21. седница Скупштине града Ужица
22/11/2022

21. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-78/22
Датум:  22. новембар 2022.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 30. новембра 2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ (Ребаланс III)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВОЈНО“
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КАСАРНА IV ПУК“ У КРЧАГОВУ I ФАЗА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
7. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.1. ДО 30.9.2022. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП „Водовод“ Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “СТАН“ УЖИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП „Стан“ Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “УЖИЦЕ“ ЗА РАДНУ 2021/22. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа „Ужице“. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ ЗА РАДНУ 2022/23. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа „Ужице“. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2024-2030. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА 2022 -2027. ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА ОЗНАЧЕНИХ КАО БР. 2 И БР. 5 ПОСТОЈЕЋИХ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 12562 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 583 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ – ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 548/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ - ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1786 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6743/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ''ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ЗАПИСНИК СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА