РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ

 

Скупштина града Ужица донела је 12.08.2021. године Одлуку о приступањању изради Плана детаљнене регулације „Комерцијално-спортска зона у Турици“ Ужице  („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Рани јавни увид, у трајању од петнаест дана, одржаће се од 15.10. 2021.године до  29. 10. 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).. Такође, материјал за рани јавни увид биће доступан и у просторијама Месне канцеларије у Турици дана 15-ог, 22-ог  и 29.10 2021. године.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације „Комерцијално-спортска зона у Турици“, Ужице организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 29.10.2021. године.

Материјал за рани јавни увид

Јавна  презентација УП за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Никола Секулић предузетник, Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта су Маријана Чолић и Александра Михаиловић из Ужица.

Циљ израде урбанистичког пројекта је урбанистичко –архитектонска анализа и дефинисање правила регулације и нивелације предметне локације ради добијања предуслова за нову градњу породично-стамбеног објекта.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 24.05.2021.године до 01.10.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52 закључно са 01.10.2021.године.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 17.09.2021. године.

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a стамбено туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ, КО Кремна у Ужицу

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и  52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ-ЈУГ КО КРЕМНА У УЖИЦУ

 

Скупштина града Ужица донела је 12.08.2021. године Одлуку о приступањању изради Плана детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ“, Кремна, Град Ужице („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Рани јавни увид, у трајању од петнаест дана, одржаће се од 27.августа 2021.године до  10. септембра 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ“, Кремна, Град Ужице, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Наручилац израде Плана је “HOME VISION”доо Бајина Башта, ул. Хајдук Вељкова бр.16.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 10.09.2021. године.

 

ј а в н у п р е з е н т а ц и ј у УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

 

Стручни обрађивач УП је  „АРХИМИС“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Срђан Пауновић, Омладинска 20, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 06.08.2021.године до 13.08.2021. године,  у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 13.08.2021.године.

Оглас је објављен на огласној табли, званичном сајту града Ужица и у локалном листу ”Вести” Ужице  дана 30.07.2021. године.

 

 

Jавнa презентацијa УП За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

 

Стручни обрађивач УП је  „АРХИМИС“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је „ВЕНИВО“ д.о.о. Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 06.08.2021.године до 13.08.2021. године,  у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 13.08.2021.године.

Оглас је објављен на огласној табли, званичном сајту града Ужица и у локалном листу ”Вести” Ужице  дана 30.07.2021. године.

 

 

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица

На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016- др.закон, 113/2017 и 95/2018), члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014, 83/18 , 31/19 и 9/20) и Одлуке Скупштине града Ужица о отуђењу непокретности у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда, („Службени лист града Ужица“ број   18/21 ), град Ужице

 

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ

 ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ  ПИСМЕНИХ  ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица, на следећим локацијама:

Целина А.

             Катастарске парцеле које по врсти представљају неизграђено градско грађевинско земљиште а по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, које се налазе у Севојну, Радна зона „Л“ уписане у лист непокретности број 5 КО Севојно, и то :

Локација број 1: Кат парцела број 4237 КО Севојно, потес Село , површине 29 ари 97 м²;

Локација број 2:Кат парцела број 4244/1 КО Севојно, потес Младово, површине 22 ари76 м².

Целина Б.

Катастарске парцеле које  по врсти представљају неизграђено градско  грађевинско земљиште које се налазе на локацији „ Касарна IV пук“ Крчагово, ул. Карађорђева у Ужицу уписане у лист непокретности број 12281  КО Ужице, и то:

 Локација број 3: Кат.парцела број 3820/21 КО Ужице, површине  63 ари 80м², која је по начину коришћења земљиште уз зграду  објекат површине 55 ари 42м2 и земљиште под зградом- објектом површине 8 ари 38м2, на којој је изграђено 5 објеката и то: објекат ознаке 1 помоћна зграда-магацин површине од 453м2, објекат ознаке 3 помоћна зграда површине 33м2, објекат ознаке 4 помоћне зграде површине 13м2, објекат ознаке 5 помоћна зграда- портирница површине 24м2, сви објекти изграђени без одобрења за изградњу објеката и објекат ознаке број 2 помоћна зграда површине 315м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта;

 Локација број 4: Кат. парцела број 3820/22 КО Ужице, површине 14 ари 06м2, која је по начину коришћења земљиште уз зграду објекат.

 

II  НАМЕНА ПАРЦЕЛА

Локација број 1: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(„Службени лист града Ужица“ број 5-4/12), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број : 4237 КО Севојно VI број 353-218/17-02  од 25.03.2021. године.

Локација број 2: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(„Службени лист града Ужица“ број 5-4/12), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број : 4244/1 КО Севојно VI број 463-116/20-02  од 04.12.2020. године

Локација број 3 и 4: На основу Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“ у Крчагову I фаза („Службени лист града Ужица“ број 17-6/13, издата је Информација о локацији за катастарске парцелу број  3820/21 и 3820/22 КО Ужице VI број службено од 25.03.2021. године.

 

III  ПОЧЕТНА ЦЕНА

– Локација број 1: почетна цена износи 2.865.791,34 динара,

– Локација број 2: почетна цена износи 2.883.646,48 динара,

– Локација број 3: почетна цена износи  50.923.628,8 динара,

 – Локација број 4: почетна цена износи 11.222.354,56 динара.        

 

            IV  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило предметну непокретност у својину дужно је да  купопродајну цену за непокретност, умањену за износ депозита, исплати у целости, на дан закључења уговора о купопродаји.

Нацрт уговора о купопродаји предметних непокретности је саставни део продајне документације.

Одмах по исплати целокупног износа купопродајне цене, купац ће бити уведен у миран и несметан посед предметне непокретности и биће му дата сагласност за укњижбу права својине на предметној непокретности.

Уговор о купопродаји предметне непокретности се потписује у року од 30 дана од дана доношења Решењa о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Уговор о купопродаји предметне непокретности ће бити оверен пред надлежним органом, а трошкови те овере, трошкови уписа будућег купца као власника предметне непокретности код надлежне СКН Ужице и сви други евентуални трошкови који произилазе из уговора о отуђењу падају на терет купца.

 

            V ОПШТИ  УСЛОВИ  ПОСТУПКА  ОТУЂЕЊА

Поступак отуђења непокретности за предметне локације ће спровести Комисија именована решењем Градског већа III број 463-27/21 од 07.06.2021. године.

Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у листу  « Новости огласи »  који излази у оквиру « Вечерњих новости».

Рок за подношење пријава за учешће у поступку отуђења предметних непокретности је    30.07.2021. године до 11,00  часова.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, за сваку локацију посебно.

Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит  за учешће у поступку или да положе неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив, у износу од 25% од почетне цене непокретности и то:

Локација број 1: 716.447,84 динара,

Локација број 2: 720.911,62 динара,

Локација број 3: 12.730.907,2  динара,

Локција број 4: 2.805.588,64 динара.

Депозит се уплаћује на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор, позив на број одобрења 89-100, модел 97, а последњи дан рока за уплату депозита је 26.07.2021.године.

У случају да се као депозит положи неопозива првокласна банкарска гаранција, оригинал банкарске гаранције овлашћено лице понуђача предаје лично председнику комисије у канцеларију број 47 који ће му издати одговарајућу потврду. Последњи дан рока за полагање неопозиве банкарске гаранције је 26.07.2021. године до 14,00  часова.

Банкарска гаранција мора имати рок важења до 30.08.2021.године. У случају да у поступку отуђења непокретности победи понуђач који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, најповољнији понуђач мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана отварања понуда, а пре потписивања уговора о купопродаји непокретности, након чега ће му бити враћена гаранција.

Цена за откуп продајне документације износи 5.000,00 динара за сваку локацију посебно. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 26, а продајна документација се преузима у канцеларији број 7. Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да доставе потврду о уплати цене продајне документације.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

 

VI  ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

– за физичка лица: доказ о уплати депозита или фотокопија банкарске гаранције, име, презиме, адреса становања, број личне карте, број телефона, фотокопија личне карте, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације и висина купопродајне цене.

– правно лице и предузетник: доказ о уплати депозита или фотокопија банкарске гаранције, пословно име, седиште, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвате услове из овог огласа и продајне документације и висина купопродајне цене, за правна лица оргинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то лице не старији од 30 дана,  а за предузетнике оргинални извод  за регистар привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не страрије од 30 дана.

