштење за јавност поводом Одлуке о преносу Аеродрома Поникве на Републику Србију

Град Ужице је на данашњој седници Скупштине Града донео Одлуку о покретању поступка  реализације преноса имовине и делатности ЈП Аеродрома Поникве на Републику  Србију.

Ова одлука представља почетак једног процеса који Град Ужице координирано са Владом Републике Србије и Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, партнерски спроводи са циљем даљег развоја аеродрома и његовог стављања у функцију развоја туризма и привреде Златиборског округа.

У складу са дефинисаном стратегијом развоја авио саобраћаја на нивоу државе Аеродром Поникве ће уз подршку Владе Републике Србије, а у складу са планираном динамиком реализације  инвестиција у наредном периоду обезбедити предуслове за успостављање авио саобраћаја за све врсте ваздухоплова.

Позитивни примери трансформација аеродрома у Нишу, а од скоро и у Краљеву, представљају потврду спремности Владе да у свим деловима наше земље створи услове за развој авио саобраћаја.

Након изградње кључних путних коридора кроз нашу регију стављање аеродрома у пуну функцију учинило  би ову регију потпуно  саобраћајно повезаном и заокруженом целином.

 

Град Ужице

 

Градски превоз – Измена реда вожње за време празника

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица, да ће у петак 26.04., у понедељак 29.04., у среду 01.05., и у четвртак 02.05.2019. године бити активан недељни ред вожње на линијама због Ускршњих празника и због обележавања Првог маја – празника рада.

У уторак 30.04., и у петак 03.05.2019. године на линијама у систему биће активан ред вожње као и радним данима са укинутим ђачким поласцима.