Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Ужица

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица III број 352-467/23 од 29.8.2023. године („Службени лист Града Ужица“ број 30/23) ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број III 352-467/23 од 11.8.2023. године („Службени лист Града Ужица“ број 28/23) (у даљем тексту: Правилник), град Ужице дана 30.8.2023. године расписује,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Ужица

 

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Ужица (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Ужица. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ужица.

 

 1. I. ПРЕДМЕТ И КРИТЕРИЈУМИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Предмет Јавног позива  је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):

– U≤ 1.3 W/m2К за остакљење прозора и балконских врата;

– U≤ 1.3 W/m2К за профиле прозора и балконских врата;

– U≤ 1.6 W/m2К за врата ка негрејаним просторима.

2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим уколико не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

3) Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

У оквиру ове мере могуће је извршити и уградњу и набавку материјала за топлотну изолацију крова или таванице изнад грејаног простора. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, и грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимална дебљина топлотне изолације крова или таванице изнад грејаног простора мора износити 20 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) који користи природни гас мора бити 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл

5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и монтажу котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл.

6) Уградња топлотних пумпи

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу топлотне пумпе: топлотне пумпе ваздух-ваздух; топлотне пумпе ваздух-вода или топлотне пумпе земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије треба да износи:

– Ваздух, више од 3,4;

– Земља, више од 4,0;

– Вода, више од 4,5.

7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

Ова мера се састоји од (i) уградње електронски регулисаних циркулаторних пумпи, (ii) замене и изолације цевне мреже, (iii) замене радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv) опремање система грејања регулацијом и контролним уређајима (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри.

Напомена: Ова мера се може применити само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котла или пећи) ефикаснијим, из става 1, тачка 4) или 5) или 6) овог одељка.

8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

 10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 3.

За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта. Износ максималних укупних средстава по појединачним мерама биће одређен у јавном позиву за крајње кориснике (домаћинства).

Крајњи корисници ће имати право да се пријаве за: „Једну меру“ или за „Пакет“ који обухвата више мера енергетске санације.

Област енергетске ефикасности у зградарству регулисана је Законом о планирању и изградњи и пратећим правилницима.

 1. II. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на Јавном позиву имају привредни субјекти који врше испоруку и уградњу материјала, опреме и уређаја за енергетску санацију путем мера енергетске ефикасности из поглавља I и који испуњавају следеће услове:

 • законском заступнику није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године;
 • власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак;
 • привредни субјект је уписан у регистар Агенције за привредне регистре, најмање 2 године од дана подношења пријаве;
 • привредни субјект није у стечају, неспособан за плаћање и да над њим није покренут поступaк ликвидације;
 • привредни субјект поседује атесте за материјале и производе које продају и уграђују;
 • привредни субјект испуњава и друге законом предвиђене услове у погледу права и обавеза запослених које су дефинисане одредбама које третирају безбедност и здравље на раду;
 • привредни субјект има запосленог или на други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (овај услов се односи само на привредне субјекте који се пријављују за меру из Одељка став 1. тачка 9);
 • привредни субјект даје гаранцију на инвертер од минимално пет година и на соларне панеле од минимално десет година (овај услов се односи само на привредне субјекте који се пријављују за меру из Одељка став 1. тачка 9);
 • понуђени рок важења понуде грађанима изности минимум 60 дана;
 • привредни субјект је упознат са условима које је неопходно да испуњава током реализације активности, а који су јавно доступни на интернет страници Министарства рударства и енергетике (mre.gov.rs), и то:
 • „Правилник о раду на пројекту“;
 • „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“.
 • „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

III. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект (у даљем тексту: Пријава) садржи Пријавни образац, Изјаву и Атесте/ Извештаје о испитивању опреме и производа која мора да испуни минималне критеријуме енергетске ефикасности.

За предузетнике Пријаву потписује лице које је регистровано за обављање делатности као предузетник.

Ако је привредни субјект, тј. подносилац пријаве страно правно лице, Изјаву потписује законски заступник, односно уколико има више законских заступника потребно је да сви потпишу Изјаву.

О свим изменама података поднетим у пријави до којих дође током трајања овог јавног позива, привредни субјекат је дужан да у року од 5 дана обавести Комисију за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија).

 1. IV. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници www.uzice.rs или лично у просторијама ЈЛС, Димитрија Туцовића 52 и садржи:

 • Јавни позив,
 • Прилог 1: Пријава,
 • Прилог 2: Изјава,
 • Прилог 3: Информација о потребној техничкој документацији,
 • Прилог 4: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима.
 1. V. МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

Документација се доставља  у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова – НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.

Пријава се предаје непосредно на у писарници Градске управе за урбанизам и имовинско правне послове, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице, Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Комисија за реализацију мера енергетске санације Димитрија Туцовића 52.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се  могу обратити на контакт телефон 031 592 416 или електронску адресу: е-mail: vojo.djokovic@uzice.rs.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници града Ужица линк www.uzice.rs.

 1. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 Комисија утврђује испуњеност услова за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације на основу прегледа поднете документације из поглавља III.

У току поступка утврђивања испуњености услова Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације у циљу провере испуњености неопходних услова за које се привредни субјекат изјаснио поднетим изјавом.

VII. УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 Комисија решењем утврђује испуњеност услова и обавештава подносиоца Пријаве.

На решење из става 1. овог поглавља којим је утврђено да нису испуњени услови за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације, подносилац Пријаве има право приговора Комисији у року од осам дана од дана доношења решења.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 2. овог поглавља у року од 15 дана од дана пријема приговора.

У случају одбијања приговора из става 2. овог члана или уколико се не достави одговор Комисије у року од 15 дана директни корисник има право да поднесе приговор  Градском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору из става 2. овог члана и да о приговору обавести Јединицу за имплементацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (у даљем тексту: ЈИП).

Градско веће је дужно да одлучи по приговорима из става 4. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлука Градског већа је коначна.

Комисија формира  прву листу привредних субјеката који су на основу решења из тачке 1. испунили услове из Јавног позива и објављује је без одлагања (или у року од једног дана)  на интернет страници града Ужица www.uzice.rs.

Измена и допуна листе из става 7. овог поглавља се врши по потреби, а најдуже на сваких 15 дана.

Листа из става 7. овог поглавља ће важити до завршетка пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, о чему ће Комисија благовремено обавестити привредне субјекте.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра и услуге искључиво од привредних субјеката наведених у листи из става 7. овог поглавља.

У складу са чланом 17. Правилника, Комисија задржава право да, привредног субјекта који није реализовао уговор са крајњим корисником у свему у складу са понудом, искључи са листе из става 9. овог члана, и то до краја реализације пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.

 VIII. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 Комисија ће обезбедити активну комуникацију са ЈИП и одговарати на захтеве у смислу обезбеђивања примене стандарда Међународне банке за обнову и развој у испуњавању обавеза јединице локалне самоуправе дефинисаних у следећим документима:

 1. „Правилник о раду на пројекту“;
 2. „План ангажовања заинтересованих страна“;
 3. „План преузимања обавеза из области животне средине и социјалних питања (ESCP)“;
 4. „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“ и
 5. „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

Сва документа су доступна на интернет страници Министарства: (https://www.mre.gov.rs).

ЈИП ће обезбедити стручну и техничку подршку током реализације пројектних активности.

Након објаве прве листе из става 7. поглавља VII Јавног позива, ЈЛС ће започети поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава) путем јавног позива.

Након утврђивања услова за доделу средстава субвенције за појединачни пројекат крајњег корисника потписује се тројни уговори између ЈЛС, привредног субјекта и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

ЈЛС ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату целокупне своје обавезе и након завршетка радова.

