Још пет хиљада стабала за чистији ваздух у Ужицу

У насељу Пора почело је пошумљавање једне од предвиђених пет парцела у граду, на којима ће бити посађене саднице црног бора у оквиру заједничке акције Министарства заштите животне средине и града Ужица “Удахнимо живот природи”.

По речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић, која је сарадницима учествовала у данашњој акцији пошумљавања, и ово је једна од бројних активности које се реализују у циљу побољшања квалитета ваздуха.

 

“Трећу годину заредом у сарадњи са Министарством заштите животне средине реализује се пројекат “Удахнимо живот природи”, у оквиру ког је током претходне две године око 36 000 стабала посађено у ужем центру града на површини од 14 хектара. Пошумљавање настављамо и ове године и то садњом око 5 хиљада стабала на пет парцела које се налазе на Пори, Ибишевом гувну, Малом Забучју, у Крчагову и у Омладинској улици.

Овде наравно нећемо стати јер пошумљавање јесте једна од дугорочних мера коју смо предвидели и коју ћемо реализовати сваке године, заједно са свим осталим мерама за повећање енергетске ефикасности и унапређење квалитета ваздуха и заштиту животне средине”, закључила је градоначелница.

Нада Јовичић градска већница за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам подсећа да су управо шуме плућа планете, а једно стабло зелени респиратор.

” У прилог томе говори и чињеница да једно здраво, одрасло стабло прикупи из атмосфере око 22 кг угљен -диоксида на годишњем нивоу, а да у атмосферу исто тако емитује на годишњем нивоу онолико кисеоника колико је неопходно за дисање, два одрасла човека. Нама је неопходно, нарочито у урбаним срединама где је ниво кисеоника у просеку 6% нижи у односу на остале територије, потребно је да зелене површине повећавамо из године у годину и не само кроз пројекте пошумљавања у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине”.

Град је иницирао акцију “16 000 стабала за 16 000 ложишта” ,где су обезбеђене и подељене бесплатне саднице   суграђанима да и сами раде на увећању зеленог појаса на својим приватним парцелама. Такође, град учествује и у акцији ” Посади свој хлад”.

Активности ЈКП “Нискоградња” за петак 22. октобар

За данас је планирана санација ударних рупа на улицама у граду, припрема за асфалт врши се у месним заједницама Никојевићи, Гостиница и Крчагово, као и у Улици Браће Чолића у Севојну.

Радно време расадника ЈКП “Биоктош”

ЈКП”Биоктош” обавештава грађане да је радно време расадника у Севојну радним данима од 06,30 до 14,30 часова. Суботом и недељом не ради. Радно време Цвећаре у улици Краља Петра I радним данима од 07,00 до 20,00 часова. суботом и недељом од 07,00 до 14,30 часова.

 

План прања улица за петак и дане викенда

По плану је прање улица:

Дневна смена, петак 22. октобра: Иве Андрића, Златиборскa, IV Пука, Бошка Бухе, Јоже Јехличке и  Краља Петра I (од Росуља до улице Ужичке Републике).

Ноћна смена, петак 22. октобар: Николе Пашића, Жичка, Трг СветогСаве, Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше), Сланушка, Обилићева, Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до „Прогреса“), Раднички Батаљон, Ужичке Републике, Д.Туцовића   („Макси“-„Прогрес“), Кнеза Лазара, први део, Страхинића Бана, доњи део, Омладинска, Момчила Тешића и Липа.

Дневна смена, недеља 24. октобар: Блок Липа, Дечанска, Вуколе Дабића, Петра Ћеловића, доњи део, Трг партизана, доњи део, Хероја Луна, од Златиборске улице  и Паркинг код музеја.

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Путна инфраструктура у МЗ Севојно – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-236/21
Датум:20.10.2021. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број VIII 404-236/21 од 20.10.2021. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о  извођењу радова на путној инфраструктури у МЗ Севојно у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена врадност мања од 3.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.

 Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

 Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број VIII 404-236/21 Путна инфраструктура у МЗ Севојно – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 28.10.2021. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 28.10.2021. године у 12:00 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs

Пријем за маме беба рођених на Дан града

Град Ужице 9. октобра обележава свој дан, тим поводом у Градској кући уприличен је пријем за маме беба рођених 9. октобра које су на поклон од свог Града добиле златник.

На иницијативу градоначелнице др Јелене Раковић Радивојевић покренута је ова акција која ће према њеним речима постати традиција.

