Ванредни аутобуски поласци за задушнице

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће на дан Великих (зимских) задушница у суботу 02.03.2019. године бити активирани поласци на ванредној линији 6: Дубоки Поток – Сарића Осоје у следећим терминима:

Поласци  (Дубоки Поток):

10:00      10:30     11:00     11:30     12:00     12:30     13:00     13:30     14:00     14:30     15:00

Поласци (Сарића Осоје):

10:30      11:00     11:30     12:00     12:30     13:00     13:30     14:00     14:30     15:00     15:30

У возилима која саобраћају на ванредној линији важиће легитимације за бесплатан превоз. Цена појединачне карте на овој линији износи 50 динара (Зона 1 тарифног система).

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће депонија грађевинског отпада на Сарића Осоју бити отворена и током зимског периода. Моле се корисници депоније да отпад одлажу у на то предвиђено место као и до сада.

План прања улица

План прања улица

 1. 1300 каплара
 2. Малише Атанацковића
 3. Лазара Мутапе
 4. Кнеза Лазара (оба дела)
 5. Стазе на плажи

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Јавна презентација УП за изградњу хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне послове
Улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу објекта хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Милан Тиодоровић  дипл. инж.арх лиценца број 300 L646 12. Наручилац УП је Вуковић Весна из Београда, ул. Краљице Наталије бр.23.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 27.02. 2019.године до 05.03.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 27.02.2019. године.

Најава почетна конференција пројекта NeoLIFE

Почетна конференција пројекта “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE одржати 6. марта 2019. године са почетком у 11.00 часова, у Свечаној сали Градске куће, улица Димитрија Туцовића 52, у Ужицу.

Град Ужице у партнерству са Градом Тузла, Општином Милићи и Уметничком школом из Ужица, кроз ефикасну сарадњу на ревитализацији културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, допринеће унапређењу културног идентитета прекограничног подручја током 18 месеци спровођења пројекта.

Финансирање и реализација пројекта одвија се у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина из Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАII), преко Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) Министарства финансија Републике Србије.

Изградњом археолошког музеја из доба неолита у клисури реке Ђетиње у Ужицу и унапређењем садржаја постојећег археолошког парка – неолитског сојеничког насеља Паноника и Геолошког музеја у Тузли, тежи се очувању и туристичкој промоцији културног и историјског наслеђа градова Ужице и Тузла из периода неолита.

Јавни оглас ЈП “Велики парк” Ужице за давање у закуп пословног простора на Градском базену

Јавно предузеће “Велики парк” Ужице

расписује

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:

 

 1. Пословног простора у виђеном стању на Градском базену у Ужицу, Немањина 150, кат. Парцела 3792/4 КО Ужице, уписана у лист непокретности број 12272 КО Ужице.
  Пословни простор је укупне површине 25м2 који се налази у приземљу градског базена.
 2. Почетна цена месечно за пословни простор из тачке 1. овог оглса је утврђена на основу цене 1м2 за трећу зону којој припада наведени локал, а која износи 4,10 Евра у динарској противвредности без ПДВ-а тако да укупни износ закупнине износи 102,50 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања плус ПДВ.Локал се може закупити за делатност физикалне терапије. Закупнина за пословни простор обрачунава се у динарској противвредности на дан фактурисања по курсу НБС и увећава за ПДВ од 20% и комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних или јавних комуналних предузећа.
 3. Висина депозита за наведени пословни простор износи три закупнине предвиђене за дати пословни простор, а то је износ од 307,50 Евра противвредност у динарима по средњем курсу НБС на дан плаћања, плус ПДВ.Депозит се плаћа на рачун предузећа број: 160-384039-28, код банка Интеса. Депозит за локал уплаћује се у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате. Доказ о уплаћеном депозиту доставља се најкасније до истека рока за достављање писмених понуда. Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа када Одлука о давању под закуп пословног простора буде коначна. Учесник на јавном огласу чија понуда је прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од достављања коначне Одлуке не закључи уговор о закупу пословног простора.
 4. Време трајања закупа: пет година.
 5. Обезбеђење плаћања закупнине: најповољнији понуђач је дужан пре уласка у посед/закључења уговора да положи: бланко сопствену меницу, са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине. У случају да закупац не плаћа уредно закупнину, за пословни простор који је издат у закуп, закуподавац ће наплатити меницу за износ дугованих закупнина.
 6. Разгледање локала – радним даном од 12-14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 06.03.2019.године.
 7. Рок за достављање понуда је 07.03.2019. године до 10 часова, када ће се извршити и отварање понуда и доношење одлуке о избору најповољније понуде.
 8. Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуде са једнаком закупнином, оставиће се накнадни рок од три дана од дана слања позива да се доставе нове понуде са већим износом закупнине од почетног износа. Уколико понуђачи не доставе понуде у наведеном року односно ако су понуђачи доставили понуде са истоветним износом закупнине комисија ће изабрати понуђача који је први доставио понуду.
 9. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду.

Исправна понуда мора да садржи:

 • доказ о уплати депозита у целости,
 • износ понуђене закупнине, најниже у висини почетне цене из тачке 2. овог огласа, са назнаком да се увећава за ПДВ.
 • за физичка лица-име и презиме, број личне карте и јединствени број грађана ЈМБГ,
 • за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број МБ,
 • за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа понуђач

Заинтересовани учесник огласа дужан је да достави

 • Потврду локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе, не старију од 2 месеца пре отварања понуда,
 • Потврду Градске управе за финансије града Ужица да понуђач нема дуговања према Граду, не старију од 2 месеца пре отварања понуда,
 1. Понуде се подносе закључно са 07.03.2019.године, под условом да стигну на адресу предузећа, улица Велики парк бб. 31000 Ужице до 10 сати. Неблаговремене и неуредне понуде се одбацују без разматрања. На затвореној коверти мора да стоји не отварај, као и да на коверти стоји ознака пословног простора на који се понуда односи, површина локала и адреса где се налази а на полеђини адреса и број телефона понуђача.
 2. Јавно отварање понуда извршиће се у просторијама Јавног предузећа Велики парк, 07.03.2019.године у улици Велики парк бб. са почетком у 10 сати.
 3. Све додатне информације у вези огласа можете добити на телефон 031-3518-761.