Јавна набавка - Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци
30/07/2018

Јавна набавка – Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV Број 404-181/18
30.07.2018. године
У ж и ц е

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-181/18 од 30.07.2018. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града,општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

3. Врста предмета јавне набавке: добра.

4. Предмет јавне набавке: Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци.

5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама

6. Назив и ознака из општег речника набавке: апарати за откривање дроге –38544000-0.

7. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци (добра): IV Број 404-181/18- НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 08.08.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 08.08.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs,

Наташа Вукашиновић, natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку можете преузети ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци
Одлука о додели уговора - Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци
Обавештење о закљученом уговору - Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци