23. sednica Skupštine
29/05/2018

23. sednica Skupštine

Republika Srbija
GRAD UŽICE
SKUPŠTINA GRADA
I broj 06-20/18
Datum: 29. maj 2018. godine
U ž i c e

Na osnovu člana 69. stav 1. Statuta grada Užica ( “Službeni list grada Užica“ broj 25/17-prečišćen tekst), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/17) SAZIVAM

23. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 7. jun (četvrtak) 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

Za ovu sednicu predlažem

 

Dnevni red

Opis

Preuzimanje

Zapisnik sa 20. sednice
Zapisnik sa 21. sednice
1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Administrativno mandatna Komisija.
2. PREDLOG O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Administrativno mandatna Komisija.
3. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
4. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''VODOVOD'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Vodovod'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
5. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''GRADSKA TOPLANA UŽICE'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Gradska toplana Užice'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
6. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''NISKOGRADNJA'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Niskogradnja'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
7. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''DUBOKO'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JKP ''Duboko'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
8. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''UŽICE RAZVOJ'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JP ''Užice razvoj'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
9. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''STAN'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JP ''Stan'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
10. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''VELIKI PARK'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
11. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''AERODROM PONIKVE'' UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: JP ''Aerodrom Ponikve'' Užice. Predlagač: Gradsko veće.
12. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE UŽICE ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija Užice. Predlagač: Gradsko veće.
13. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija Regije zapadna Srbija. Predlagač: Gradsko veće.
14. IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE DEČIJE ODMARALIŠTE ''ZLATIBOR'' ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: Ustanova dečije odmaralište ''Zlatibor''. Predlagač: Gradsko veće.
15. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE ''UŽICE''
Stručna obrada: Predškolska ustanova ''Užice'' i Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
16. IZVEŠTAJ O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće.
17. PREDLOG ODLUKE O UVOĐENJU INFORMACIONOG SISTEMA ''SISTEM 48''
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
18. PREDLOG ODLUKE O ZAŠTITI OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA
Stručna obrada: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. Predlagač: Gradsko veće.
19. IZVEŠTAJ O VODOSNABDEVANJU GRADA UŽICA
Stručna obrada: članovi Gradskog veća: Dunja Đenić i Dragoljub Kostić. Predlagač: Gradsko veće.
20. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ''UŽICE-CENTRALNI DEO''
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
21. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ''JELOVOGORSKA ULICA''
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
22. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ''STARI GRAD''
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
23. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ''LARGO'' BELA ZEMLJA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
24. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU TOPLOTNE PODSTANICE U TC ''BIOSKOP'' PUTEM NEPOSREDNE POGODBE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
25. PREDLOZI ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI - Dela kat. parcele broj 6726 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
25. PREDLOZI ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA UŽICA NEPOSREDNOM POGODBOM, PO TRŽIŠNOJ CENI - Dela kat. parcele broj 10932 KO UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće.
26. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ''UŽICE'' U UŽICU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
27. PREDLOZI ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJA - Administrativno mandatna komisija
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
27. PREDLOZI ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJA - Komisija za budžet i finansije
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
27. PREDLOZI ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJA - Komisija za saradnju sa gradovima
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
27. PREDLOZI ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJA - Komisija za predstavke i pritužbe
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
28. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
Odgovori na odbornička pitanja.