Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-161/17
25.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка ВИИИ Број 404-87/17 од 27.04.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима и Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године  и Одлуке о ажурирању листе кандидата број: ВИИИ 404-117/17 од 05.04.2017. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза

3. Врста предмета јавне набавке: радови.

4. Природа и обим радова и основна обележја радова: израда асфалтног застора у дужини од 410 метара у два путна правца Поњавића гробље – Цицварићи.Набавка тампона и рад машина на уградњи тампона и асфалта.

5. Место извођења радова:МЗ Никојевићи

6. Предмет јавне набавке: Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи путева- 45233120-6.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавку www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи (радови); ЈН ВИИИ Број 404-161/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 06.06.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10. Понуда са варијантама није дозвољена.

11.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 06.06.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Марија Аћимовић,  дипл.правник, marija.acimovic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2018. годину

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за
инфраструктуру и развој
Одељење за привреду
Одсек за пољопривреду
Број: VIII -320-120/17-01
Датум: 25.05.2017.године
У ж и ц е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  УЖИЦА  ЗА 2018 . ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица  расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

– власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

– власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Ужица за 2018. годину, до 31. октобра 2017. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром је:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и/или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева)

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2017.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2017. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

а) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад – Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

– изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

– изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;

– списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8 јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”;, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015).

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта  у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића, бр. 52, канцеларија бр. 28 или са сајта www.uzice.rs

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за  остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2018. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2018. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ужица, на адресу: Одељење за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Снежана Милановић, телефон:    590-163, емаил: снезана.милановиц@узице.рс или лично у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52, канцеларија бр. 28.

Образац захтева можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда – пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-190/2017
24.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-190/2017, од 23.05.2017.  године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА УЖИЦА

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

2.Врста наручиоца: Градска управа.

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

4. Врста предмета: услуга.

5. Предмет јавне набавке: пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

Назив и и ознака из општег речника набавки: 85312100- дневне услуге у заједници.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда  за пружање услуге: Помоћ у кући за старије особе, ЈН IV број 404-190/2017 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда: 01.06.2017. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 01.06.2017. године у 13,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

14. Љиљана Јовановић, тел. 031 590-154

Вера Вукосављевић, е-маил vera.vukosavljevic@uzice.rs

Славиша Пројевић, е-маил slavisa.projevic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-135/17
24.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-135/17 од 24.05.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима и Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 05.04.2017. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза

3. Врста предмета јавне набавке: радови.

4. Природа и обим радова и основна обележја радова:израда асфалтног коловоза, П=1520м2 Набавка тампона и рад машина на уградњи  тампона и асфалта.

5. Место извођења радова:МЗ Крчагово

6. Предмет јавне набавке: Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи путева- 45233120-6.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово (радови); ЈН VIII Број 404-135/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 05.06.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10. Понуда са варијантама није дозвољена.

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 05.06.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15. Лица за контакт су:  Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Ивана Дрчелић, дипл.економиста, ivana.drcelic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

И ове године бесплатно летовање за ужичке ђаке

Град Ужице и Дечије одмаралиште Златибор и ове године су, пету заредом, обезбедили бесплатно летовање за 215 ужичких основаца и средњошколаца у дечијем одмаралишту у Бечићима.
Град ће финансирати летовање 65 деце, док ће њих 150 боравити у Бечићима о трошку установе Дечије одмаралиште “Златибор”. Уговоре о финансирању летовања деце потписали су заменик градоначелника Немања Нешић и директор Дечијег одмаралишта Владан Цупарић.

За боравак 65 деце, изабраних на основу социјално-економских критеријума, успеха у школи и владања, Град Ужице је из буџета издвојио 1,2 милиона динара, док ће Одмаралиште финансирати летовање деце са око три милиона динара.
Нешић је навео да ће ове године на летовању бити и деца са сметњама у развоју, те да је за њихове пратиоце обезбеђен боравак.
Према речима директора Владана Цупарића, успешно пословање Одмаралишта пружило је могућност да ова установа и ове године настави са повећањем броја малишана који ће бесплатно боравити у Бечићима. Он је навео да ће се њихова летовања реализовати у седам смена, у периоду од 2. јула до 28. августа.