“Данас смо приредили пријем за маме бебa које су рођене 9. октобра, на Дан града Ужица. Бебе рођене на тај дан добиле су поклон у виду златника. Све бебе које се буду рађале на Дан града добијаће поклоне од Града Ужица. Бебама желимо да буду здраве, да одрастају у својим породицама срећно, да се школују и по могућству да се врате у свој град, да остану овде, и једног дана да имају за успомену ове златнике које су добили и да их то подсећа да су добили од свог Града.”

Маријана Сретин захвалила се Граду, градоначелници и целом тиму који је организовао овако дивну акцију.

“Јако сам изненађена, нисам очекивала, ово није била пракса раније. Нисам ни знала за поклон, када су ми јавили то је било баш велико изненађење, ово ми је друго дете, златник је добила моја ћерка Марлена Сретин.”

Славица Вуковић Благојевић истакала је да је лепо од Града што приређује оваква изненађења и додала да се нада да ће се оваква пракса наставити и убудуће.

“Одушевила сам се када сам чула за поклон, нисам знала да се додељује овако лепа награда. Златник ће добити мој син Симон, ово ми је друго дете. Беба је на рођењу имала 3470, 54 је био дуг. Захвалила би се Граду на овако дивном гесту, као и особљу болнице које је било дивно, немам замерке, сви су се трудили и били посвећени.”

Више од 700 хиљада тона отпада у Регионалном центру ” Дубоко”

Више од 700 хиљада тона отпада стигло је на депонију “Дубоко” у протеклих десет година, колико је прошло од прихвата првих количина. Свака година била је изазов, јер требало је у складу са повећаним обимом пријема отпада из свих општина и градова оснивача Регионалног центра за управљање отпадом, модернизовати процес и сачувати што више простора за депоновање.

По речима Момира Миловановића директора Регионалног центра за управљање отпадом ЈКП “Дубоко” пред менаџментом предузећа свакога дана су нови изазови.

“Поред комуналног отпада који смо на почетку примали сад смо почели да примамо и кабасти отапад, посебно га одвајамо, соритирамо и његов ће третман да иде на други начин. Сваке године уводимо неку новину и себи отежавамо сам рад, али желимо да изађемо у сусрет и сав отпад који се скупи, генерише у 9 локалних самоуправа разврстамо као што се ради у другим европским земљама. Количина опада за ових 10 година је преко 700 хиљада тона. То је огромна количина и ми покушавамо кроз модернизацију центра за селекцију и проширење самог тела депоније да омогућимо и даљи пријем отпада из ових локалних самоуправа које су нас основале и да отпад што више селектујемо, да што мање депонујемо и да на тај начин продужемо радни век депоније”.

Миловановић подсећа да су у протеклом периоду реализовани важни пројекти који су допринели знатном повећању количина селектованог отпада.

“У претходном периоду смо имали пројекте Прекограничне сарадње између Града Ужица и Града Тузле. У току је и трећи, чија реализација је почела 1. марта и траје до августа наредне године. Кроз трај пројекат набављамо нову опрему коју до сада нисмо имали, а то је шредер који ће да третира кабасти отпад, тако да ћемо отпад третирати, пласирати у цементну индустрију Србије и тај отпад неће завршити на депонију као што је до сада завршавао”.

По његовим речима важно је и занављање возног парка јер у периоду од 2012. до 2020. годину нису набављани нови камиони.

“Крајем октобра 2020. године набавили смо један нов камион, а у овој још један, приколицу, виљушкар, багер, одређени број контејнера за превоз отпада, прес контејнере од 32 м3. До сада смо уложили 56 милиона динара. У току је набавка новог компактора чија је вредност око 300 хиљада евра. Закључно са 31. децембром из сопствених средстава финансираћемо између 750 и 800 хиљада евра. Тренутно је у Депонији Дубоко запослено 88 радника, имамо потребу за запошљавањем, ангажовањем још већег броја радника”.

И поред свих напора и ову годину ЈКП ” Дубоко” завршиће са губитком, првенствено због ниске цене депоновања, која се по речима Миловановића није мењала од оснивања предузећа. Са друге стране цена свих импута важних за процес производње вишеструко се променила.

“Поскупело је гориво, резервни делови и други импути за процес производње. Од оснивања предузећа ову цену нисмо мењали, а видећемо да ли ћемо добити сагласност. Уколико добијемо сагласност она ће ићи од 1. јануара и биће у програму пословању за 2022. годину”, закључује Миловановић.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу можете погледати ОВДЕ.