 

 

                                                                                                                                            Број 352-467/23

                                                                                                                                                         Град Ужице, 30.8.2023. године

                                                                                                                                                                              КОМИСИЈА

Образац за пријаву

Образац Изјаве

Информација о потребној техничкој документацији

ЕСМП Енергетска ефикасност

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације

Активности ЈКП Нискоградња

У МЗ Стапари и МЗ Царина радиће се на асфалтирању, док се у Качеру, Рибашевини настављају припремни радови. Санација удраних рупа планирана је у Севојну, а у Улици Војислава Илића почињу припремни радови.

Активности ЈКП Водовод

Предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима у плану су ЈКП “Водовод” за среду 30. У плану је и санација квара на прикључку у Царинској улици и замена прикључне линије у Јакшићевој улици.

Михољски сусрети села 23. септембра у Злакуси

Трећи по реду Михољски сусрети села биће одржани 23. септембра у Злакуси. Биће то још једна манифестација, која ће као и претходне две окупити представнике 23 сеоске месне заједнице у такмичарском, ревијалном и излагачком делу програма. Сусрете села и ове године подржава Министарство за бригу о селу са 500 хиљада динара, колико за ову намену издваја и град Ужице.

Према речима помоћнице градоначелнице Мирјане Радивојчевић, Михољски сусрети имају за циљ да обогате и оплемене живот људи у селима. Као посебно значајно она истиче учешће великог броја деце и младих.

“Готово сва деца из сеоских школа учествују на литерарном и ликовном конкурсу чије теме су везане управо за село, а за најбоље су обезбеђени и лепи поклони. Поред тога млади учествују у спортским дисциплинама. Заиста велики број људи из локалне самоуправе и месне заједнице домаћина укључен је у саму организацију манифестације, а посебно бих истакла значај ангажовања Црвеног крста Ужице, Туристичке организације Ужице и РРА Златибор. Наравно, веома нам је значајна подршка Министарства за бригу о селу са којим имамо веома добру сардњу у оквиру овог, али и свих осталих програма”.

“Претходне две манифестације показале су да смо на добром путу, јер сваке године имамо све учесника”, каже Миодраг Петковић, члан Градског већа, који је говорио о програму манифестације.

“Програм се одвија у три дела, такмичарски где ће се представници наших села такмичити у заборављеним спортским дисциплинама као што су надвлачење конопца, бацање камена у даљ али и у шаху, фудбалу стоном тенису. Други део је замишљен као ревијални у оквиру ког ће наступити фолклорне и певачке групе. Трећи део је излагачки, где локални произвођачи традиционалних производа и домаће радиности имају прилику да изложе своје производе”.

Према речима члана Градског већа Владимира Синђелића у свим месним заједницама које су домаћини манифестације поред средстава намењених програму улажу се и додатна средства у опремање инфраструктуре. Тако је било у Луновом селу и Кремнима, а биће и у Злакуси.

“Израда вештачке стазе, поправка ограде и мобилијара на игралишту, уређење центра села неке су од активности на којима радимо, све са циљем да се село домаћин представи на најбољи начин. То је негде и подстрек осталим месним заједницама за домаћинство наредних година”.

Организатори очекују да ће ове године број учесника, али и посетилаца бити већи и подсећају да су за учеснике у такмичарском делу програма обезбеђене пригодне награде.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројектза Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI        Број: 502-16/23

Датум: 25.08.2023.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

Носилац пројекта Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, мат.број: 07157983, ПИБ 101503055, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање o потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња фекалне канализације насеља Сарића Осоје преко кат.парцеле бр. 3615,3618, 12073, 3629, и 12074/1 све КО Ужице; 1732, 1731, 1755/2, 1756, 1787/7, 1777/11, 1777/10 и 1776 све КО Дубоко и 3130/1, 228/2, 229/1, 218, 217, 230/1, 3117/1, 198/1 и 196/1 све КО Севојно.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси: www.uzice.rs.

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “А1 Србија” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

VI             Број: 502-17/23

Датум:      25.08.2023.год.

