Јавна презентација УП за изградњу хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари
27/02/2019

Јавна презентација УП за изградњу хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне послове
Улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу објекта хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Милан Тиодоровић  дипл. инж.арх лиценца број 300 L646 12. Наручилац УП је Вуковић Весна из Београда, ул. Краљице Наталије бр.23.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 27.02. 2019.године до 05.03.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта хотела на кат. парцели број 10/13 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 27.02.2019. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекта за изградњу хотела
Графички приказ
Идејно архитектонско урбанистичко решење