Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта МПП “Јединство” А.Д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-10/21

Датум: 31.05.2021.

 

На  основу чл.12. и чл. 28., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник РС», 135/04 и 36/09) даје следеће:

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта МПП «Јединство» АД Севојно, ул. Првомајска бб, Севојно, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“  на кат. парцелама бр.4246/1 (део), 4246/2 (део) и 4249/16 (део) све КО Севојно, у ул. Првомајској бб, у Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI  Број: 504-11/11-3

Датум: 121.05.2021.

 

На основу чл. 62, чл .66 и чл. 69.Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС”, бр. 38/18) даје следеће:

 

Обавештење о подношењу  Захтева за издавање  (обнаву)  интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта – предузеће «ГУЛИ-ГУЛИ» ДОО Севојно, ул. Драгачевска бб, ПИБ 101500304, МБ 07385617, Градска општина Севојно, дана 21.04.2021.године поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-11/11-3 за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у ул. Драгачевска бб, на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у  Севојну.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од петнаест дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење је објављено на сајту Града Ужица  www.graduzice.rs, дана 21.05.2021.године.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија”а.д. за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/20

Датум: 12.05.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ   

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне  телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, у ул. Партизанска бб, у  Севојну дана 13.10.2020. год.

Јавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 10.новембар 2020.год и 4.фебруара 2021. год. није одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са инструкцијама Владе Србије и мерама кризног штаба.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05),  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3.Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5.  наведеног Правилника, дана 27. маја 2021. године,  са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали „Културног центра (Старе школе), у ул. Хероја Дејовића, у Севојну. Јавна расправа ће се  одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије  и мерама кризног штаба.

Студију о процени утицаја на животну средину и нетехнички краћи приказ предметне Студије за пројекат: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  можете погледати  и овде.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). Студију можете погледати ОВДЕ.

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број: 502-32/20

Датум: 16.04.2021.год.

 

На основу члана 25., чл.28., и чл.29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник” РС. бр. 134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта „ГУЛИ – ГУЛИ“ ДОО, ул. Драгачевска бб, Севојно,  решењем VI број 502-32/20 од 16.04.2021.године дата је сагласност на ажурирану Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул. Драгачевска бб, Севојно.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “АБЦ ПРОИЗВОД” ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI  Број: 502-06/21
Датум: 05.04.20201.год.

 

На основу члана 10 став 4. и 6., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 134/04 и 36/09) доноси

 

   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – „AБЦ ПРОИЗВОД“ ДОО, ул. Милоша Обреновића бр.2, Ужице, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Станица техничких гасова (азота)“ за потребе индустријског објекта предузећа „АБЦ ПРОИЗВОД“ ДОО, а који се планира у ул. Милоша Обреновића бр,2, на кат.парцели бр. 21200 КО Ужице, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-06/21 од  05.aприла 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Решење можете погледати ОВДЕ.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “НЕБОС” ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-25/20
Датум: 24.03.2020.год.

На основу члана 24., чл.29., Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник” РС. бр. 134/04 и 36/09 даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Носиоцу пројекта – „НЕБОС“ ДОО. ул. Првомајска бб, Севојно, решењем VI број 502-25/20 од 24.03.2021.године, дата је сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат.парцели број 5650 КО Севојно у ул. Првомајска бб, у Севојну.

Ради заштите чинилаца животне средине носилац пројекта је дужан  да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, а посебно наведене у одељку 8. («Опис мера») наведене ажуриране Студије, као и да спроводи програм праћења утицаја на квалитет животне средине, наведене у одељку 9. («Мониторинг») ажуриране Студије, као и све остале мере одређене Студијом, која је саставни део овог решења. Носилац пројекта «Небос» ДОО је у обавези да испоштује и друге услове и сагласности надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

Увид у донето Решење може се извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату – зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу, сваког радног дана од 09-15 часова и на сајту Града Ужица у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.

 

 

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “АБЦ ПРОИЗВОД”ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI Број:    502-06/21

Датум: 16.03.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта –„AБЦ ПРОИЗВОД ДОО“,ул. Милоша Обреновића бр.2, Ужице, поднео је овом Одељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат:„Станица техничких гасова (азота)“ за потребе индустријског објекта предузећа АБЦ ПРОИЗВОД ДОО, а који се планира у ул. Милоша Обреновића бр,2, на кат.парцели бр. 21200 КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица. 

 

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-04/21

11.03.2021.год.

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. 07157983, ПИБ: 101503055 спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња фекалне канализације у насељу Турица преко кат. парцела бр. 12103, 12101, 12049, 12095/1, 7549/1, 7550, 7549/2, 7552/1, 7552/2, 7709 све КО Ужице, Ужице и објекта фекалне црпне станице на кат. парцели бр. 7708/1 КО Ужице, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-04/21 од  09.марта 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Предметни пројекат фекалне канализационе мреже се налази на Листи II тачка 4. Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 4. Цевоводи за транспорт отпадних вода – Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/08).  Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су цевоводи за транспорт отпадних вода – дужине преко 10 км. Наведени пројекат према достављеној документацији носиоца пројекта и локацијским условим износи 1.321 метара

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 4. и 6., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) ОВДЕ.

 

Обавештење о Јавном увиду у Предлог Плана управљања Спомеником природе “Потпећка пећина” за период од 2021-2030.год.

Обавештење о Јавном увиду у Предлог Плана управљања Споменика природе „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ за период 2021–2030. године

 

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе ( “Службени гласник РС” 36/09, 88/10, 91/2010 – испр. 14/2016 и 95/2018 – др. закон) Туристичка организација Ужица оглашава:

 

ЈАВНИ УВИД

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ 2021–2030. год.

 

  1. ЈАВНИ УВИД Предлог Плана управљања Споменика природе „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ за период 2021–2030. године одржаће се у трајању од 30 дана од 01.03.2021. до 30.03.2021.

Од 11.03.2004. године Потпећка пећина је Одлуком бр. 633-1/03 Скупштине општине Ужице поверена на старање ЈУ Туристичкој организацији Ужица која врши пословање управљања. ЈУ Туристичка организације Ужица је израдила и ставља на јавни увид предлог Плана управљања Споменик природе „Потпећка пећина“ за период од 2021. до 2030.године, сходно одредбама члана 51 – 54. Закона о заштити природе Србије.

Предлог Плана управљања биће изложен и доступан на увид сваког радног дана од 9 – 14 часова у просторијама ЈУ Туристичке организације Ужица, Трг партизана 10, 31000 Ужице. Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида закључно са 30.03.2021. године доставити ЈУ Туристичка организација Ужица, у писаној форми питања, предлоге и примедбе на предлог Плана управљања на e-mail: toursoffice@mts.rs. Предлог Плана управљања можете погледати ОВДЕ.

 

Туристичка организација Ужица

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број:502-04/21
Датум: 24.02.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта –  Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. правног лица 07157983, ПИБ: 101503055, Ужице, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња фекалне канализације у насељу Турица у Ужицу преко  кат. парцела бр. 12103, 12101, 12049, 12095/1, 7549/1, 7550, 7549/2, 7708/1, 7552/1, 7552/2 све КО Ужице, Ужице и објекта фекалне црпне станице на кат. парцели бр. 7709 КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.