 

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта „A1 Србија“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд,  мат. бр. правног лица 20220023, ПИБ: 104704549, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекат: „Радио-базне станице KG3536_01 UE_Buar“ на катастарској парцели бр. 640/2 КО Буар, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.

 

Активности ЈКП Биоктош

Послови чишћења и одржавања града обављају се по плану и програму за уторак.

Врши се прање следећих улица по летњем редовном плану и програму:

Дневна смена

– Трећа група: Ђачка, Душана Поповића, Станоја Главаша, Милоша Паровића, Таковска, Коштичка, Светозара Марковића и стазе на Плажи.

– Четврта група : Добросава Ружића, Његошева, улица Доварје, пад на Бањичу; Железничка, паркинзи “Међај” и “Ђетиња”.

Ноћна смена

– Прва група: Карађорђева, Бањичка, Пекарска, Радничка, Љубише Веснића, Видовданска, једносмерна; Петра Ћеловића, горњи део; Хероја Луна, мост код Јавне гараже и паркинг код ПИО-а.

Друга група: Пора, Учитељска, Београдска, Марије М.Магазиновић, Краља Петра Првог (Доситејева-Петар Ћеловић); Росуље, Љубе Стојановића и Косовска..

Велика чистилица , мала чистилица и ручно чишћење раде по плану и програму за уторак.

Послови одвожења отпада се реализују по плану и програму за уторак.

 • Грајфер: МЗ Теразије.

Завршница “Жестивала” у прелепом амбијенту Беле цркве Каранске

Осмог, последњег дана Међународног фестивала природе и културног наслеђа „Жестивал“ у порти Беле цркве Каранске организована је пројекција филма „Бела црква Каранска“, промоција репринт издања истоимене књиге Рада Познановића и изложба радова ученика Уметничке школе из Ужица.

“Нема данас пречег посла у Србији, него нашој деци у генетски код уградити причу о Белој цркви Каранској, о манастиру Рујан и свим другим светињама широм Србије и српских земаља”, истако је обраћајући се присутнима Бранислав Митровић председник Организационог одбора “Жестивала”.

“Зато смо посебно захвални свештенству Црквене општине Каран и УГ “Жупа Лужница” јер су нам дозволили да будемо део овог прелепог догађаја. Ми смо захваљујући професорки Уметничке школе УЖице Јелени Гускић Петровић израдили једну брошуру, која је намењена свом грађанству, али пре свега ученицима од петог до осмог разреда основне школе и ученицима средњих школа, како би им указали и како би их упознали са оним што су одавно требали да знају о овој светињи”, истакао је Митровић.

Духовно вече употпуњено је промоцијом документарног филма “Бела црква Каранска” и промоцијом репринт издања истоимене књиге Рада Познановића, а присутни су имали прилику и да погледају изложбу ученика Уметничке школе. Изложени радови су по речима професорке Јелене Гускић Петровић само део онога што су ученици радили током школовања.

“Ученици Уметничке школе Ужице, којима сам ја ментор, имали су задатак током школовања да раде и фреско технику, иконе, технику копије фресака на платну и овде је сада, наравно у складу са простором обједињен у мањој изложби 21 њихов рад. То су углавном радови рађени класичном техником којом је и некада рађено, као што је живопис који се налази у овој цркви. Урадили смо и флајере као врсту мале промоције, која је значајна да би људи који никада нису били дошли и погледали фреске, цркву и цео овај локалитет”.

Бела црква Каранска подигнута је у четвртој деценији XIV века и посвећена је Балговестима Пресвете Богородице. Са својим релативно добро очуваним живописом представља споменик, који у српској култури и историји траје преко 680 година и као таква је најзначајнији средњовековни споменик ужичког краја.

У њој је 1608. године завршено писање каранског јеванђеља, једног од најлепших писаних докумената наше историје, које је проглашено за културно добро од великог значаја. Због велике опасности да буде уништено у ратним сукобима пренето је манастир Никоље у Овчарско-кабларској клисури где се и данас чува.