 

 

Узор како у Србији треба деловати

У недељу 21.05.2017. Ужице су посетили Емир Кустурица и академик проф. др Бранислав Митровић. У разговору са руководством Града дискутовало се о наредним корацима везаним за ревитализацију локалитета ужичког Старог града. Након састанка у кабинету градоначелника гости су обишли локалитет ужичке тврђаве.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић изјавио је ”да је ова генерација Ужичана срећна што је наш суграђанин и један истински геније Емир Кустурица прихватио да оплемени и реализује идеју да Стари град буде најзначајнији туристички производ Ужица”.

Петковић је истакао и да не сумња у успех јер поред Кустурице и академика Митровића присутан је и трећи најбитнији фактор у лику Николе Селаковића који пуним капацитетом помаже реализацију ове идеје.

Емир Кустурица, коме је ово трећи пут у последње време да долази на Стари град, нагласио је да је ово једна од акција које су могуће у Србији.
”Уз креацију академика Митровића направићемо нешто што ће Ужице отворити у струку, али ће га отворити и у сваком другом погледу. Ово овде не може бити бољи узор како у Србији треба деловати. Уз реконструкцију нечега што је историјско огледало овога краја до онога што оно у туристичком смислу може да значи, истином да Ужице има прву хидроцентралу у Европи после Нијагаре, 7 км дуг пут старом пругом до топлих извора и римских чуда. Ово је неопходан потез да би Ужице поправило свој карактер”.
Коментаришући своју улогу у целом пројекту он је рекао да је његов задатак био да доведе професора Митровића али и да ”помогнем колико год могу и својим утицајем ако га још увек имам у Републици Србији да дође до тога да се ово реконструише и да се сећамо наших владара и да идемо чак до Алтомановића”.

На питање како оживети ”ужички каменград” Кустурица помиње више решења али наглашава да је потребно направити комплетан архитектонски и грађевински захват и да ”тврђава треба да постане један историјски предмет интересовања, а да се пропратним појавама утопи у туристичку и културолошку идеју што и јесте замисао градоначелника Петковића”.

Академик Бранислав Митровић је навео да је први пут на самој локацији и да је позитивно изненађен са неколико невероватно лепих пунктова које по њему имају изузетан потенцијал.
”Овако експонирана локација, као репер и заштитни знак једног града, заслужује нови дах, нови корак и нови инпут за развој самог Ужица”.
Приступ самој тврђави, који се често наводи као највећи изазов, академик Митровић сматра да треба уредити на веома пажљив начин не угрожавајући постојеће. Он је истакао да дели ентузијазам осталих учесника у овом пројекту напоменувши да му је част што ће бити у прилици да да свој допринос.

Договорени су даљи кораци у реализацији ове идеје уз напомену да радови на првој фази конзервације тврђаве крећу већ овог лета од стране Завода за заштиту споменика културе.

 

A role model on how to act in Serbia

On Sunday, 21st of May 2017, a famous film director Emir Kusturica and a well -known  Professor of Architecture Dr Branislav Mitrovic visited Uzice. Together with the City management, they have discussed the next steps related  to revitalization of the Old Historic Town. After the work meeting at the Mayor’s Office, they all visited the location of the fortress in Uzice.

The Mayor of the City of Uzice, Mr. Tihomir Petkovic, said on the occasion that ” this new generation of citizens in Uzice, is happy that our fellow-citizen and a true genius Emir Kusturica accepted to refine and realize the idea that the Old Town becomes the most important Uzice’s tourist product. ”

Mr. Petkovic also emphasized that he do not have any doubts in success, since beside Emir Kusturica and Professor Mitrovic,  there is also a third important factor, respectively Mr. Nikola Selakovic who helps with the realization of this idea with all his heart.

Mr. Emir Kusturica, to whom this has been the third visit to the Old Town, emphasized that this is one of the actions that are possible to be realized in Serbia.

” Along with the creation of academician Mitrovic, we will make something which will not open it up physically but in any other sense also. You couldn’t find a better role model of how people should act in Serbia. With the reconstruction of something that is a historical mirror of this region, all the way to what it can mean in tourist sense, there lies the truth that Uzice has the first hydroelectric power plant in Europe after the one on Niagara waterfalls, as well as the 7 km old railway track which leads to thermal water springs and Roman wonders. This is an essential step in order for Uzice to fix its character. ”

Having been asked for his role in this project, he answered that his task was to bring Professor Mitrovic but also to “help as much I can with my influence, if I still have it in Serbia to reconstruct this fortress and remember our rulers, all way back to the Altomanovics”.

Kusturica gave an answer to the question of how to revive “Uzice’s Stonehenge”, where he gave several solutions but again he underlined that it is necessary to build a complete architectural and tectonic complex. He said that “the fortress should become one historical subject of interest, and to be blended in the tourist and cultural idea by all side contents, which is the idea of the Mayor Petkovic.

The academician Mitrovic said that this was his first time at the very location and that he was positively surprised with several points that, according to his opinion, have a remarkable potential.

” Such an exposed location, as a landmark of one city, deserves a new breath, new step and a new input for the development of the City of Uzice”.

The access to the very fortress, which is often named as the biggest challenge, Professor Mitrovic considers it should be planned in a very delicate matter without disturbing the already existing surrounding. He emphasized he shared the enthusiasm of all other participants in this project, saying he has the honour to give his contribution.

All other steps in the realization of this idea were discussed with a note that works on the first phase of the fortress conservation begin this summer which will be done by Institute for cultural protection of monuments.

 

 

 

 

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Бела Земља

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-151/17
22.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-151/17 од 22.05.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима и Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 05.04.2017. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза

3. Врста предмета јавне набавке: радови.

4. Природа и обим радова и основна обележја радова:асфалтирање путева, Л=460м Ш=3-4м Набавка тампона и рад машина на уградњи  тампона и асфалта.

5. Место извођења радова:МЗ Бела Земља

6. Предмет јавне набавке: Радови на путној инфраструктури у МЗ Бела Земља.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи путева- 45233120-6.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на путној инфраструктури у МЗ Бела Земља (радови); ЈН VIII Број 404-151/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 01.06.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10. Понуда са варијантама није дозвољена.

11.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 01.06.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15. Лица за контакт су:  Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Ивана Дрчелић, дипл.економиста ivana.drcelic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели Уговора можете преузети ОВДЕ

Инклузивни парк у Ужицу

Министарство омладине и спорта је са 862.500,00 динара финансијски подржало пројекат Града, односно изградњу и опремање инклузивног парка, за шта је било потребно више од 1,4 милиона динара. Град Ужице је преко ЈП Ужице развој финансирало преосталих 560.000,00 динара за спровођење овог пројекта.

Справе, постављене на градској плажи, намењене су свим суграђанима, пре свега младима и особама са инвалидитетом.

„Инклузивни парк ће допринети укључивању особа са инвалидитетом у све друштвене сфере, па и у сферу спорта – истакла је Тања Селаковић из Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Анђели“.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић, говорећи о новом спортско – рекреативном терену на градској плажи, навео је да је Град финансирао две асфалтне стазе и терен на којем је министарство обезбедило пет справа за вежбање. Министарство је, према речима Петковића, обзбедило и три информативне табле и гумену подлогу за парк.

Помоћник министра омладине и спорта Републике Србије Снежана Клашња, током посете Ужицу, истакла је да је инклузивни парк направљен са циљем да се особама са инвалидитетом омогући и да се баве спортом и да квалитетно проводе слободно време. „Сматрамо и желимо да сви млади имају исте шансе за квалитетан живот и развој и надамо се да ће овај мали допринос допринети томе“ – рекла је Клашња.

Снежана Клашња је подсетила да је Министарство омладине и спорта од 2007. године са око 50 милиона динара финансирало 38 омладинских пројеката Града Ужица или удружења из града.