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца физичког лица или предузетника, односно од стране овлашћеног заступника правног лица, а у случају подношења пријаве преко пуномоћника, уз пријаву се прилаже специјално пуномоћје оверено од стране надлежног органа.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као «обавезна садржина пријаве».

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествује у поступку прикупљања понуде, односно неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују, а депозит се враћа.

Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 30.07.2021. године, у Свечаној сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице, у присуству Комисије формиране решењем  Градског већа града Ужица и  учесникa огласа и то:

-за Локацију број 1 у 12,00 часова,

-за Локацију број 2 у 12,30 часова,

-за Локацију број 3 у 13,00 часова,

за Локацију број 4 у 13,30 часова.

Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице по пуномоћју потребно је да исто лице приложи специјално пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда оверено од стране надлежног органа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника на јавном огласу је висина понуђене цене.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај уплаћеног депозита, у року од 8  дана од дана доношења Решења о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у укупан износ накнаде приликом закључења уговора о купопродаји.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, односно не закључи уговор о купопродаји или не плати купопродајну цену у складу са тачком IV овог огласа, губи право на повраћај депозита, у ком случају ће се донети решење о избору следећег најповољнијег понуђача.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта, као и  друге релевантне податке од Aне Димитријевић Љубичић   на телефон број  031/590-107.

Пријаве  се подносе у затвореној коверти, за сваку локацију посебно на којој треба да стоји следећи текст:

«ПРИЈАВА НА  ОГЛАС  ЗА  ОТУЂЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком «Отуђење непокретности на Локацији  број 1»

«ПРИЈАВА НА  ОГЛАС  ЗА  ОТУЂЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком «Отуђење непокретности на Локацији  број 2»

«ПРИЈАВА НА  ОГЛАС  ЗА  ОТУЂЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком «Отуђење непокретности на Локацији  број 3»

«ПРИЈАВА НА  ОГЛАС  ЗА  ОТУЂЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком «Отуђење непокретности на Локацији  број 4»

 

Пријава се подноси на следећу адресу: ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице,Улица Димитрија Туцовића 52 (за Комисију за отуђење непокретности) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

 

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон број 031/590-109 , особа за контакт Мирјана Стевановић.

 

 

 

 

 

 

Jавнa презентацијa УП За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 I 52/21),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је  Никола Секулић предузетник Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Драган Јевтић из Севојна ул. Милића Косјеровића бр.55.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од од седам дана у периоду од 25.06.2021.године до 02.07.2021. године,  у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, ул. Браће Николић, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 02.07.2021.године.

Оглас је објављен на огласној табли, званичном сајту града Ужица и на локалној телевизији ”ТВ 5” Ужице  дана 18.06.2021. године.

Материјал за јавну презентацију.

Јавна презентација УП За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 10/53 КО Кремна, град Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 10/53 КО Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је  „АРХИМИС“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Синиша Стевановић из Брчког, Република Босна и Херцеговина.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 04.06.2021.године до 11.06.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 10/53 КО Кремна, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 11.06.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 28.05.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице

 

Материјал за јавну презентацију

 

Jавну презентацију УП  за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 11/21 КО Кремна, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 11/21 КО Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх.. Наручилац Урбанистичког пројекта је Аница Окљеша, ул. Народни фронт бр. 127, Темерин..

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 04.06.2021.године до 11.06.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 11/21 КО Кремна, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 11.06.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 28.05.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице

 

Материјал за јавну презентацију

 

Jавна  презентација УП За изградњу складишта пољопривредних производа на кат. парцели број 1032/3 КО Буар, село Буар, град Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу складишта пољопривредних производа на кат. парцели број 1032/3 КО Буар, село Буар, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је  „АРХИМИС“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је „ВЕНИВО“ д.о.о. Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 07.05.2021.године до 14.05.2021. године,  у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу складишта пољопривредних производа на кат. парцели број 1032/3 КО Буар, село Буар, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 14.05.2021.године.

Оглас је објављен на огласној табли, званичном сајту града Ужица и у локалном листу ”Вести” Ужице  дана 29.04.2021. године.

Материјал за јавни увид