Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Телеком Србија" а.д.
06/02/2024

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-07/23

Датум: 02.02.2024. године

 

На основу члана 25. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта –„ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887 Решењем VI број 502-07/23 од 22.02.2024. године дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио-базне станице UЕ103 UЕU103 UЕO103 UE – Ратарска“ ради реконструкције, која се налази у улици Ратарска бр.12, у Ужицу, на кат. парцели бр. 289, КО Ужице, Град Ужице, на пословном објекту предузећа „Стабил Про“ д.о.о. На локацији је планирано додавање GMS900 система (UЕO103).

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09), и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на Интернет адреси Града Ужица www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.